ВРЯ­ТУ­ВА­ЛИ П’ЯНО­ГО МОСКАЛЯ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

Най­стра­шні­ше і най­бе­з­глу­зді­ше, що від пе­ре­бі­гу по­дій на Мун­ді­а­лі за­ле­жить люд­ське жи­т­тя. У стар­то­во­му по­єдин­ку тур­ні­ру збір­на Ко­лум­бії по­сту­пи­ла­ся япон­цям. До­лю зу­стрі­чі у зна­чній мі­рі зу­мо­вив епі­зод, який став­ся вже на тре­тій хви­ли­ні. На­пі­в­обо­ро­нець Кар­лос Сан­чес одер­жав чер­во­ну кар­тку, чим зму­сив сво­їх пар­тне­рів май­же весь матч про­ти­сто­я­ти «са­му­ра­ям» у чи­сель­ній мен­шо­сті. Здо­бу­ти бо­дай ні­чию ко­ман­ді з Пів­ден­ної Аме­ри­ки не по­та­ла­ни­ло.

Фут­бол на цьо­му кон­ти­нен­ті при­рів­ню­ють до ре­лі­гії. Від­так, по­раз­ки спри­йма­ють вель­ми бо­лю­че, а тих, хто за­ви­нив, мо­жуть на­віть по­зба­ви­ти жи­т­тя. Грав­це­ві «Еспань­йо­лу» по­гро­жу­ють жор­сто­кою роз­пра­вою, ра­дять на­кла­сти на се­бе ру­ки. Так са­мо во­ро­гом став ін­ший нев­да­ха по­єдин­ку — обо­ро­нець Да­від­сон Сан­чес, яко­му ба­жа­ють вмер­ти. По­гро­зи на­бу­ли ма­со­во­сті, що зму­си­ло по­лі­цію Ко­лум­бії роз­по­ча­ти роз­слі­ду­ва­н­ня.

Під час чем­піо­на­ту сві­ту 1994 ро­ку Ко­лум­бія по­сту­пи­ла­ся США і при­пи­ни­ла бо­роть­бу за най­по­че­сні­ший тро­фей. Ви­рі­шаль­ним то­ді став гол у свої во­ро­та Ан­дре­са Еско­ба­ра. Че­рез де­сять днів йо­го на Ба­тьків­щи­ні вбив фа­нат Ум­бер­то Мунь­йос, який під час ко­жно­го по­стрі­лу ви­гу­ку­вав: «Гол!». Вбив­цю за­су­ди­ли то­ді до 43 ро­ків тюр­ми, але від­був він у бу­це­гар­ні тіль­ки оди­над­цять і ви­йшов на во­лю че­рез зраз­ко­ву по­ве­дін­ку. До­те­пер до­сте­мен­но не зна­ти, чи був зло­чи­нець чле­ном кар­те­лю ко­лум­бій­сько­го нар­ко­ба­ро­на Па­бло Еско­ба­ра, тез­ки вби­то­го фут­бо­лі­ста. Жо­дних сум­ні­вів, що Кар­ло­су Сан­че­су не­без­пе­чно по­вер­та­ти­ся до­до­му.

У ме­кси­кан­сько­му Сью­да­дХу­а­рес ше­сте­ро дру­зів пе­ре­гля­да­ли гру сво­єї збір­ної про­ти Пів­ден­ної Ко­реї у га­ра­жі. Не­спо­ді­ва­но увір­ва­ли­ся бан­ди­ти, які всіх за­стре­ли­ли. До­по­ки при­їха­ла по­лі­ція, за зло­чин­ця­ми й слід прохо­лов.

