Без­пе­ка та обо­ро­но­зда­тність Укра­ї­ни — без­по­се­ре­дній ін­те­рес США

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд - Прес-центр «Віль­них лю­дей»

Ро­зу­мі­ю­чи ва­жли­вість до­не­се­н­ня об’єктив­ної ін­фор­ма­ції що­до си­ту­а­ції з ро­сій­сько-укра­їн­ською вій­ною, за­ру­че­н­ня під­трим­кою за­хі­дно­го сві­ту, «Віль­ні лю­ди» си­стем­но пра­цю­ють над про­су­ва­н­ням укра­їн­ських ін­те­ре­сів у США і Ка­на­ді.

Ли­ше за остан­ні ро­ки де­ле­га­ції «Віль­них лю­дей» пе­ре­бу­ва­ли з ро­бо­чи­ми ві­зи­та­ми та бра­ли участь у за­хо­дах Укра­їн­сько­го Ко­нґре­со­во­го Ко­мі­те­ту Америки (УККА) — «Укра­їн­ських днях у Ко­нґре­сі США» у Ва­шинг­то­ні, зу­стрі­чах із фе­де­раль­ни­ми уря­дов­ця­ми в Чи­ка­го, низ­ці кон­фе­рен­цій що­до пи­та­н­ня без­пе­ки та обо­ро­ни Укра­ї­ни, ор­га­ні­зо­ва­ни­ми Цен­тром від­но­син США­Укра­ї­на, зу­стрі­чах у Ко­нґре­сі США та з де­пу­та­та­ми Ка­на­ди, вклю­чно зі спів­го­ло­ва­ми та чле­на­ми Укра­їн­ських ко­ку­сів (Congressional Ukrainian Caucus і Senate Ukraine Caucus (CUC i SUC)) та го­ло­вою ана­ло­гі­чно­го ко­ку­су в Ка­над­сько­му пар­ла­мен­ті (Canada Ukraine Parliamentary Friendship Group).

Та­кож від­бу­лись зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми ви­ко­нав­чої вла­ди (Дер­жав­ний де­пар­та­мент США), Ра­дою на­ціо­наль­ної без­пе­ки в Бі­ло­му до­мі, Пен­та­го­ном та з пред­став­ни­ка­ми ана­лі­ти­чних цен­трів American Foreign Policy Council, Heritage Foundation, Hudson Institute, Atlantic Council, Jamestown Foundation, Potomac Foundation та ін­ши­ми, ор­га­ні­зо­ва­ни­ми Ра­дою укра­їн­ських дер­жав­ни­цьких ор­га­ні­за­цій сві­ту (РУДОС) при спів­пра­ці з Лі­гою укра­їн­ців Ка­на­ди, Фун­да­ці­єю «Бу­ду­чність», Цен­тром від­но­си­ни Укра­ї­на­США та УККА.

Про­тя­гом остан­ніх чо­ти­рьох ро­ків мі­сії «Віль­них лю­дей» до де­ле­га­цій у США і Ка­на­ду бу­ли вклю­че­ні чле­ни Про­во­ду Ан­дрій Ле­вус, Сер­гій Ку­зан, Дми­тро Гу­ме­нюк, Сер­гій Ви­со­цький.

По­ряд із цим «Віль­ні лю­ди» при­йма­ли в Укра­ї­ні де­ле­га­ції з по­ту­жних і впли­во­вих уря­дов­ців і ана­лі­ти­ків із Ва­шинг­то­на, ор­га­ні­зо­ву­ю­чи зу­стрі­чі з уря­дов­ця­ми, ана­лі­ти­ка­ми та пред­став­ни­ка­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства в Ки­є­ві, Хар­ко­ві, Пол­та­ві, Су­мах, Лу­ган­ську, До­не­цьку, За­по­ріж­жі, Оде­сі, Льво­ві, а та­кож на пе­ре­до­вій у зо­ні АТО. В усіх цих за­хо­дах го­лов­ним пар­тне­ром є в. о. го­ло­ви РУДОС Бо­рис По­та­пен­ко.

