Один за всіх, всі за одно­го!

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Сер­гій Пар­хо­мен­ко,

за ма­те­рі­а­ла­ми між­на­ро­дної кам­па­нії «Free Markiv»

черв­ня 2017 ро­ку за аб­сур­дни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми в Іта­лії був за­а­ре­што­ва­ний Ві­та­лій Мар­ків — бо­єць На­ціо­наль­ної гвар­дії Укра­ї­ни. Йо­го зви­ну­ва­ти­ли у вбив­стві іта­лій­сько­го жур­на­лі­ста Ан­дреа Ро­кел­лі та ро­сій­сько­го жур­на­лі­ста Ан­дрія Ми­ро­но­ва. Во­ни за­ги­ну­ли під час мі­но­ме­тно­го об­стрі­лу по­бли­зу Слов’ян­ська 24 трав­ня 2014 ро­ку.

Зви­ну­ва­че­н­ня ґрун­ту­ю­ться ли­ше на ін­тер­пре­та­ції іта­лій­ською жур­на­ліс­ткою те­ле­фон­ної роз­мо­ви Ві­та­лія та ін­шо­го іта­лій­сько­го жур­на­лі­ста, де він по­пе­ре­джає йо­го про не­без­пе­ку пе­ре­бу­ва­н­ня у зо­ні АТО то­му, що там по­стій­но ве­ду­ться бо­йо­ві дії.

Та­кож, за да­ни­ми Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни, Мар­ків не мо­же бу­ти при­че­тним до вбив­ства, бо на озбро­єн­ні На­ціо­наль­ної гвар­дії, в ла­вах якої слу­жить Мар­ків, то­ді вза­га­лі не бу­ло мі­но­ме­тів. По­зи­ції укра­їн­ців зна­хо­ди­лись на го­рі за де­кіль­ка кі­ло­ме­трів від мі­сця, де за­ги­ну­ли жур­на­лі­сти, то­ді та те­ри­то­рія не бу­ла під­кон­троль­на укра­їн­ській вла­ді, а Ро­кел­лі пе­ре­бу­вав у зо­ні бо­йо­вих дій без на­ле­жно­го узго­дже­н­ня з вла­дою.

Че­рез це сві­то­ве укра­їн­ство роз­по­ча­ло між­на­ро­дну кам­па­нію «Free Markiv» — «Звіль­ни­ти Мар­кі­ва».

Її іні­ці­ю­вав го­ло­ва Хри­сти­ян­сько­го то­ва­ри­ства укра­їн­ців в Іта­лії Олесь Го­ро­де­цький; за­хо­ди в рам­ках кам­па­нії, окрім вла­сне во­я­ків АТО, по­бра­ти­мів Ві­та­лія, укра­їн­ських па­трі­о­ти­чних ор­га­ні­за­цій, під­три­ма­ла ді­а­спо­ра, зокре­ма — Ге­не­раль­ний се­кре­тар Сві­то­во­го Ко­нґре­су Укра­їн­ців Сте­фан Ро­ма­нів. У Ки­є­ві від­бу­ли­ся дві акції — 7 та 14 бе­ре­зня, на День До­бро­воль­ця. До ор­га­ні­за­ції акцій до­лу­чи­ли­ся бій­ці ба­таль­йо­ну іме­ні ге­не­ра­ла Куль­чи­цько­го На­ціо­наль­ної гвар­дії Укра­ї­ни, во­лон­те­ри, на­ро­дні де­пу­та­ти, акти­ві­сти «Віль­них лю­дей», Мо­ло­ді­жно­го На­ціо­на­лі­сти­чно­го Ко­нґре­су. Пер­ша акція сим­во­лі­чно роз­по­ча­ла­ся на Май­да­ні Не­за­ле­жно­сті.

Укра­їн­ці, що про­жи­ва­ють у Ри­мі, зі­бра­ли­ся бі­ля пар­ла­мен­ту Іта­лії, ви­ма­га­ю­чи спра­ве­дли­во­го су­ду для Мар­кі­ва. Во­ни за­кли­ка­ли по­лі­ти­ків ра­зом із пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на спра­ву Ві­та­лія та ви­прав­да­ти йо­го, адже до­ка­зів про­ти ньо­го не­має.

