Ана­то­мія «зра­до­філь­ства»

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Панорама - Сер­гій Пар­хо­мен­ко P. S.

Пі­сля пе­ре­гля­ду стрі­чки «Фейс­бу­ку» за ти­ждень у ме­не осо­би­сто (не знаю, як у вас) під­сві­до­мо ви­ни­ка­ють два ба­жа­н­ня: або пі­ти на фронт і за­ги­ну­ти

«смер­тю хо­ро­брих» від ку­лі оку­пан­та, або емі­гру­ва­ти.

По­слу­ха­єш «все­про­па­лів­ську» ри­то­ри­ку де­яких «про­су­ну­тих» «зра­до­фі­лів» і ре­аль­но скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що гір­ше від на­шої вла­ди не­має, що си­ло­ви­ки вмі­ють тіль­ки рей­дер­ством та за­ля­ку­ва­н­ням бі­зне­су за­йма­ти­ся, а рі­вень ко­ру­пції у нас ви­щий, ніж десь у Ко­лум­бії чи Зім­ба­бве… Взя­ти хо­ча б си­ту­а­цію з Ар­ка­ді­єм Баб­чен­ком: тіль­ки-но з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що ро­сій­ський емі­грант жи­вий, що це бу­ла спе­цо­пе­ра­ція СБУ, як одра­зу ж «Фейс­бук» та ін­тер­нет за­га­лом ви­бу­хну­ли гнів­ни­ми по­ста­ми і ма­те­рі­а­ла­ми: «СБУ хо­ті­ла усу­ну­ти кон­ку­рен­та вла­ди з рин­ку озбро­єнь», «Укра­ї­на згань­би­ла­ся пе­ред сві­то­вою спіль­но­тою», «між­на­ро­дні жур­на­ліст­ські і пра­во­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції за­су­ди­ли «цирк» пра­во­охо­рон­ців», «Баб­чен­ко ти­по­вий пред­став­ник «ру­ско­го мі­ра», на­що він нам вза­га­лі»… І т. д., і т. п.

Ски­да­є­ться на те, що ці «зра­до­фі­ли» на­віть під­сві­до­мо ра­ді­ють та­ко­му ста­ну ре­чей — є ж бо при­від ви­пу­сти­ти жовч і обли­ти бру­дом дер­жав­ні ін­сти­ту­ції.

З якою ме­тою це ро­би­ться? Зро­зумі­ло, що у ве­ли­кій ко­гор­ті «зра­до­фі­лів» є ті, що сві­до­мо на­гні­та­ють си­ту­а­цію, пра­цю­ю­чи на во­ро­жу про­па­ган­ду, але є й та­кі, що про­сто під­три­му­ють тренд або під­да­ю­ться емо­ці­ям.

Для то­го, аби зро­зу­мі­ти ана­то­мію ві­тчи­зня­но­го «зра­до­філь­ства» і за­про­по­ну­ва­ти су­спіль­ству хо­ча б якусь, най­про­сті­шу «ва­кци­ну» від ньо­го, да­вай­те про­сто роз­бе­ре­мо­ся хто і для чо­го на­гні­тає істе­рію у ме­ре­жі.

По­пу­лі­сти

Це в основ­но­му пер­со­на­жі, які пра­гнуть за­ро­би­ти со­бі рей­тинг на су­спіль­но­му не­вдо­во­лен­ні. «Ко­му­нал­ка ро­сте, ці­ни ро­стуть, зар­пла­та не всти­гає за ін­фля­ці­єю, грив­ня па­дає, рі­вень зу­бо­жі­н­ня ка­та­стро­фі­чний!» — по­ді­бна ри­то­ри­ка лу­нає з їх вуст ледь не що­дня. Се­ред них є ба­га­то та­ких, хто, сві­до­мо або ні, пі­ді­грає ро­сій­ським про­па­ган­ди­стам. Щоб від­ді­ли­ти зер­но від по­ло­ви, тоб­то по­пу­лі­ста від зва­же­но­го по­лі­ти­ка, ува­жно спо­сте­рі­гай­те, хто хо­дить на рі­зні «по­лі­ти­чні ток-шоу» на те­ле­ка­на­лах про­ро­сій­сько­го спря­му­ва­н­ня (про ці ка­на­ли мо­ва йти­ме ниж­че).

