„ … †‡:

Segodnya (National) - - АФИША -

« - » - : «  :  , —     ;  ,   —    ;  ,   —    ». ‚     90 . … . †  - . ‚   ,   ,  ‡ . ˆ 40- ,   ,    Š . ‚ . ‹  - Œ  . ˆ  Ž -  ‘ ,  . ‚  ,       .   , ‡  Œ ’  Œ  , Œ XV  • †  . ‹  - – . Š Š - ‚  ,  .  ‘ — ˆ   . ‡ 1682    ,  . œ ‘ — -  ‘ . ˆ  ‘ ˆ : ‡ ‚ ;  Œ ‘,    ‚ ‚ . … œ  ,  ž -   - . Ÿ « »   ‘ - -  ‘ - . Ÿ ‘-    , -         Š ‚  Š ‘, -  ,     . œ - ‘ , -  Œ  -   . œ - 15 . – -  -  ‘   . Ÿ ‚ ‚    ,  ,  . ‚ 1696-   ˆ , ‚ I -  ˆ . …    , ‘ . ‹ ‘ , Œ   , ‘   ‘ -   - . ‡   ‘ , , ‚  , . £ -   . £ -  ‘  Œ, -  . ‚   ,      Œ  - , , . ¤ , –   . ‚  . Ÿ   -  20 ,   ,  - . Ÿ - . ‚  ,  ‘ , - , .

. ‚     œ  , -  Œ Œ. Š ,  -  † . Ÿ -  , - .  Œ  : 50  74 , , , ‚ , 600 ‘. ˆ Š - ‘ ¤ , † -‚ Œ .  - ,   — † -‚ , . «... ,  -  ,     ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.