Ма­ти Ві­та­лія, яка теж бу­ла при­су­тня на акції, че­кає на че­сне роз­слі­ду­ва­н­ня та ство­ре­н­ня укра­їн­сько­іта­лій­ської слід­чої гру­пи. За сло­ва­ми акти­ві­стів, пі­сля по­ту­жної хви­лі кам­па­нії Іта­лія на­ре­шті має ви­не­сти спра­ве­дли­ве рі­ше­н­ня.

«Він три­ма­є­ться як справ­жній сол­дат, бо має ві­ру у прав­ду. Він в Іта­лії, але ду­ша йо­го з по­бра­ти­ма­ми в Укра­ї­ні», — роз­по­ві­ла Окса­на Ма­ксим­чук під час мі­тин­гу.

Акти­ві­сти за­кли­ка­ли іта­лій­ські ЗМІ де­таль­ні­ше ви­вча­ти ін­фор­ма­цію і по­да­ва­ти ли­ше прав­ди­ві фа­кти про спра­ву, адже одра­зу пі­сля за­три­ма­н­ня іта­лій­ські жур­на­лі­сти на­зва­ли Ві­та­лія «убив­цею», по­при те, що йо­го ви­на не до­ве­де­на.

Укра­їн­ці Бер­лі­на при­йшли та­кож до іта­лій­сько­го по­соль­ства, щоб ви­сло­ви­ти під­трим­ку Ві­та­лію Мар­кі­ву. Уча­сни­ки акції за­кли­ка­ли іта­лій­ську вла­ду за­без­пе­чи­ти че­сний суд та звіль­ни­ти укра­їн­сько­го во­ї­на. На­дзви­чай­ні як для ці­єї по­ри ро­ку мо­ро­зи не до­зво­ли­ли зро­би­ти цю акцію ма­ со­вою, утім, це не остан­ній ві­зит укра­їн­ців до іта­лій­сько­го по­соль­ства.

«Якщо у спра­ві Мар­кі­ва най­ближ­чим ча­сом не від­бу­де­ться по­зи­тив­них зру­шень, но­ві акції не за­ба­ря­ться», — роз­по­від­ає один з уча­сни­ків акції.

У рам­ках кам­па­нії пред­став­ни­ки укра­їн­ської гро­ма­ди Гре­ції зу­стрі­ли­ся із пер­шим ра­дни­ком, за­сту­пни­ком го­ло­ви іта­лій­ської ди­пло­ма­ти­чної мі­сії в Гре­цькій Ре­спу­блі­ці Алес­сан­дро Фер­ран­ді. Го­ло­ва Асо­ці­а­ції укра­їн­ської ді­а­спо­ри в Гре­ції «Укра­їн­сько­гре­цька дум­ка» Га­ли­на Ма­слюк пе­ре­да­ла іта­лій­сько­му ди­пло­ма­ту звер­не­н­ня із про­ха­н­ням до­не­сти до уря­ду Іта­лії, що сві­то­ве укра­їн­ство роз­ра­хо­вує на не­за­ан­га­жо­ва­не іта­лій­ське су­до­чин­ство і рі­шу­че за­хи­ща­ти­ме не­за­ле­жність Укра­ї­ни та укра­їн­ців у сві­ті.

Акції на під­трим­ку на­шо­го во­я­ка від­бу­ли­ся та­кож у Бу­да­пе­шті, Па­ри­жі, Ма­дри­ді, Тал­лін­ні, Лі­са­бо­ні, Лон­до­ні.

За оке­а­ном укра­їн­ці ви­хо­ди­ли на пі­ке­ти в Нью­Йор­ку, Чи­ка­го.

Укра­їн­ці у Нью­Йор­ку при­йшли під сті­ни Ге­не­раль­но­го кон­суль­ства Іта­лії, щоб під­три­ма­ти Ві­та­лія Мар­кі­ва.

На за­хо­ді був при­су­тній ба­тько ув’язне­но­го Ві­та­лія.

