«За сво­бо­ду і де­мо­кра­тію»

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Історія - Гри­го­рій Жи­бак, УІС

Цей за­го­ло­вок об’єд­нав у книж­ку збір­ку ви­бра­них ста­тей Сте­па­на Олій­ни­ка, ві­до­мо­го ці­ка­ви­ми істо­ри­чни­ми роз­від­ка­ми про бо­роть­бу у За­кер­зон­ні Укра­їн­ської Пов­стан­ської Ар­мії за не­за­ле­жність у 40-50-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя.

У книж­ці, яка по­ба­чи­ла світ у ви­дав­ни­цтві «Бо­ри­сфен Ін­тел», йде­ться і про ци­віль­ний кон­троль си­ло­вих стру­ктур. Із здо­бу­т­тям не­за­ле­жно­сті у 1991 ро­ці Укра­ї­на зі­ткну­ла­ся зі скла­дни­ми про­бле­ма­ми сво­го дер­жа­во­тво­ре­н­ня. Пра­гну­чи ба­чи­ти Укра­ї­ну де­мо­кра­ти­чною, ав­тор при­ді­лив ува­гу вста­нов­лен­ню ци­віль­но­го кон­тро­лю над Зброй­ни­ми си­ла­ми Укра­ї­ни як одно­го із най­більш на­дій­них ме­ха­ні­змів де­мо­кра­тії, че­рез який су­спіль­ство мо­же кон­тро­лю­ва­ти си­ло­ві стру­кту­ри та впли­ва­ти на ви­ко­нав­чу вла­ду.

Сте­пан Олійник по­яснює ва­жли­вість та­ко­го кон­тро­лю і роль ци­віль­но­го мі­ні­стра обо­ро­ни у ньо­му, по­си­ла­є­ться на до­свід пе­ре­до­вих кра­їн, зокре­ма Спо­лу­че­них Шта­тів. Чи­ма­ло ува­ги та­кож при­ді­ле­но си­стем­но­му під­хо­ду у на­ціо­наль­но­му обо­рон­но­му пла­ну­ван­ні, ана­лі­зу ци­віль­но-вій­сько­вих від­но­син та їх ре­а­лі­за­ції в Укра­ї­ні, обов’яз­кам дер­жав­них слу­жбов­ців та їхній від­по­від­аль­но­сті за ефе­ктив­ність до­ру­че­ної ро­бо­ти.

Чи­ма­лий до­свід ав­то­ра, який здо­був ви­щу вій­сько­ву осві­ту у ко­ман­дно-шта­бно­му ко­ле­джі ар­мії США та у На­ціо­наль­ній вій­сько­вій ака­де­мії, про­слу­жив по­над трид­цять ро­ків і до­ся­гнув зва­н­ня пол­ков­ни­ка, до­зво­лив гли­бо­ко і все­бі­чно роз­кри­ти те­му.

Вій­сько­ва слу­жба у США та гро­мад­сько-по­лі­ти­чна ді­яль­ність в Укра­ї­ні, де Сте­пан Олійник ви­ко­ну­вав обов’яз­ки стар­шо­го ра­дни­ка з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки Кон­суль­та­тив­но-до­рад­чої ра­ди при Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни та кон­суль­ту­вав Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Укра­ї­ни, спів­пра­цю­вав з Ака­де­мі­єю ЗС Укра­ї­ни, зу­мо­ви­ли ефе­ктив­ний ана­ліз по­ру­ше­но­го пи­та­н­ня, окре­сли­ли пра­кти­чні та ре­аль­ні ве­кто­ри роз­ви­тку.

Без сум­ні­ву, пра­ця до­свід­че­но­го фа­хів­ця ста­не у на­го­ді всім при­че­тним до вій­сько­вої ре­фор­ми, роз­бу­до­ви укра­їн­сько­го вій­ська та ефе­ктив­но­го кон­тро­лю за ним із бо­ку гро­мад­сько­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.