Ви­ма­га­є­мо за­кри­ти ру­пор Крем­ля!

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Об’єктив - УІС

Пре­зи­дент Укра­їн­сько­го Ко­нґре­со­во­го Ко­мі­те­ту Аме­ри­ки (від­діл Іл­лі­нойс) Ігор Дя­чун та ві­це-пре­зи­дент Пав­ло Бан­дрів­ський зу­стрі­ли­ся з Ге­не­раль­ним кон­су­лом Укра­ї­ни в Чи­ка­го Ла­ри­сою Ге­ра­ско в укра­їн­сько­му кон­суль­стві, щоб по­ві­до­ми­ти про за­не­по­ко­є­н­ня укра­їн­ської гро­ма­ди в шта­ті Іл­лі­нойс що­до по­нов­ле­н­ня лі­цен­зії те­ле­ка­на­лу «Iн­тер» на транс­ля­цію.

«В Укра­ї­ні ор­га­ні­за­ції гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства роз­гля­да­ють «Ін­тер» як зброю в гі­бри­дній ін­фор­ма­цій­ній вій­ні Ро­сії про­ти Укра­ї­ни. Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Віль­ні лю­ди» вхо­дить до чи­сла ор­га­ні­за­то­рів ви­мог від­мо­ви­ти пра­ва про­мо­сков­сько­му «Ін­те­ру» на транс­ля­цію», — на­го­ло­сив Ігор Дя­чун. Су­про­від­ний лист від УККА і до­ку­мен­ти, під­го­тов­ле­ні «Віль­ни­ми лю­дьми», бу­ли пе­ре­да­ні Ге­не­раль­но­му кон­су­лу та на­прав­ле­ні до Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни.

«Ми, укра­їн­ська гро­ма­да в мі­сто Чи­ка­го та шта­ті Іл­лі­нойс, ви­слов­лю­є­мо стур­бо­ва­ність ан­ти­укра­їн­ською про­па­ган­див­ною ді­яль­ні­стю те­ле­ка­на­лу «Ін­тер», що ве­де мов­ле­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, і то­му гли­бо­ко обу­ре­ні не­що­дав­нім рі­ше­н­ням На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня що­до про- дов­же­н­ня лі­цен­зії на мов­ле­н­ня те­ле­ка­на­лу ще на сім ро­ків.

У той час, ко­ли весь ци­ві­лі­зо­ва­ний світ за­су­джує агре­сію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, на­кла­дає чи­слен­ні сан­кції, під­три­мує Укра­ї­ну у вій­ні, про­ти­діє ро­сій­ським ін­фор­ма­цій­ним ата­кам, зокре­ма обме­жує транс­ля­цію ін­фор­ма­цій­но­го про­па­ган­див­но­го ре­сур­су «Russia Today», в Укра­ї­ні те­ле­ка­нал «Ін­тер» віль­но про­дов­жує своє мов­ле­н­ня, не­зва­жа­ю­чи на чи­слен­ні про­те­сти гро­мад­сько­сті.

Ми пов­ні­стю по­ді­ля­є­мо дум­ку акти­ві­стів На­ціо­наль­ної іні­ці­а­ти­ви «Стоп ре­ванш», яка ви­кла­де­на у від­по­від­ній за­яві.

Су­спіль­на на­пру­га ді­яль­но­сті те­ле­ка­на­лу зро­стає.

Укра­їн­ська ді­а­спо­ра в Аме­ри­ці спря­мо­вує свою основ­ну пра­цю нав­ко­ло «Ін­тер» на під­трим­ку во­ю­ю­чої Укра­ї­ни на між­на­ро­дній аре­ні, утвер­дже­н­ня її ав­то­ри­те­ту та спо­ну­ка­н­ня між­на­ро­дної спіль­но­ти у про­ти­дії ро­сій­ським во­ро­жим впли­вам у вій­сько­вій, еко­но­мі­чній, гу­ма­ні­тар­ній та ін­фор­ма­цій­ній сфе­рах. Не­при­пу­сти­мо, що в Укра­ї­ні діє те­ле­ка­нал, що під­ри­ває ін­фор­ма­цій­ну без­пе­ку все­ре­ди­ні дер­жа­ви.

Та­ке рі­ше­н­ня шко­дить імі­джу Укра­ї­ни та по­сла­блює по­зи­ції укра­їн­ства в усьо­му сві­ті.

Ми, пред­став­ни­ки укра­їн­ської гро­ма­ди шта­ту Іл­лі­нойс, вва­жа­є­мо, що пра­ців­ни­ки ка­на­лу «Ін­тер» оста­то­чно втра­ти­ли пра­во на­зи­ва­ти се­бе жур­на­лі­ста­ми, а сам ка­нал — укра­їн­ським ме­діа. Тож ми за­кли­ка­є­мо Вас, Вель­ми­ша­нов­на Па­ні Ге­не­раль­ний кон­сул, по­ін­фор­му­ва­ти Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни та На­ціо­наль­ну ра­ду з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня про наш рі­шу­чий про­тест про­ти ді­яль­но­сті те­ле­ка­на­лу «Ін­тер» як ру­по­ра ро­сій­ської про­па­ган­ди та від­по­від­но­го рі­ше­н­ня що­до про­дов­же­н­ня лі­цен­зії.

Ми ви­ма­га­є­мо від дер­жа­ви Укра­ї­на вжи­ти ре­аль­них за­хо­дів та при­пи­ни­ти мов­ле­н­ня те­ле­ка­на­лу «Ін­тер», — на­го­ло­шу­ють ав­то­ри звер­не­н­ня.

За­хо­ди, спря­мо­ва­ні на за­хист укра­їн­сько­го ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру в рам­ках сві­то­вої кам­па­нії «Стоп ре­ванш», від­бу­лись не­що­дав­но та­кож в Ав­стра­лії, Ка­на­ді та кра­ї­нах Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.