«Стеж­ка­ми бо­лю і бо­роть­би»

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Історія -

Не­що­дав­но світ по­ба­чи­ла книж­ка, ви­да­на «Укра­їн­ською ви­дав­ни­чою Спіл­кою ім. Ю. ли­пи», у якій зі­бра­но не тіль­ки по­е­зію іва­на Фан­ги, а й спо­га­ди про пе­ре­жи­те ав­то­ром. во­на є чу­до­вим взір­цем та за­кли­ком до жер­тов­ної бо­роть­би в ім’я ідеї на­ції, в ім’я Укра­ї­ни.

іван Фан­га з Бе­ре­жан все жи­т­тя йшов до сво­єї го­лов­ної ме­ти – здо­бу­т­тя Укра­їн­ської Со­бор­ної Са­мо­стій­ної Дер­жа­ви. під­піль­ник оУн, во­їн Упа, в’язень ГУла­Гу – йо­го до­ля схо­жа на до­лі со­тень-ти­сяч ін­ших бор­ців за віль­ну Укра­ї­ну, але ви­окрем­лю­є­ться сво­їм ге­ро­ї­чним тра­гі­змом. на­віть у во­ро­жих ка­зе­ма­тах він про­дов­жу­вав бо­роть­бу – сло­вом – га­ря­чим, збо­ле­ним, не­ско­ре­ним.

не за­ли­шив­ся осто­ронь ве­те­ран Упа й під час на­ціо­наль­но­го від­ро­дже­н­ня на­при­кін­ці 80-х – по­ча­тку 90-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Хо­ча й був уже у по­ва­жно­му ві­ці, але так са­мо при­стра­сно за­су­джу­вав мо­сков­ську си­сте­му, за­па­лю­вав мо­лодь роз­по­від­я­ми про ге­ро­їзм і жер­тов­ність во­ї­нів Упа, під­піль­ни­ків оУн, які про­ти­сто­я­ли всім оку­пан­там Укра­ї­ни.

не­хай же, як за­зна­чає у всту­пно­му сло­ві до збір­ки ва­силь Сав­чук, «сло­ва іва­на іль­ко­ви­ча зво­ру­шать сер­це ко­жно­го не­бай­ду­жо­го чи­та­ча».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.