В Ін­дії зна­йшли мер­твим фа­на­та збір­ної Ар­ген­ти­ни Ді­ну Але­кса. Одра­зу пі­сля га­не­бної по­раз­ки ко­ман­ди Ліо­не­ля Мес­сі від Хор­ва­тії, він зник із до­му. У за­ли­ше­ній за­пи­сці фа­нат, який на­пе­ре­до­дні за­пев­няв усіх у пе­ре­мо­зі і то­му, що Мес­сі обов’яз­ко­во заб’є, по­ві­до­мив:

Сві­то­ва пер­шість у Мо­ско­вії, як очі­ку­ва­ло­ся, за­дов­го до за­кін­че­н­ня ста­ла одні­єю із най­скан­даль­ні­ших в істо­рії тур­ні­ру.

«У цьо­му сві­ті не за­ли­ши­ло­ся ні­чо­го, що я хо­тів би по­ба­чи­ти. Я пря­мую до смер­ті. Ні­хто не від­по­від­аль­ний за мою смерть».

Не­гі­дно вчи­ни­ли й фа­на­ти збір­ної Ар­ген­ти­ни, які при­бу­ли до Мо­ско­вії. Під час гри у під­три­бун­но­му при­мі­щен­ні близь­ко де­ся­ти пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ців по­ва­ли­ли на під­ло­гу вбо­лі­валь­ни­ка з Хор­ва­тії і ста­ли зав­да­ва­ти йо­му уда­рів но­га­ми. По­руч сто­я­ла дів­чи­на-стю­ард, яка жо­дним чи­ном не ре­а­гу­ва­ла на зло­чин. На­пев­не, пе­ре­йма­ла­ся за се­бе. Мо­гла б хоч ви­кли­ка­ти правоохоронців чи ко­лег. До бі­до­ла­шно­го хор­ва­та во­на пі­ді­йшла ли­ше то­ді, ко­ли вте­кли не­гі­дни­ки.

Ар­ген­ти­на на­ра­зі ви­окрем­лю­є­ться по­за фут­боль­ним по­лем. Збір­на ці­єї кра­ї­ни вель­ми не­вда­ло ви­сту­пає. Пі­сля при­ни­зли­вої ні­чи­єї з Іслан­ді­єю, на­се­ле­н­ня якої ста­но­вить тро­хи біль­ше 330 ти­сяч, «аль­бі­се­ле­сте» ще більш га­не­бно по­сту­пи­ли­ся хор­ва­там. Фі­а­ско зу­мо­ви­ло ви­мо­гу гру­пи грав­ців не­гай­но звіль­ни­ти го­лов­но­го тре­не­ра Хор­хе Сам­па­о­лі. Во­ни за­ба­жа­ли, аби до ви­рі­шаль­но­го по­єдин­ку гру­по­во­го ета­пу су­про­ти Ні­ге­рії їх го­ту­вав по­мі­чник Сам­па­о­лі Хор­хе Бур­ру­ча­га. Це не­мо­жли­во, бо тре­ба ро­зі­рва­ти уго­ду про спів­пра­цю із го­лов­ним «ко­у­чем», що ко­шту­ва­ти­ме Асо­ці­а­ції фут­бо­лу Ар­ген­ти­ни 20 міль­йо­нів до­ла­рів. Пі­кан­тно­сті си­ту­а­ції до­дає той факт, що епа­та­жний і весь у та­ту Сам­па­о­лі дру­жить із Мес­сі. По­дей­ку­ють, що він при­слу­хо­ву­є­ться до по­рад одно­го з най­кра­щих грав­ців сві­ту під час ви­зна­че­н­ня стар­то­во­го скла­ду на гру. Справ­ді, чи­ма­ло ві­до­мих грав­ців про­ти­ра­ють шта­ни на лав­ці для за­па­сних. Вид­ко, во­ни не вель­ми дру­жні з лі­де­ром сво­єї ко­ман­ди. На­то­мість про­ти хор­ва­тів гра­ло чи­ма­ло мо­ло­дих і не­об­стрі­ля­них.