Го­лов­ни­ми те­ма­ми обго­во­ре­н­ня ли­ша­ю­ться ситуація в схі­дно­єв­ро­пей­сько­му ре­ґіо­ні, яка скла­лась пі­сля агре­сії РФ про­ти Укра­ї­ни; роль та мі­сце Укра­ї­ни в ста­біль­но­сті та без­пе­ці ре­ґіо­ну. Крім то­го, де­ле­га­ція «Віль­них лю­дей» на­дає ін­фор­ма­цію про вну­трі­шньо­по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в Укра­ї­ні — про­су­ва­н­ня ре­форм, роль пар­ла­мен­ту в по­лі­ти­чно­му про­це­сі.

У бе­ре­зні цьо­го ро­ку чле­ни Про­во­ду «Віль­них лю­дей», на­ро­дні де­пу­та­ти Ан­дрій Ле­вус та Сер­гій Ви­со­цький, а та­кож Бо­рис По­та­пен­ко взя­ли участь у ІХ між­на­ро­дній кон­фе­рен­ції «Аме­ри­кан­сько­укра­їн­ський без­пе­ко­вий ді­а­лог: ви­зна­че­н­ня прі­о­ри­те­тів без­пе­ки Укра­ї­ни» у Ва­шинг­то­ні.

Се­ред основ­них тем кон­фе­рен­ції — обо­ро­на та без­пе­ка, кі­бер­не­ти­чне про­ти­сто­я­н­ня та ін­фор­ма­цій­на вій­на. «До­свід Укра­ї­ни в бо­роть­бі про­ти ро­сій­ської агре­сії та гі­бри­дної вій­ни, що три­ває чо­ти­ри ро­ки, над­зви­чай­но ва­жли­вий для США. Са­ме укра­їн­ці мо­жуть на­да­ти не ли­ше те­о­ре­ти­чні да­ні, а зма­лю­ва­ти пра­кти­чний бік, адже сти­ка­ю­ться із ро­сій­ськи­ми за­гро­за­ми в усіх сфе­рах», — го­во­рить Ан­дрій Ле­вус, ке­рів­ник Про­во­ду «Віль­них лю­дей».

Під час кон­фе­рен­ції від­бу­лись па­нель­ні дис­ку­сії, на яких екс­пер­ти по­ру­ши­ли пи­та­н­ня ва­жли­во­сті та прі­о­ри­те­тів стра­те­гі­чної без­пе­ки Укра­ї­ни для за­хі­дно­го сві­ту.

Ан­дрій Ле­вус, го­ло­ва під­ко­мі­ те­ту з пи­тань дер­жав­ної без­пе­ки Ко­мі­те­ту з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни, ке­рів­ник Про­во­ду «Віль­них лю­дей», ексза­сту­пник го­ло­ви СБУ, ви­сту­пив із до­по­від­дю про фун­да­мен­таль­ні за­гро­зи вну­трі­шньо­дер­жав­ної без­пе­ки, ви­рі­ше­н­ня яких ви­зна­чить по­лі­ти­чну тра­є­кто­рію Укра­ї­ни та її «про­су­ва­н­ня» у на­прям­ку за­хі­дно­го сві­ту.

«Три­ває актив­на ро­бо­та над роз­роб­кою но­во­го за­ко­но­дав­ства про на­ціо­наль­ну без­пе­ку, що ві­ді­грає ва­жли­ву роль у збли­жен­ні Укра­ї­ни з ЄС, НАТО. На­галь­ним пи­та­н­ням по­ряд­ку ден­но­го є ре­стру­кту­ри­за­ція та ре­фор­ма Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, СБУ, Ге­не­раль­но­го шта­бу Зброй­них сил та роз­ві­ду­валь­них ор­га­нів», — за­зна­чив він.

Сер­гій Ви­со­цький, за­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань сво­бо­ди сло­ва та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки, за­сту­пник ке­рів­ни­ка Про­во­ду «Віль­них лю­дей», до­по­від­ав про по­тре­би Укра­ї­ни в за­хи­сті від ін­фор­ма­цій­ної вій­ни.

