За­вер­шив­ся ви­шкіль­ний та­бір «Ві­два­га»

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Ана­ста­сія Ма­шев­ська, прес-центр МНК

сер­пня у Хар­ків­ській обла­сті від­бу­вав­ся ви­шкіль­ний та­бір для мо­ло­ді «Ві­два­га» ім. Іва­на Гав­ди­ди. Про­тя­гом 10 днів, юна­ки та дів­ча­та з рі­зних ре­ґіо­нів Укра­ї­ни за­гар­то­ву­ва­ли свій ха­ра­ктер та си­лу во­лі у рі­зних ви­шкіль­них еле­мен­тах та­бо­ру. Про­гра­ма та­бо­ру скла­де­на та­ким чи­ном, що уча­сни­ки по­єд­ну­ють ін­те­ле­кту­аль­ні гу­тір­ки зі спор­тив­ни­ми зма­га­н­ня­ми, фі­зи­чни­ми на­ван­та­же­н­ня­ми та ко­ман­дни­ми ігра­ми.

Осо­бли­вість цьо­го­рі­чно­го та­бо­ру «Ві­два­га» у то­му, що від­бу­вав­ся він у схі­дно­му ре­ґіо­ні Укра­ї­ни, що є не до­сить по­ши­ре­ним яви­щем у сфе­рі на­ціо­наль­но­па­трі­о­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня у наш час.

За 10 днів та­бо­ру­ва­н­ня уча­сни­ки по­слу­ха­ли гу­тір­ки на те­ми: «Пер­ша до­ме­ди­чна до­по­мо­га в екс­тре­них си­ту­а­ці­ях», «Ін­фор­ма­цій­ний фронт у гі­бри­дній вій­ні», «Про­па­ган­да – мі­фи про укра­їн­ський на­ціо­на­лізм», про те «Як до­бу­ти во­гонь та ви­жи­ти в по­льо­вих умо­вах, та що з со­бою по­ви­нен ма­ти ко­жен ман­дрів­ник у по­хо­ді», а та­кож про осно­ви укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму, ін­ фор­ма­цій­ну та дер­жав­ну без­пе­ку, гро­мад­ську актив­ність та ба­га­то ін­шо­го. Окрім то­го, від­бу­лись пра­кти­чні за­ня­т­тя з пер­шої до­ме­ди­чної до­по­мо­ги, спор­тив­ні зма­га­н­ня з ре­гбі та бо­ксу, ін­те­гра­цій­ний квест, ко­ман­дні ігри, ви­марш, брейн­ринг на істо­ри­чну те­ма­ти­ку, про­хо­дже­н­ня сму­ги пе­ре­шкод та ні­чні аляр­ми. А ко­жен та­бо­ро­вий день за­вер­шу­вав­ся ве­чір­ньою ва­трою під співи укра­їн­сько­пов­стан­ських пі­сень.

— Та­бір «Ві­два­га» має дав­ню тра­ди­цію — він за­сно­ва­ний Іва­ном Гав­ди­дою у 1998 ро­ці, на Тер­но­піль­щи­ні. З то­го ча­су ме­тою ви­шко­лу є ви­хо­ва­н­ня му­дрої, шля­хе­тної та від­ва­жної мо­ло­ді, для якої ін­те­ре­си укра­їн­ської на­ції та Укра­їн­ська дер­жа­ва є прі­о­ри­те­том в жит­ті й що­ден­ній ді­яль­но­сті. Сьо­го­дні бан­де­рів­ські га­сла не ви­ко­ри­сто­вує тіль­ки лі­ни­вий, су­спіль­ний про­стір пе­ре­пов­не­ний по­пу­лі­змом на на­ціо­наль­ній ідеї, а пи­та­н­ня вій­ни і за­хи­сту дер­жа­ви ли­ша­є­ться вкрай акту­аль­ним. На «Ві­два­зі» ж гур­ту­є­ться мо­лодь, яка пра­гне бу­ти на­ціо­на­лі­ста­ми за ду­хом, зда­тна ста­ви­ти ам­бі­тні ці­лі та до­ся­га­ти їх, не­зва­жа­ю­чи на пе­ре­шко­ди. На «Ві­два­зі» про­від та уча­сни­ки ді­ють як одна ко­ман­да і бу­ду­ють та­кий та­бір, якою хо­че­мо ба­чи­ти Укра­ї­ну. Тут усі пра­цю­ють на спіль­ну ме­ту, діє чі­тка іє­рар­хія, ди­сци­плі­на та по­бра­тим­ство. Про­гра­ма та­бо­ру по­бу­до­ва­на так, щоб да­ти ко­жно­му мо­жли­вість та мо­ти­ва­цію гар­ту­ва­ти во­лю та ха­ра­ктер, пра­цю­ва­ти над со­бою за­раз, щоб вже зав­тра вті­ли­ти свої ідеї в за­хи­сті та роз­бу­до­ві дер­жа­ви, — роз­по­від­ає ко­мен­дант та­бо­ру Го­ло­ва МНК, Со­ло­мія Фа­ріон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.