Чо­му Му­ра­єв вда­є­ться до про­во­ка­цій­них за­яв?

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Панорама - Пе­тро Кра­люк

Уто­му, що Єв­ген Му­ра­єв, вла­сник те­ле­ка­на­лу «NewsOne», є май­стром ме­дій­них про­во­ка­цій, не вар­то сум­ні­ва­ти­ся. Ще не за­бу­ли­ся йо­го ви­слов­лю­ва­н­ня про Ре­во­лю­цію Гі­дно­сті як дер­жав­ний пе­ре­во­рот. Бу­ли й по­пе­ре­дні про­во­ка­цій­ні за­яви, які мо­жна тра­кту­ва­ти як ан­ти­укра­їн­ські. 7 черв­ня Му­ра­єв за­явив, що Оле­га Сенцова ча­сти­на укра­їн­сько­го со­ці­у­му спри­ймає не як ге­роя. Вва­жай­те, він для них те­ро­рист, адже «го­ту­вав ви­бу­хи і під­па­ли». І це, су­дя­чи з кон­текс­ту мір­ку­вань Му­ра­є­ва, є нор­маль­на ча­сти­на су­спіль­ства. А ось не­нор­маль­на, всі­ля­кі там на­ціо­на­лі­сти, ма­буть, вва­жа­ють Сенцова ге­ро­єм.

Зві­сно, Му­ра­єв не акцен­ту­вав ува­гу на то­му, що Сенцов жо­дних те­ро­ри­сти­чних актів не здій­сню­вав. Ро­сій­ський суд за­су­див цю лю­ди­ну за ні­би­то «те­ро­ри­сти­чні на­мі­ри», вла­сне, за «ба­жа­н­ня» у ніч на 9 трав­ня 2014 ро­ку здій­сни­ти ви­бу­хи з до­по­мо­гою са­мо­ро­бних (!) ви­бу­хо­вих при­стро­їв бі­ля ме­мо­рі­а­лу «Ві­чно­го во­гню» й пам’ятни­ка Ле­ні­ну в Сім­фе­ро­по­лі (для ро­сі­ян це, зві­сно, «по­ся­га­н­ня на свя­те», як і, пев­но, для Му­ра­є­ва). Та­кож Сенцова зви­ну­ва­чу­ва­ли в на­мі­рах під­па­ли­ти офі­си гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Рус­ская об­щи­на Крыма» та пред­став­ни­цтва пар­тії «Еди­ная Рос­сия», які під­три­ма­ли ро­сій­ську оку­па­цію Кри­му. При­чо­му до­ка­зи цих «те­ро­ри­сти­чних на­мі­рів» у ро­сій­сько­му су­ді ви­гля­да­ли ду­же сум­нів­но. Але що з то­го Му­ра­є­ву…

Йо­го за­ява що­до Сенцова за­ко­но­мір­но ви­кли­ка­ла обу­ре­н­ня. Про­зву­ча­ли за­кли­ки бой­ко­ту­ва­ти те­ле­ка­нал «NewsOne», на­віть за­бра­ти в ньо­го лі­цен­зію. Що­прав­да, Му­ра­єв пе­ред­ба­чли­во зро­бив за­яву про Сенцова не на сво­є­му ка­на­лі, а на «близь­ко­му» йо­му «112 Укра­ї­на». То­му які мо­жуть бу­ти пре­тен­зії до «NewsOne»? Про­зву­ча­ли та­кож за­яви ро­зі­бра­ти­ся з Му­ра­є­вим як де­пу­та­том у Вер­хов­ній Ра­ді і на­віть у Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі. Але чи до­ста­тньо для цьо­го юри­ди­чних під­став?