Обра­же­ні

До ці­єї ка­те­го­рії на­ле­жать ті ді­я­чі (по­лі­ти­ки, екс­пер­ти, бі­зне­сме­ни), яких ли­ши­ла не при спра­вах ни­ні­шня вла­да. Зокре­ма, до та­ких мо­жна за­ра­ху­ва­ти олі­гар­ха Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го, який че­рез свій ка­нал «1+1» роз­ду­ває рі­зні скан­да­ли, по­кли­ка­ні зро­би­ти під­ніж­ку чин­ній вла­ді.

Про­ро­сій­ські по­лі­ти­ки, по­лі­то­ло­ги, гро­мад­ські

ді­я­чі та бло­ге­ри

Най­біль­ший се­гмент у ко­гор­ті «зра­до­фі­лів» скла­дає не­при­хо­ва­на ро­сій­ська аген­ту­ра. Що­до по­лі­ти­ків — то це Ві­ктор Ме­двед­чук, Ва­силь Нім­чен­ко, На­дія Сав­чен­ко, олі­гар­хи Дми­тро Фір­таш, Сер­гій Льо­во­чкін, Рі­нат Ахмє­тов і за­га­лом весь «Опо­зи­цій­ний блок» у пов­но­му скла­ді, а та­кож ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ський ви­бір», «Успі­шна кра­ї­на» то­що.

Се­ред гро­мад­ських ді­я­чів і так зва­них жур­на­лі­стів та­ки­ми є Ір­ма Крат, Ру­слан Ко­ца­ба, Ана­то­лій Ша­рій, На­дія Ку­рам­ши­на (так зва­не об’єд­на­н­ня сол­дат­ських ма­те­рів), Ігор Гу­жва, На­та­лія Вла­щен­ко.

Се­ред по­лі­то­ло­гів — Ми­хай­ло По­гре­бін­ський, В’яче­слав Пі­хов­шек, Кость Бон­да­рен­ко, Ру­слан Бор­тник, Оле­ксій Яку­бін, Ми­ко­ла Спі­рі­до­нов, Ві­та­лій Усен­ко, по­друж­жя Би­ко­вих, Оле­ксій Во­ро­нен­ко, Ма­ксим Голь­дарб, Ан­дрій Бу­за­ров, Ан­дрій Зо­ло­та­рьов, Ва­лен­тин Гай­дай (до­не­дав­на мав ді­а­ме­траль­но про­ти­ле­жні по­гля­ди, але, схо­же, спо­ку­сив­ся на гро­ші про­ро­сій­ських по­лі­ти­ка­нів).

Осо­бли­вість ці­єї гру­пи в то­му, що во­на не ли­ше кри­ти­кує ре­фор­ми та будь-які ін­ші іні­ці­а­ти­ви вла­ди, але й по­стій­но «то­пить» за мир будь-якою ці­ною. За­пам’ятай­те ці прі­зви­ща, і якщо та­кі осо­би є у ва­шій френд-стрі­чці на ФБ — ви­да­ляй­те, бло­куй­те їх і не на­ма­гай­те­ся шу­ка­ти ра­ціо­наль­ні зер­на в їх ме­се­джах. Адже це лю­ди, які ці­ле­спря­мо­ва­но за­йма­ю­ться руй­на­ці­єю ін­сти­ту­цій держави.

Про­ро­сій­ські ЗМІ

Ці ме­діа ба­га­тьом із вас ві­до­мі, зу­пи­ня­ти­ся на ана­лі­зі їх кон­тен­ту не ба­чу сен­су, але мо­же­мо ще раз їх пе­ре­ра­ху­ва­ти — це «Го- лос.UA», «Ін­тер», «Вє­сті», «Го­лос прав­ди» (вір­ні­ше — бре­хні), «Стра­на.UA», ТРК «Укра­ї­на», «NewsONE», «112 ка­нал» та більш дрі­бні ме­діа. Са­ме на них ви і по­ба­чи­те по­лі­ти­ків-«зра­до­фі­лів», по­пу­лі­стів, псев­до­бло­ге­рів, по­лі­то­ло­гів і гро­мад­ських ді­я­чів, про яких йшла мо­ва ви­ще.

