У Но­во­град-Во­лин­сько­му зга­ду­ва­ли про по­хі­дні гру­пи ОУН

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Ста­ні­слав Фе­дор­чук Ки­їв, 2014 рік, 132 стор., м’яка обкл.

При­чи­ною для від­ві­дин ста­ла пре­зен­та­ція одра­зу двох до­ста­тньо рід­кі­сних та уні­каль­них ви­дань — ху­до­жньо­го ро­ма­ну Оль­ги Мак «Ка­мі­н­ня під ко­сою», при­свя­че­но­го Го­ло­до­мо­ру 19321933 ро­ків, а та­кож спо­га­дів Ми­ко­ли Кли­ми­ши­на, ле­ген­дар­но­го уча­сни­ка Ру­ху Опо­ру, в’язня Освен­ці­му та близь­ко­го то­ва­ри­ша Сте­па­на Бан­де­ри, які бу­ли ви­да­ні на­при­кін­ці 1970-х ро­ків та на по­ча­тку 1980-х і є справ­жньою бі­бліо­гра­фі­чною рід­кі­стю.

Під час пре­зен­та­ції ху­до­жньо­го ро­ма­ну Оль­ги Мак, одні­єї з не­ба­га­тьох укра­їн­ських пи­сьмен­ниць ді­а­спо­ри, які бу­ли удо­сто­є­ні че­сті но­мі­ну­ва­ти­ся на Но­бе­лів­ську пре­мію з лі­те­ра­ту­ри, ви­сту­пив Яро­слав Іляш, ди­ре­ктор «Укра­їн­ської ви­дав­ни­чої спра­ви», а та­кож Ста­ні­слав Фе­дор­чук. По­вість «Ка­мі­н­ня під ко­сою» за ав­тор­ства Оль­ги Мак ви­да­на зав­дя­ки бла­го­дій­ній іні­ці­а­ти­ві па­ні Ла­ри­си Кий з Об’єд­на­н­ня Жі­нок Оборони Чо­ти­рьох Св­обід Укра- їни (США). Кни­га бу­ла пе­ре­да­на без­ко­штов­но до бі­бліо­тек усіх на­вчаль­них за­кла­дів мі­ста Но­во­гра­ду-Во­лин­сько­го.

За спри­я­н­ня укра­їн­ської ді­а­спо­ри бі­бліо­те­ки Но­во­гра­дВо­лин­сько­го отри­ма­ли цін­ні книж­ко­ві по­да­рун­ки. Зокре­ма, зав­дя­чу­ю­чи до­бро­дію Пе­тру Ми­ца­ку з Ка­на­ди Но­во­град-Во­лин­ська цен­траль­на мі­ська бі­бліо­те­ка отри­ма­ла в да­ру­нок ці­лу до­бір­ку ху­до­жньої та до­ку­мен­таль­ної лі­те­ра­ту­ри, при­свя­че­ної Ви­зволь­ним зма­га­н­ням, гео­по­лі­ти­ці, окре­мим ді­я­чам укра­їн­ської Ре­во­лю­ції та УПА.

Окре­мо слід за­зна­чи­ти, що пре­зен­та­ція спо­ми­нів Ми­ко­ли Кли­ми­ши­на «В по­хо­ді до во­лі» спро­во­ку­ва­ла жва­ве обго­во­ре­н­ня істо­ри­чних по­дій по­ча­тку 40-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, що від­бу­ва­лись на те­ри­то­рії Звя­гель­щи­ни. Го­во­ри­ли про пів­ні­чні по­хі­дні гру­пи ОУН, що їх очо­лю­вав Ми­ко­ла Кли­ми­шин, вста­нов­ле­н­ня вла­ди у Звя­ге­лі та ана­ло­гії і пе­ре­гу­ку­ва­н­ня з су­ча­сни­ми по­ді­я­ми. Ау­ди­то­рія слу­ха­чів бу­ла актив­на та вдя­чна. На за­хо­ді бу­ли при­су­тні ве­те­ра­ни ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни. У Но­во­град-Во­лин­сько­му роз­та­шо­ва­на вій­сько­ва ча­сти­на 30-ї окре­мої гвар­дій­ської ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди та ство­ре­на спіл­ка ве­те­ра­нів АТО. То­му пи­та­н­ня за­ко­нів вій­сько­во­го ча­су для слу­ха­чів бу­ло ду­же акту­аль­ним.

За­хо­ди бу­ли ор­га­ні­зо­ва­ні Но­во­град-Во­лин­ським осе­ред­ком Все­укра­їн­сько­го Брат­ства ОУНУПА, за під­трим­ки мі­сце­вих по­лі­ти­чних та гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій.

Юрій Бой­ко-Бло­хін

Про­бле­ми істо­рі­о­со­фії укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму

Збір­ка ста­тей, при­свя­че­них ана­лі­зу сві­то­гля­дних основ, ге­не­зи та істо­рії укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму.

Ле­он­тій Ши­пі­лов

QUO VADIS (аспе­кти те­о­рії укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.