Се­на­тор, що пра­цю­вав для по­раз­ки Пу­ті­на

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Сер­гій Си­до­рен­ко

Спро­буй­те зма­лю­ва­ти аме­ри­кан­сько­го «по­лі­ти­ка мрії» для Укра­ї­ни — й у вас на­пев­но ви­йде Джон Мак­кейн або хтось схо­жий на ньо­го.

Без­ком­про­мі­сний та швид­кий на ре­а­кцію, че­сний та прин­ци­по­вий, без кра­плі ілю­зій що­до пу­тін­ської Ро­сії та із щи­рим ба­жа­н­ням під­три­ма­ти Ки­їв у бо­роть­бі про­ти агре­сії Крем­ля — це са­ме про ньо­го. При­чо­му Мак­кейн не тіль­ки ба­жав цьо­го — він ді­яв. Зна­чною мі­рою са­ме йо­му ми зо­бов’яза­ні тим, що Укра­ї­на зре­штою отри­ма­ла від США ле­таль­ну зброю. «Рі­ше­н­ня спі­зни­ло­ся на кіль­ка ро­ків, та все одно во­но ухва­ле­но у по­во­ро­тний мо­мент», — за­явив він у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку, по­ві­до­мив­ши про зго­ду з Бі­ло­го до­му.

У Крем­лі се­на­то­ра від­вер­то не­на­ви­ді­ли — і ма­ли на те під­ста­ви. Він усві­до­мив за­гро­зу від пре­зи­ден­та-ка­ґе­бі­ста за­дов­го до то­го, як це ста­ло оче­ви­дним ін­шим сві­то­вим лі­де­рам. Ще у 2003 ро­ці він ви­го­ло­сив про­мо­ву про «пов­зу­чий вій­сько­вий пе­ре­во­рот» у РФ, під час яко­го де­мо­кра­тія згор­та­є­ться, а вла­ду отри­му­ють спец­слу­жби.

Рік то­му у се­на­то­ра ді­а­гно­сту­ва­ли про­гре­су­ю­чий рак моз­ку, та він до остан­ньо­го ли­шав­ся у по­лі­ти­ці, про­су­ва­ю­чи іні­ці­а­ти­ви на ко­ристь Укра­ї­ни. В Укра­ї­ні вже роз­по­ча­ла­ся дис­ку­сія про те, що­би уві­чни­ти ім’я аме­ри­кан­сько­го се­на­то­ра, на­звав­ши на йо­го пам’ять одну з ки­їв­ських ву­лиць; є й ті, хто на­га­дує, що він був во­ро­гом не ли­ше Ро­сії, а й чин­но­го пре­зи­ден­та Трам­па. Що­би зва­жи­ти це рі­ше­н­ня, за­раз вар­то зга­да­ти про­ти чо­го та про- ти ко­го бо­ров­ся се­на­тор, яко­го вже за­раз мо­жна на­зи­ва­ти ле­ген­дар­ним.

А спер­шу — кіль­ка фа­ктів із йо­го біо­гра­фії.

Джон Мак­кейн ІІІ про­жив 81 рік. Йо­го сер­це зу­пи­ни­ло­ся вве­че­рі 25 сер­пня; за день до то­го ро­ди­на по­лі­ти­ка ого­ло­си­ла, що він при­пи­няє бо­ро­ти­ся з хво­ро­бою. До сво­го 82-го дня на­ро­дже­н­ня він не до­жив чо­ти­ри дні. Від двох шлю­бів у ньо­го за­ли­ши­ло­ся се­ме­ро ді­тей (троє з них — вси­нов­ле­них, у то­му чи­слі дів­чин­ка, яку йо­го дру­га дру­жи­на при­ве­зла із Бан­гла­деш).

1966 днів, або п’ять із по­ло­ви­ною ро­ків, — стіль­ки ча­су Мак­кейн про­вів у по­ло­ні під час В’єтнам­ської вій­ни. Май­бу­тній се­на­тор то­ді був офі­це­ром мор­ської авіа­ції та мрі­яв про вій­сько­ву кар’єру — йо­го ба­тько та дід

Ста­ні­слав Фе­дор­чук бу­ли адмі­ра­ла­ми фло­ту США. В’єтнам ді­знав­ся про ста­тус по­ло­не­но­го та про­по­ну­вав США йо­го обмін, але Мак­кейн від­мо­вив­ся, по­яснив­ши, що пер­ши­ми ма­ють ви­йти на сво­бо­ду ті, ко­го взя­ли у по­лон до ньо­го. До Аме­ри­ки він по­вер­нув­ся у 1973 ро­ці — ра­зом із за­кін­че­н­ням В’єтнам­ської вій­ни.

Пі­сля 22 ро­ків у ВМС Джон Мак­кейн обрав по­лі­ти­чну кар’єру. У 1982 ро­ці він впер­ше взяв участь у ви­бо­рах — і пе­ре­міг, став­ши ко­нґре­сме­ном у ни­жній па­ла­ті аме­ри­кан­сько­го пар­ла­мен­ту. За п’ять ро­ків він був зно­ву обра­ний — цьо­го ра­зу се­на­то­ром і до смер­ті ли­шав­ся чле­ном ви­щої па­ла­ти. За­га­лом він сім ра­зів по­спіль пе­ре­ма­гав на ви­бо­рах, як пра­ви­ло, лег­ко до­ла­ю­чи кон­ку­рен­тів.

Мак­кейн був справ­жнім дру- гом Укра­ї­ни, але те са­ме мо­гли би ска­за­ти і пред­став­ни­ки ін­ших дер­жав. Та пе­ред­усім він ві­до­мий сві­то­ві як не­при­ми­ри­мий кри­тик то­та­лі­тар­них ре­жи­мів. Остан­ні 14 ро­ків се­на­то­ро­ві був за­бо­ро­не­ний в’їзд до Бі­ло­ру­сі, чо­ти­ри ро­ки — до Ро­сії.

Дві но­во­рі­чні но­чі він зу­стрів в Укра­ї­ні. Се­на­тор Мак­кейн був у Бу­дин­ку проф­спі­лок у но­во­рі­чну ніч Єв­ро­май­да­ну. А на­при­кін­ці 2016 ро­ку він при­ле­тів до Укра­ї­ни, що­би в пе­ред­день свя­та ра­зом із Пре­зи­ден­том По­ро­шен­ком по­їха­ти до укра­їн­ських вій­сько­вих на Дон­бас.

Смерть ле­ген­дар­но­го се­на­то­ра ста­ла до­брою звіс­ткою для ке­рів­ни­цтва РФ. Про­вла­дні ро­сій­ські ме­діа цьо­го на­віть не при­хо­ву­ють.

21 ВЕРЕСНЯ (П’ЯТНИЦЯ)

Юрій Си­ро­тюк, Ві­ктор Рог

Юрій Си­ро­тюк, Бо­г­дан Га­лай­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.