До всіх бід до­да­ла­ся ще й вель­ми по­се­ре­дня гра са­мо­го Мес­сі. Він хо­дить, а не бі­гає під час гри, що­ра­зу по­гла­джу­ю­чи свою бо­ро­ду. Са­ме Ліо­нель не ре­а­лі­зу­вав пе­наль­ті у во­ро­та Іслан­дії.

У си­ту­а­цію ви­рі­шив втру­ти­ти­ся ко­ли­шній чем­піон сві­ту Ді­є­го Ма­ра­до­на, який за­жа­дав до­пу­ску на тре­ну­ва­н­ня збір­ної сво­єї кра­ї­ни пе­ред ви­рі­шаль­ним дво­бо­єм. «Я хо­чу по­го­во­ри­ти з грав­ця­ми, щоб во­ни зро­зумі­ли, що озна­чає одя­га­ти фут­бол­ку на­ціо­наль­ної ко­ман­ди», — за­явив він.

Окрім ку­рі­н­ня си­га­ри під час гри з ісланд­ця­ми, Ма­ра­до­на ви­окре­мив­ся ще й ра­сист­ським же­стом. Убо­лі­валь­ни­ки з Пів­ден­ної Ко­реї дру­жньо скан­ду­ва­ли «Ді­є­го!». У від­по­відь «зір­ка» фут­бо­лу по­смі­хнув­ся їм, по­слав по­ві­тря­ний по­ці­лу­нок і по­ма­хав ру­кою. Від­так, паль­ця­ми роз­тя­гнув у сто­ро­ни ку­то­чки сво­їх очей, при­го­лом­шив­ши усіх по­руч.

Ар­ген­ти­на ве­де пе­ред на тур­ні­рі за сум­ної сла­ви ви­пад­ка­ми. Вбо­лі­валь­ни­ка Фер­нан­до Пе­но­ві по­зба­ви­ли пра­ва від­ві­ду­ва­ти по­єдин­ки сві­то­вої пер­шо­сті пі­сля то­го, як він ви­клав ві­део з обра­зою мо­ло­дої ро­сі­ян­ки.

Лю­бов до фут­бо­лу під­ве­ла бра­зиль­ця Ро­дрі­го Рі­нар­ді. Зна­ний у се­бе на Ба­тьків­щи­ні бан­дит по­тра­пив до рук по­лі­ції Санкт-Пе­тер­бур­га. Він член бан­дит­сько­го угру­пу­ва­н­ня, яке гра­бу­ва­ло в Бра­зи­лії по­што­ві від­ді­ле­н­ня. Май­же всіх зло­чин­ців за­три­ма­ли ще ми­ну­ло­го ро­ку. Рі­нар­ді ж вда­ло ухи­ляв­ся від аре­шту. Ін­тер­пол «ви­чи­слив» йо­го при­су­тність на ста­діо­ні. По­лі­цей­ські да­ли зло­чин­цю до­ди­ви­ти­ся по­єди­нок і за­а­ре­шту­ва­ли йо­го на ви­хо­ді з аре­ни. Зві­сно, що «ко­пи» пе­ре­йма­ли­ся не тим, аби Рі­нар­ді до­ди­вив­ся гру. Во­ни не хо­ті­ли за­три­му­ва­ти йо­го на три­бу­ні, бо це мо­гло зу­мо­ви­ти па­ні­ку чи ін­ший не­пе­ре­дба­чу­ва­ний роз­ви­ток по­дій.

Бра­зиль­ці, які у рей­тин­гу скан­да­лів ідуть за ар­ген­тин­ця­ми, усі­ля­ко ке­пку­ва­ли із стю­ар­де­си під час ін­стру­кта­жу з те­хні­ки без­пе­ки на рей­сі Мо­сква — Санкт-Пе­тер­бург. Ін­ші зму- шу­ва­ли ро­сі­я­нок по­вто­рю­ва­ти пор­ту­галь­ською не­при­стой­ні сло­ва.