«Окрім зброй­ної агре­сії, Ро­сія ве­де гі­бри­дну вій­ну в еко­но­мі­чній, кі­бер­ та ін­фор­ма­цій­ній сфе­рах. Укра­ї­на роз­ро­би­ла та про­дов­жує вдо­ско­на­лю­ва­ти шля­хи про­ти­дії ін­фор­ма­цій­ним ата­кам, і цей до­свід мо­же бу­ти ефе­ктив­ним для США у про­ти­сто­ян­ні ро­сій­ським гі­бри­дним ата­кам, а та­кож у ви­зна­чен­ні до­да­тко­вих сфер спів­пра­ці з уря­дом США та ана­лі­ти­чни­ми цен­тра­ми у цьо­му на­прям­ку», — роз­по­вів Ви­со­цький.

Уча­сни­ка­ми кон­фе­рен­ції ста­ли та­кож по­сол Укра­ї­ни в США Ва­ле­рій Ча­лий, за­сту­пник го­ло­ви ВРУ Окса­на Си­ро­їд, Ге­не­раль­ний се­кре­тар Сві­то­во­го Ко­нґре­су Укра­їн­ців Сте­фан Ро­ма­нів, президент Укра­їн­сько­го Ко­нґре­со­во­го Ко­мі­те­ту Америки Ан­дрій Фу­тей, президент Jamestown Foundation Глен Го­вард, бри­тан­ський вій­сько­вий екс­перт, пол­ков­ник Глен Грант та ін­ші екс­пер­ти, на­у­ко­ві спів­ро­бі­тни­ки про­від­них ін­сти­ту­тів та ана­лі­ти­чних цен­трів.

Кон­фе­рен­цію, що має на ме­ті по­си­ле­н­ня спів­пра­ці між Укра­ї­ною та США в обо­рон­ній, кі­бер­не­ти­чній та ін­фор­ма­цій­ній сфе­рах, а та­кож ство­ре­н­ня стра­те­гії про­ти­сто­я­н­ня віль­но­го сві­ту ро­сій­ській агре­сії, про­во­дять Центр аме­ри­кан­сько­укра­їн­ських від­но­син (ЦАУВ) (зокре­ма, Во­ло­ди­мир За­ри­цький, ди­ре­ктор офі­су Цен­тру від­но­син США­Укра­ї­на у Ва­шинг­то­ні Ми­ко­ла Гри­цко­вян у спів­пра­ці з Укра­їн­ським Ко­нґре­со­вим Ко­мі­те­том Америки та Аме­ри­кан­ською ра­дою з пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки).

Крім то­го, під час остан­ньо­го ві­зи­ту до США, в бе­ре­зні 2018 ро­ку, Ан­дрій Ле­вус та Сер­гій Ви­со­цький взя­ли участь у за­сі­дан­ні кру­гло­го сто­лу «Атлан­ти­чної Ра­ди» (Atlantic Council), зу­стрі­лись із пред­став­ни­ка­ми Укра­їн­сько­го ко­ку­су Ко­нґре­су США, низ­кою се­на­то­рів, по­лі­то­ло­гів, ана­лі­ти­ків, екс­пер­тів, що пра­цю­ють над по­си­ле­н­ням аме­ри­кан­сько­укра­їн­ської спів­пра­ці у про­ти­дії ро­сій­ським гі­бри­дним за­гро­зам.

«США по­вин­ні чі­тко ро­зу­мі­ти: під­трим­ка Укра­ї­ни і со­ю­зни­ків в Єв­ро­пі, до­по­мо­га у за­хи­сті не­за­ле­жно­сті від за­зі­хань Росії — не­об­хі­дна умо­ва для під­три­ма­н­ня сві­то­во­го по­ряд­ку та зу­пи­не­н­ня ро­сій­сько­го ім­пе­рі­а­лі­зму. Під час ві­зи­тів ми до­но­си­мо цю дум­ку і зу­стрі­ча­є­мось із ціл­ко­ви­тим розумінням, що під­твер­джу­є­ться актив­ною ді­яль­ні­стю адмі­ні­стра­ції США що­до під­трим­ки Укра­ї­ни», — за­зна­чив Ан­дрій Ле­вус.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.