«Я б ні­ко­ли не по­ду­мав, що ме­ні до­ве­де­ться ви­хо­ди­ти на та­ку ма­ні­фе­ста­цію для під­трим­ки мо­го си­на. Усі, в ко­го є ді­ти, ро­зу­мі­ють, як швид­ко во­ни ви­ро­ста­ють. Я це по­ба­чив, пе­ре­бу­ва­ю­чи з ним на Май­да­ні. Пліч­о­пліч, не­зва­жа­ю­чи на лю­ті мо­ро­зи, во­ни ра­зом зі сво­ї­ми по­бра­ти­ма­ми за­хи­ща­ли гі­дність на­шої Укра­ї­ни. По­дії, які Ві­та­лій пе­ре­жив на Май­да­ні, змі­ни­ли йо­го жит­тє­вий шлях. Він зро­бив свій ви­бір і став на за­хист Ба­тьків­щи­ни від мо­сков­ської агре­сії», — го­во­рить ба­тько Мар­кі­ва.

«По всьо­му сві­ту про­хо­дять акції на під­трим­ку Мар­кі­ва, які вже да­ють свої ре­зуль­та­ти. Ми зна­є­мо, що іта­лій­ське по­соль­ство у Ки­є­ві вже пе­ре­да­ло звер­не­н­ня до сво­го МЗС. Ми та­кож зна­є­мо, що іта­лій­ці ува­жно слід­ку­ють за ре­а­кці­єю укра­їн­ської гро­ма­ди не ли­ше в Ки­є­ві, а й по всьо­му сві­ту. І во­ни пе­ре­ко­ну­ю­ться: ми не ки­да­є­мо сво­їх по­бра­ти­мів. Ця акція — не вну­трі­шня спра­ва Іта­лії, а між­на­ро­дна. І ми че­ка­є­мо на спра­ве­дли­вий суд та звіль­не­н­ня Мар­кі­ва», — за­зна­чив Сер­гій Ку­зан, спів­ко­ор­ди­на­тор між­на­ро­дної кам­па­нії «Free Markiv», за­сту­пник ке­рів­ни­ка Про­во­ду «Віль­них лю­дей».

Зав­дя­ки ши­ро­ко­му роз­го­ло­су 20 бе­ре­зня від­бу­ла­ся зу­стріч Ар­се­на Ава­ко­ва, мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни, з по­слом Іта­лії в Укра­ї­ні Да­ві­де Ла Че­чі­лія. Во­ни обго­во­ри­ли мо­жли­во­сті дво­сто­рон­ньо­го спів­ро­бі­тни­цтва та про­ти­дію ор­га­ні­зо­ва­ній зло­чин­но­сті. Та­кож обго­во­рю­ва­лось за­вер­ше­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви нац­гвар­дій­ця Ві­та­лія Мар­кі­ва. Іта­лій­ська сто­ро­на не від­гу­кну­ла­ся на про­ха­н­ня укра­їн­ської вла­ди про ство­ре­н­ня спіль­ної укра­їн­сько­і­та­лій­ської слід­чої гру­пи, щоб ефе­ктив­но зі­бра­ти ма­те­рі­а­ли спра­ви.

Ар­сен Ава­ков на­го­ло­сив, що Ві­та­лій не мо­же бу­ти при­че­тним до тра­гі­чної за­ги­бе­лі Ан­дреа Ро­кел­лі. Та­кож до­дав, що СБУ у До­не­цькій обла­сті про­дов­жує роз­слі­ду­ва­н­ня смер­ті іта­лій­сько­го фо­то­ко­ре­спон­ден­та в Ав­ді­їв­ці 24 трав­ня 2014 ро­ку.

Ко­ли бу­де ві­до­ма да­та су­до­во­го за­сі­да­н­ня у спра­ві Мар­кі­ва, укра­їн­ський світ пе­ре­йде до на­сту­пно­го ета­пу між­на­ро­дної кам­па­нії. Укра­їн­ство зро­бить все мо­жли­ве, аби ге­рой ро­сій­сько­укра­їн­ської вій­ни не­за­ба­ром опи­нив­ся на во­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.