Тим ча­сом Му­ра­єв да­лі ве­де свою гру. 10 черв­ня на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» він «по­про­сив ви­ба­че­н­ня» че­рез зга­да­ну за­яву. Мов­ляв, він ні­чо­го не має про­ти Оле­га Сенцова. Нав­па­ки, йо­му шко­да ре­жи­се­ра. Про­сто він ви­сло­вив­ся що­до то­го, як Сенцова спри­йма­ють в Укра­ї­ні. Му­ра­єв та­кож на сво­є­му ка­на­лі «YouTube» обна­ро­ду­вав ро­лик-звер­не­н­ня, де роз­по­від­ав про те, що є чи­ма­ло по­ді­бних до Сенцова в’язнів в Укра­ї­ні (ма­ю­ться на ува­зі ув’язне­ні за се­па­ра­тизм). Якщо та­кі дії є ви­ба­че­н­ням, то що та­ке про­во­ка­ція? Му­ра­єв сві­до­мо йде на роз­кру­чу­ва­н­ня скан­да­лу, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ме­дій­ні ре­сур­си.

Ко­му по­трі­бна за­ява Му­ра­є­ва про Сенцова?

По­трі­бно це, без­пе­ре­чно, ро­сій­ській вла­ді. Адже остан­нє го­ло­ду­ва­н­ня Сенцова ство­ри­ло про­бле­му. На за­хист цьо­го кі­но­ре­жи­се­ра ста­ли ві­до­мі ді­я­чі куль­ту­ри зі сві­то­вим іме­нем. За­кли­ки звіль­ни­ти йо­го зву­чать не ли­ше в Укра­ї­ні, кра­ї­нах За­хо­ду, але й в са­мій Ро­сії.

До то­го ж Сенцов за­явив про свій на­мір по­мер­ти, го­ло­ду­ю­чи, під час Чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу, що роз­по­чав­ся в Ро­сії 14 черв­ня. Якщо та­ке ста­не­ться — для ро­сій­ської вла­ди це ста­не уда­ром. І спор­тив­не свя­то, яке во­на на­ма­га­є­ться ви­ко­ри­ста­ти в імі­дже­вих ці­лях, бу­де зі­псо­ва­не.

То­му тре­ба цю про­бле­му якось «зня­ти», що успі­шно й ро­бить Му­ра­єв. Чи ви­ко­нує цей чо­ло­вік зав­да­н­ня ро­сій­ської вла­ди — не бу­де­мо га­да­ти. Але те, що йо­го дії для неї є ко­ри­сни­ми, сум­ні­вів не­має. Хо­ча для го­ди­ться Му­ра­єв і ро­бить пев­ні за­ки­ди ро­сій­ській вла­ді (тре­ба ж бу­ти «об’єктив­ним»). Але це дрі­бни­ці в по­рів­нян­ні з тим, що він за­ки­дає вла­ді укра­їн­ській.

За­ява Му­ра­є­ва що­до Сенцова ство­рює вра­же­н­ня, що є «здо­ро­ва ча­сти­на» укра­їн­сько­го су­спіль­ства, яка не за­ра­же­на на­ціо­на­лі­змом і яка, від­по­від­но, не під­три­мує цьо­го по­літв’язня. І ця «здо­ро­ва ча­сти­на» вва­жає Сенцова зло­чин­цем. А якщо так, то йо­го смерть не є чи­мось стра­шним. Те­ро­ри­сти на та­ке за­слу­го­ву­ють.

Але це ли­ше одна сто­ро­на ме­да­лі. Му­ра­є­ву ви­гі­дно ста­ти жер­твою. Ви­гі­дно це й ро­сій­ській вла­ді. Адже якщо йо­го при­тя­гнуть до су­до­вої від­по­від­аль­но­сті чи за­бе­руть лі­цен­зію у ка­на­лу «NewsOne», мо­жна під­ня­ти ве­ли­кий шум про пе­ре­слі­ду­ва­н­ня сво­бо­ди сло­ва в Укра­ї­ні. Тут Му­ра­єв та іже з ним від­пра­цю­ють по пов­ній про­гра­мі, за­лу­чив­ши для цьо­го й за­хі­дні пра­во­за­хи­сні ін­сти­ту­ції. До ре­чі, остан­нім ча­сом «су­пер­де­мо­кра­ти­чні» ро­сій­ські мас-ме­діа та про­ро­сій­ські ма­сме­діа в Укра­ї­ні роз­кру­чу­ють те­му про ути­ски сво­бо­ди со­ві­сті в на­шій дер­жа­ві.

