Що ро­би­ли бан­де­рів­ці на За­по­ріж­жі: мо­вою до­ку­мен­тів

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - УІС

ОУН на те­ри­то­рії За­по­різь­кої обла­сті. 1940­1945. До­ку­мен­ти та ма­те­рі­а­ли» — кни­га з та­кою на­звою дня­ми по­ба­чи­ла світ у ви­дав­ни­цтві «Лі­то­пис УПА» у се­рії «Бі­блі­о­те­ка» (том 14). Ав­то­ром­упо­ря­дни­ком кни­ги є кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук, ди­ре­ктор За­по­різь­ко­го на­у­ко­во­до­слі­дно­го цен­тру «Спад­щи­на» Юрій Щур.

Сфе­ра на­у­ко­вих ін­те­ре­сів ав­то­ра охо­плює істо­рію укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­сти­чно­го ру­ху на Над­дні­прян­щи­ні (1920­1955 рр.) та За­по­ріж­жі зокре­ма, участь над­дні­прян­ців у ви­зволь­но­му ру­сі ХХ сто­лі­т­тя. Він та­кож є ав­то­ром по­над 100 на­у­ко­вих ста­тей з істо­рії ви­зволь­ної бо­роть­би ХХ сто­лі­т­тя на Над­дні­прян­ській Укра­ї­ні та низ­ки книг з ці­єї про­бле­ма­ти­ки, се­ред яких «На гра­ні двох сві­тів: укра­їн­ський на­ціо­на­лі­сти­чний рух на Над­дні­прян­щи­ні, 1920­1955 рр.», «Будь пер­ший в бо­роть­бі і пе­ре­мо­гах: укра­їн­ський на­ціо­на­лі­сти­чний рух на За­по­ріж­жі (1920­1950­ті рр.)», «За­по­ріж­жя й за­по­рож­ці у бо­роть­бі за не­за­ле­жність Укра­ї­ни: ге­ро­ї­чне ХХ сто­річ­чя», «Жи­т­тя і бо­роть­ба Іла­ріо­на Ку­ри­ла­Крим­ча­ка», «Ве­сна 1918 ро­ку: у бо­роть­бі за За­по­ріж­жя». По­стій­ний до­пи­су­вач ча­со­пи­су ОУН «Шлях Пе­ре­мо­ги».

Но­ва кни­га скла­да­є­ться з трьох ча­стин. У пер­шій по­да­но ком­пле­ксне до­слі­дже­н­ня істо­рії ді­яль­но­сті Ор­га­ні­за­ції Укра­їн­ських На­ціо­на­лі­стів на те­ри­то­рії За­по­різь­кої обла­сті на­пе­ре­до­дні ні­ме­цько­со­вєт­ської вій­ни, під час ні­ме­цької оку­па­ції та у пер­ший пі­сля­о­ку­па­цій­ний рік. У дру­го­му роз­ді­лі по­да­но 84 до­ку­мен­ти про ді­яль­ність ОУН на За­по­ріж­жі, пи­то­му ва­гу яких скла­да­ють ра­ні­ше за­се­кре­че­ні ма­те­рі­а­ли со­вєт­ських спец­служб. У тре­тій ча­сти­ ні опу­блі­ко­ва­ні зі­бра­ні ав­то­ром фо­то­гра­фії чле­нів на­ціо­на­лі­сти­чно­го під­пі­л­ля на За­по­ріж­жі.

«Ви­да­н­ня по­ді­бно­го фор­ма­ту я хо­тів зро­би­ти дав­но. По­да­ти не ли­ше істо­рію ді­яль­но­сті під­пі­л­ля ОУН, але й до­пов­ни­ти все це до­ку­мен­та­ми НКВД­МҐБ­КҐБ. І не ли­ше про­то­ко­ла­ми до­пи­тів, а й огля­дом аген­тур­них справ. Та­ким чи­ном, я вва­жаю, чи­тач отри­мує ма­кси­маль­ний об’єм ін­фор­ма­ції про ці ге­ро­ї­чні сто­рін­ки істо­рії За­по­різь­ко­го краю.

Для ба­га­тьох бу­де від­кри­т­тям не ли­ше сам факт ді­яль­но­сті, і то до­сить ма­со­вої та об’єм­ної, чле­нів ОУН на те­ри­то­рії су­ча­сної За­по­різь­кої обла­сті, але й її ни­жня ме­жа. Ві­днай­де­ні до­ку­мен­ти до­зво­ля­ють ствер­джу­ва­ти, що пер­ші осе­ред­ки ОУН з’яви­ли­ся у За­по­ріж­жі ще у 1940 ро­ці. Під час же ні­ме­цької оку­па­ції ОУН вда­ло­ся на те­ри­то­рії обла­сті охо­ пи­ти сво­єю ме­ре­жею май­же усі адмі­ні­стра­тив­ні ра­йо­ни, за­клав­ши та­кож осе­ред­ки у су­ча­сній Хер­сон­ській обла­сті та на пів­но­чі Кри­му», — роз­по­від­ає ав­тор.

У най­ближ­чих пла­нах до­слі­дни­ка про­дов­же­н­ня ви­вче­н­ня ді­яль­но­сті ОУН на За­по­ріж­жі, зокре­ма го­ту­є­ться ви­да­н­ня, при­свя­че­не пі­сля­во­єн­ній ді­яль­но­сті на­ціо­на­лі­сти­чно­го під­пі­л­ля, що охо­плює 1945­1957 ро­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.