У ха­ле­пу по­тра­пля­ють не тіль­ки фа­на­ти, а й ві­до­мі у ми­ну­ло­му грав­ці. Ле­ген­дар­ний ан­глі­єць Те­рі Бу­тчер, який ни­ні очо­лює збір­ну Фі­ліп­пін, а на Мун­ді­а­лі пра­цює екс­пер­том для одно­го із те­ле­ві­зій­них ка­на­лів, у мо­сков­сько­му ре­сто­ра­ні за­мо­вив са­лат «Це­зар» і кар­то­плю «фрі». Та­кож по­про­сив при­не­сти ке­тчуп. У по­да­но­му офі­ці­ан­том ра­хун­ку він за­ува­жив зай­ву по­зи­цію. Йо­му по­ра­ху­ва­ли ще й ке­тчуп! Бу­тчер спра­ве­дли­во по­скар­жив­ся. Мов­ляв, якщо ке­тчу­пу не бу­ло в ме­ню, то й ра­ху­ва­ти йо­го не по­трі­бно. Адмі­ні­стра­ція ре­сто­ра­ну пі­сля дов­гих су­пе­ре­чок, вре­шті, з ним по­го­ди­ла­ся. Знер­во­ва­ний ан­глі­єць зро­бив за­яву і за­кли­кав сво­їх спів­ві­тчи­зни­ків від­ві­ду­ва­ти мо­сков­ські ре­сто­ра­ни зі сво­їм ке­тчу­пом.

І без то­го до­брий на­стрій хор­ва­тів, які ве­се­ли­ли­ся у Ни­жньо­му Нов­го­ро­ді пі­сля пе­ре­мо­ги над Ар­ген­ти­ною, по­лі­пши­ли ву­ли­ці мі­ста. На одній із них бал­кан­ці зна­йшли та­ку яму, що вдвох у ній по­мі­сти­ли­ся. Що тут роз­по­ча­ло­ся. Де­кіль­ка де­ся­тків «кар­та­тих» у рі­зних ра­кур­сах ро­би­ли сві­тли­ни, по чер­зі за­лі­за­ю­чи до ями. По­дія на­бу­ла ши­ро­ко­го по­го­ло­су не тіль­ки у фут­боль­но­му се­ре­до­ви­щі!

У Ка­за­ні фа­на­ти збір­ної Ко­лум­бії від­по­чи­ва­ли у ка­фе на бе­ре­зі Вол­ги. Ра­птом на їхніх очах чо­ло­вік на­під­пи­тку роз­дя­гнув­ся і че­рез пе­ри­ла на на­бе­ре­жній ско­чив у рі­чку. Вбо­лі­валь­ни­кам спер­шу зда­ло­ся, що він бе­ре участь у якійсь су­пе­ре­чці, але зов­сім ско­ро зро­зумі­ли суть спра­ви і вря­ту­ва­ли п’яно­го москаля від не­ми­ну­чо­го го­ря.

Ро­сі­я­ни «від­дя­чу­ють» го­стям. Ту­ні­сець по­зна­йо­мив­ся на ву­ли­ці Мо­скви із дів­чи­ною. Ска­зав, що він гра­вець збір­ної Ні­меч­чи­ни. За­про­сив у но­мер, на що та по­го­ди­ла­ся за су­му 350 єв­ро. Та охо­ро­на го­те­лю не пропу­сти­ла по­вію. Афри­ка­нець, який вже за­пла­тив гро­ші, не зміг ні­чо­го по­ясни­ти. На су­пе­ре­чку при­бу­ла по­лі­ція, яка ста­ла скла­да­ти на дів­чи­ну про­то­кол. З гро­ши­ма зник су­те­нер. Сплив­ла бре­хня ту­ні­сця про те, що він фут­бо­ліст. Ро­згу­бле­ний і без гро­шей, від грі­ха по­да­лі, араб під­няв­ся до се­бе в но­мер. Чем­піо­нат три­ває…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.