То хі­ба за­хі­дній гро­мад­сько­сті бу­де ді­ло до яко­гось «те­ро­ри­ста» Сенцова, ко­ли та­кі «без­чин­ства» тво­ря­ться в Укра­ї­ні?

Ось та­ка ци­ні­чна гра…

Чи вда­сться укра­їн­цям

за­хи­сти­ти свій ін­фор­ма­цій­ний про­стір?

Озна­че­ні дії Му­ра­є­ва в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі Укра­ї­ни аж ні­як не є ви­пад­ко­ві­стю. Во­ни, на жаль, по­ро­дже­ні си­ту­а­ці­єю, яка в нас скла­ла­ся. За ча­сів не­за­ле­жно­сті Укра­ї­на не ли­ше руй­ну­ва­ла свій вій­сько­вий по­тен­ці­ал, а й зда­ва­ла ін­фор­ма­цій­ний про­стір ро­сі­я­нам. Че­рез те ста­ла мо­жли­вою агре­сія Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, оку­па­ція Кри­му й ча­сти­ни Дон­ба­су.

Зда­ва­лось би, гі­бри­дна вій­на з Ро­сі­єю ма­ла б зму­си­ти укра­їн­ців за­ду­ма­ти­ся не ли­ше про свою обо­ро­но­зда­тність. Вар­то бу­ло б по­ду­ма­ти над тим, як за­хи­сти­ти свій ін­фор­ма­цій­ний про­стір від ро­сій­ської про­па­ган­ди. Але чо­мусь са­ме під час вій­ни в нас по­ча­ли ма­со­во з’яв­ля­ти­ся про­ро­сій­ські мас-ме­діа, в то­му чи­слі й зга­ду­ва­ний те­ле­ка­нал «NewsOne». Хтось же да­вав їм лі­цен­зії, до­зво­ляв віль­но ді­я­ти в Укра­ї­ні. Зре­штою, на­віть у со­лі­дних тра­ди­цій­них укра­їн­ських мас-ме­діа мо­же­мо зу­стрі­ти еле­мен­ти про­ро­сій­ської про­па­ган­ди, спро­би по­да­ва­ти Укра­ї­ну й укра­їн­ців у не­ви­гі­дно­му сві­тлі. До­дай­те до цьо­го ще й те, що чи­ма­ло лю­дей у нас отри­му­ють ін­фор­ма­цію із ро­сій­ських дже­рел, ігно­ру­ю­чи укра­їн­ські. Усе це й тво­рить ґрунт, на яко­му про­ро­ста­ють му­ра­є­ви, що озву­чу­ють ро­сій­ські ме­се­джі. І чи­ма­ло лю­дей в Укра­ї­ні їх спри­йма­ють по­зи­тив­но. Сло­вом, ма­ши­на ро­сій­ської про­па­ган­ди пра­цює в нас на пов­ну. І (го­лов­не!) ча­сто ро­бить то ду­же фа­хо­во.

Це сер­йо­зна про­бле­ма, над якою ма­ли би за­ду­ма­ти­ся і вла­да, і гро­ма­дян­ське су­спіль­ство. Ви­рі­шу­ва­ти її тре­ба си­стем­но, а не «га­си­ти спа­ла­хи по­же­жі», як це ми ба­чи­мо в си­ту­а­ції із за­явою Му­ра­є­ва про Сенцова. Як на ме­не, на­шим по­лі­ти­кам вар­то зайня­ти­ся ці­єю про­бле­мою, а не обме­жу­ва­ти­ся го­ло­сни­ми за­ява­ми на адре­су вла­сни­ка «NewsOne». Остан­нє ро­би­ти лег­ше…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.