Segodnya (National) - - ЗДОРОВЬЕ -

«   ­€ ‚ƒ„… †‡ˆƒŠ‹Œ Ž‘ˆ ’“ƒ†”•–“Œ‡ •“Š‘‹“•”. —Œ‡‚Œ˜‹Œ, ƒ–š •”•“-–Œ †ŒŽ ›œœ•–“ ‹­ ƒŒƒŒ†­, ‘‚ –, ‘–Œ ’Ž”ž”– –”’“…“Œ‹‹”„ ‚’“…“‹”?» — ‹”ƒ–”ƒ“„ —Ž”ƒ‹•Œ. , - , - . .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.