Бор­ці «за пра­ва чє­ло­вє­ка»

Най­більш ці­ка­вий кон­тин­гент — про­фе­сій­ні бор­ці за рі­зні пра­ва лю­ди­ни та так зва­ні ан­ти­ко­ру­пцій­ні ді­я­чі (на­при­клад, нар­деп Сер­гій Ле­щен­ко). Їх фі­шка — роз­дму­ху­ва­ти рі­зні ко­ру­пцій­ні скан­да­ли, які за­по­ді­ю­ють шко­ду не ли­ше імі­джу вла­ди, але й імі­джу кра­ї­ни. Най­більш ви­гі­дні Ро­сії — адже во­ни по­зи­ціо­ну­ють се­бе як па­трі­о­ти, що хо­чуть до­бро­бу­ту кра­ї­ні, а на­справ­ді — ви­ко­ну­ють ро­бо­ту, на­слід­ком якої є змен­ше­н­ня під­трим­ки Укра­ї­ни на За­хо­ді. А це, вла­сне, са­ме те, чо­го най­біль­ше пра­гне РФ — без до­по­мо­ги кра­їн ЄС і НАТО, рі­зних між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій нам бу­де вкрай скру­тно.

Так зва­ні пра­во­за­хи­сни­ки (на­при­клад, Amnesty International) най­біль­ше лю­блять «на­їжджа­ти» на си­ло­ві ор­га­ни та на ор­га­ні­за­ції укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів. Зай­ве по­ясню­ва­ти, чо­му це ви­гі­дно Пу­ті­ну. Пра­во­охо­рон­ці і на­ціо­на­лі­сти (як най­більш вмо­ти­во­ва­ні, ідей­ні і від­чай­ду­шні) є го­лов­ною пе­ре­по­ною для ро­сій­ських вій­сько­вих на фрон­ті та ди­вер­сан­тів у ти­лу, по­ту­жною пе­ре­шко­дою на шля­ху пла­нів Крем­ля.

Опе­ра­ція із Баб­чен­ком чі­тко вка­за­ла, хто най­біль­ше ллє бруд на пра­во­охо­рон­ців, хто на­ма­га­є­ться без­пе­ре­чну пе­ре­мо­гу на­шої Слу­жби по­да­ти як «крах де­мо­кра­тії», за­гро­зу «сво­бо­ді сло­ва» і «пра­вам лю­ди­ни в Укра­ї­ні».

За­пам’ятай­те тих, хто най­більш бі­сну­є­ться в ін­тер­не­ті з при­во­ду ці­єї опе­ра­ції, — во­ни рад­ше за все від­пра­цьо­ву­ють на­віть не ко­шти про­ро­сій­ських олі­гар­хів, а ко­шти са­мо­го Крем­ля.

Про­фе­сій­ні «зра­до­фі­ли»

та про­сто не­ві­гла­си

Зви­чай­но, не всі, хто обу­ре­ний ді­я­ми СБУ, є аген­та­ми Мо­скви. Є про­сто лю­ди, які під­да­ю­ться емо­ці­ям, які не мо­жуть чи не ба­жа­ють ана­лі­зу­ва­ти ін­фор­ма­цію, або ж про­сто хо­чуть по­ві­си­ти свої не­га­ра­зди на ко­гось. І ор­га­ни вла­ди для них ви­сту­па­ють ца­пом-від­бу­вай­лом.

Є і ка­те­го­рія ціл­ком па­трі­о­ти­чних «зра­до­фі­лів», якій при­но­сить за­до­во­ле­н­ня до­рі­ка­ти вла­ді за будь-який про­ра­ху­нок. Хо­ча та­ких мен­шість, адже сві­до­мі гро­ма­дя­ни, які не за­до­во­ле­ні вла­дою, про­сто не ви­тра­ча­ють час на роз­по­всю­дже­н­ня «зра­до­філь­сько­го» кон­тен­ту в ме­ре­жі. І якщо та­ким лю­дям все ж до­пе­кло, то во­ни ви­хо­дять на пу­блі­чні акції з ви­мо­га­ми ви­рі­ши­ти кон­кре­тні про­бле­ми.

На­о­ста­нок ска­жу: так, є сфе­ри, про які справ­ді мо­жна ска­за­ти, що там все по­га­но — зокре­ма, еко­но­мі­чна стратегія держави не ви­три­мує жо­дної кри­ти­ки. Але ж цю си­ту­а­цію аж ні­як не мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти до всьо­го в кра­ї­ні за­га­лом! То­му, про­су­ва­ю­чи «зра­до­філь­ство», дві­чі за­ду­май­тесь: а на чи­є­му ви бо­ці?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.