Кри­мі­нал за кон­тра­бан­ду

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд - Укра­їн­ська Ін­фор­ма­цій­на Слу­жба

Не­що­дав­но Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни за­про­по­ну­вав вве­сти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за кон­тра­бан­ду. Укра­їн­ська Ін­фор­ма­цій­на Слу­жба звер­ну­ла­ся до на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни Оле­га Ме­ду­ни­ці за ко­мен­та­рем. «Ще три ро­ки то­му ми з ко­ле­га­ми за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект № 2840 про вне­се­н­ня змін до Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу що­до кри­мі­на­лі­за­ції кон­тра­бан­ди під­акци­зних і кон­тра­фа­ктних то­ва­рів у ве­ли­ких роз­мі­рах. Спо­ді­ва­ю­ся, йо­го бу­де взя­то за осно­ву або суть цьо­го про­е­кту бу­де вра­хо­ва­но у но­во­му кон­со­лі­до­ва­но­му за­ко­ні.

Згі­дно з під­ра­хун­ка­ми уря­ду, сьо­го­дні бю­джет Укра­ї­ни втра­чає близь­ко 100 мі­льяр­дів гри­вень від кон­тра­бан­ди. Як­би до на­шої іні­ці­а­ти­ви при­слу­ха­ли­ся ра­ні­ше, ці ко­шти вже б бу­ли у дер­жав­ній ка­зні, а не в ки­ше­нях кон­тра­бан­ди­стів. Одно­зна­чно, ці «ко­ри­до­ри» ма­є­мо за­ко­но­дав­чо пе­ре­кри­ти», — на­го­ло­сив Олег Ме­ду­ни­ця.

Зав­да­н­ня бо­роть­би з не­за­кон­ним пе­ре­мі­ще­н­ням пре­дме­тів че­рез ми­тний кор­дон Укра­ї­ни та вза­є­мо­пов’яза­ни­ми з нею ко­ру­пці­єю, від­ми­ва­н­ням зло­чин­них до­хо­дів і ті­ньо­вою еко­но­мі­кою є над- зви­чай­но акту­аль­ни­ми для вла­ди і су­спіль­ства. За ста­ти­сти­кою, за ми­ну­лий рік зна­чно ви­ро­сли об­ся­ги не­за­кон­но­го вве­зе­н­ня в Укра­ї­ну під­акци­зних то­ва­рів, осо­бли­во тю­тю­но­вих ви­ро­бів, що дає під­ста­ви для кри­мі­на­лі­за­ції та­ких дій.

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні кон­тра­бан­да під­акци­зних то­ва­рів ви­зна­є­ться вчи­не­ною у ве­ли­ко­му роз­мі­рі, якщо їх вар­тість пе­ре­ви­щує сто не­о­по­да­тко­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян, а в осо­бли­во ве­ли­ко­му роз­мі­рі, якщо їх вар­тість пе­ре­ви­щує одну ти­ся­чу не­о­по­да­тко­ва­них мі­ні­му­мів до- хо­дів гро­ма­дян на мо­мент вчи­не­н­ня зло­чи­ну.

Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман за­явив, що «кон­тра­бан­да в Укра­ї­ні бу­ла б не­мо­жли­ва без уча­сті всіх си­ло­вих стру­ктур кра­ї­ни». Гла­ва уря­ду на­го­ло­сив: «Ре­сур­си, які сьо­го­дні пе­ре­бу­ва­ють у ті­ньо­вих схе­мах, руй­ну­ють на­ціо­наль­ну еко­но­мі­ку». Та­кож він по­ві­до­мив про спіль­ний план Ка­бмі­ну та си­ло­вих стру­ктур що­до бо­роть­би з кон­тра­бан­дою, ухва­ле­ний на за­сі­дан­ні Ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди, та зга­дав про по­над 70 мі­льяр­дів гри­вень, які вда­ло­ся мо­бі­лі­зу­ва­ти від ми­тних зло­чи­нів ми­ну­ло­го ро­ку. Грой­сман пе­ре­ко­на­ний, що при­бли­зно та­ка ж су­ма да­лі пе­ре­бу­ває у ті­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.