АРХІВ У БІДОНІ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Історія - Оле­на Го­рі­шнян­ська

УНа­ціо­наль­но­му істо­ри­чно­му му­зеї мо­жна огля­ну­ти пов­стан­ський ра­ри­тет — за­лі­зний бі­дон з ар­хі­вом УПА.

Істо­рія УПА в На­ціо­наль­но­му му­зеї істо­рії Укра­ї­ни у Ки­є­ві про­мов­ляє мо­вою ар­те­фа­ктів. У сті­нах НМІУ від­кри­ла­ся ви­став­ка «Бор­ці за Укра­їн­ську дер­жа­ву», на якій пред­став­ле­ні уні­каль­ні ра­ри­те­ти укра­їн­сько­го під­пі­л­ля. Ек­спо­зи­ція оформ­ле­на в су­во­рій есте­ти­ці пов­стан­ської кри­їв­ки.

На­справ­ді у кри­їв­ках збе­рі­га­ли не все. Що­раз ча­сті­ше пов­стан­ські до­ку­мен­ти зна­хо­дять у ме­та­ле­вих бі­до­нах, в яких у по­во­єн­ні ро­ки пе­ре­во­зи­ли мо­ло­ко. Де­я­кі з них хо­ва­ли в зем­лі, де­я­кі — в ко­ре­нях де­рев або на­віть ви­со­ко на сме­ре­ках. Мі­сця збе­рі­га­н­ня та­ких бі­до­нів бу­ли су­во­ро за­се­кре­че­ні.

За остан­ні 20 ро­ків зна­йде­но по­над 20 та­ких бі­до­нів-сей­фів. За ко­жним із них — окре­ма істо­рія. На ви­став­ці в НМІУ пред­став­ле­ний бі­дон, який три ро­ки то­му пе­ре­да­ли до Ки­є­ва спів­ро­бі­тни­ки На­ціо­наль­но­го му­зею-ме­мо­рі­а­лу жертв оку­па­цій­них ре­жи­мів «Тюр­ма на Лон­цько­го». Усі ма­те­рі­а­ли пов­стан­ські ар­хі­ві­сти ре­тель­но під­го­ту­ва­ли до три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня. Сто­си до­ку­мен­тів бу­ли щіль­но обгор­ну­ті у ра­дян­ськи­ми га­зе­та­ми, а са­мі па­пе­ри — де­таль­но пе­ре­ра­хо­ва­ні. Пов­стан­ці ві­ри­ли, що укра­їн­ці здо­бу­дуть не­за­ле­жність і ко­жна та­ка зна­хід­ка роз­по­від­а­ти­ме на­сту­пним по­ко­лі­н­ням про ви­зволь­ну бо­роть­бу.

У бі­до­ни вкла­да­ли рі­зне: про­па­ган­дист­ські ма­те­рі­а­ли (ли­стів­ки, ка­ри­ка­ту­ри, під­піль­ні ча­со­пи­си), до­ку­мен­ти ор­га­ні­за­цій­ної ме­ре­жі (фі­нан­со­ві зві­ти, про­то­ко­ли до­пи­тів, пе­ча­тки), на­віть осо­би­сті ре­чі.

Збе­ре­же­ні в та­кий спо­сіб ар­хі­ви під­пі­л­ля істо­ри­ки вва­жа­ють цін­ним дже­ре­лом для до­слі­дже­н­ня укра­їн­сько­го ви­зволь­но­го ру­ху се­ре­ди­ни ХХ ст. У де­яких бі­до­нах ви­яв­ля­ють спи­ски за­ги­блих. Ця ін­фор­ма­ція є без­цін­ною для вста­нов­ле­н­ня імен, місць та об­ста­вин смер­ті бій­ців УПА, які до­ни­ні не бу­ли ві­до­ми­ми. Се­ред до­ку­мен­тів тра­пля­ю­ться та­кож свід­че­н­ня про зло­чи­ни ра­дян­ської вла­ди.

Цін­ним екс­по­на­том ви­став­ки є та­кож пра­пор із ви­ши­тим три­зу­бом. Чер­во­ні роз­во­ди свід­чать, що він був за­ли­тий кров’ю. Пра­пор був ви­лу­че­ний у бій­ців під час обла­ви і ди­вом збе­ріг­ся у му­зей­них фон­дах. По­руч із пра­по­ром — ви­ши­ті шев­ро­ни. Та­кож на ви­став­ці в НМІУ пред­став­ле­ні рід­кі­сні фо­то­кар­тки бій­ців УПА, ли­сти, що­ден­ни­ки, ви­ши­ті ру­шни­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.