:

« » - , 1 « »

Segodnya (National) - - ЮРЛИКБЕЗ -

, « » 1/8   , , « ».  - «  ­» , ­ - ­ ­ «  € € ». ‚ ƒ „ ­ «… ­», - „ «† ».

† , ­  , ­ ­ . † € - ­ , , - . ‡ — , «… ».

‰ Š - ‹ 90- , - «… », 2001- ­ « », - ’ - . “ … - , ” , - , € € ‹ «† » ‹ • .  - † , ­ - € ­ , «– », € «• ». — Š  « » - , , ‰ ˜ … ™ .

š «ƒ ?» 48- «‡ », «‚ », «“ ” » «‰ - ». — Š «… » ­ ­ ‹ ­  , † , € , ­ € « - » € .  ­€ ‚ƒ„…†…‡…ˆ. ‹ŒƒŽ­. — ­ - , «• » 5 , . — ”  «… » «‚ », «‡ ». ˜ Š - „ ’ - ­ • , , «… » ­ ’ (10 - ’ 15 , 1- ” „ † ‡) ˜ .

— ” ‹, € ­ € ­ € - ˆŠ. † ‡, (8 , 3 —  ). š ‹  , - € «£ ­ »2017. š ˜ € ’ , ­ ’ « ». ‰ ‰ - — - , , - Š ‹ , ­ „ „ ­ ‹ ( ­ ’ ), , , … ™ - .   ‹ — ­ «… », € ­ - „ „ † ‡ 2017 . — Š „ , † , ­ — ­ ­ , 5 - ( € ­ 7 15 ).

¥ , «… » ­: € ­ ­   - ‡ , ‹ - Š ,   € ­ «£ » € § ( ” ­ ‹ , „ - ). — € „’ ­ ­ ¨ , ­ 32 ­ , ’ €  (5 ” : 3 — «… », 2 — „ † ). — ‹ … — † - ­ ” ­ ‹ , ‹ ’ - .

« » ™ ’ - ­ , „ „ ­, , ” « ». — ­ — ” «… » † ‡. ©  „ ’ , - , , , - … 16 ,  - . ˜ ­ ­ - «… » € , « », ­ ­ - « - » . “ 2010/11, ” ” ­ - « » : „ 3:2 € „„ 3:0.

¥ ­ € « » — ­ ­ ‹ - . Š Š - — ” ­ € , † , „ € € … . © - , , , ­ • - € .

“ ­ — Š - ‹ ¨ , „ . — ­ ” , , - ’ ,   , “ ­ § . ‡ , , , § — ­ ­ ’ , - « ».

¥ , - „ « » ‹  - „. ˜ , , , «§ † » «™ », ...

39 11

 -

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.