В Уне­жі за­па­ла­ла «Пов­стан­ська Ва­тра»

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Об’єктив - Ана­ста­сія Ма­шев­ська, Ін­форм­центр МНК

ВУне­жі, що на Іва­но-Фран­ків­щи­ні, згур­ту­ва­ли­ся біль­ше пів­со­тні мо­ло­дих па­трі­о­тів сво­єї дер­жа­ви. На та­бо­ру­ва­н­ня при­їха­ли дів­ча­та та хло­пці із рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни, від Льво­ва до Ал­чев­ська, та укра­їн­ці з-за кор­до­ну. Цьо­го­річ уча­сни­ка­ми та­кож ста­ли пред­став­ни­ки укра­їн­ської гро­ма­ди, на­ші пар­тне­ри з ООЧСУ (США).

Уніж — це мі­сце для спіл­ку­ва­н­ня та спіль­ної пра­ці лю­дей рі­зних ін­те­ре­сів та про­фе­сій­ної спря­мо­ва­но­сті, яких об’єд­нує ба­жа­н­ня по­бу­ду­ва­ти силь­ну та мі­цну Укра­ї­ну.

— Ку­зня Уніж — осо­бли­ве мі­сце. Не пе­ре­да­ти сло­ва­ми усю цю атмо­сфе­ру, але тут хо­че­ться за­пам’ято­ву­ва­ти ко­жне сло­во ле­кто­рів, хо­че­ться з ци­ми лю­дьми бу­ду­ва­ти май­бу­тню Укра­ї­ну. Тут гар­ту­ю­ться справ­жні ка­дри, май­бу­тні про­від­ни­ки укра­їн­ської на­ції, — роз­по­від­ає уча­сник та­бо­ру, Стас.

Цьо­го ро­ку про­гра­ма за­зна­ла чи­ма­ло но­во­вве­день, про­те ор­га­ні­за­то­рам вда­ло­ся збе­рег­ти зви­чаї та тра­ди­ції.

Основ­на те­ма­ти­ка цьо­го­рі­чно­го та­бо­ру — вла­сна від­по­від­аль­ність та про­ти­дія у гі­бри­дній вій­ні з Ро­сі­єю. Основ­не зав­да­н­ня ор­га­ні­за­то­рів та ле­кто­рів — це по­ясни­ти усі аспе­кти при­хо­ва­ної вій­ни з кра­ї­ною-агре­со­ром та на­вчи­ти уча­сни­ків бу­ти від­по­від­аль­ни­ми за свої дії й про­ти­сто­я­ти впли­вам Крем­ля, у всіх аспе­ктах їх ді­яль­но­сті. Перш за все, го­лов­ною ме­тою для ко­ман­ди ор­га­ні­за­то­рів бу­ло згур­ту­ва­ти мо­лодь із рі­зних ре­ґіо­нів та на­ди­хну­ти пра­цю­ва­ти одні­єю ко­ман­дою у сво­є­му мі­сті й на­да­лі. То­му рої фор­му­ва­ли­ся за те­ри­то­рі­аль­ним прин­ци­пом. Або ж пев­на гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція мо­гла сфор­му­ва­ти свою ко­ман­ду та збе­рі­га­ти іден­ти­чність про­тя­гом та­бо­ру. Цьо­го­річ най­біль­ше уча­сни­ків при­їха­ло з Тер­но­піль­сько­го ре­ґіо­ну.

Го­лов­ною осо­бли­ві­стю «Пов­стан­ської Ва­три» став віль­ний ви­бір еле­мен­тів про­гра­ми для ко­жно­го уча­сни­ка. Біль­шість ета­пів про­гра­ми від­бу­ва­лись па­ра­лель­но. Тож мо­лодь ма­ла мо­жли­вість обра­ти те­ми гу­ті­рок, ви­ди во­лон­тер­ської ді­яль­но­сті чи спор­тив­них зма­гань, що най­більш ці­ка­ві ко­жно­му.

— Та­бір «Пов­стан­ська Ва­тра» має на ме­ті згур­ту­ва­ти актив­ну мо­лодь із всі­єї Укра­ї­ни, щоб по­зна­йо­ми­тись та об’єд­на­ти си­ли за­ра­ди спіль­ної дії. За­раз, ко­ли у на­шій кра­ї­ні три­ває вій­на, во­рог — не­ща­дний, він ата­кує із всіх сфер: ін­фор­ма­цій­ної, куль­тур­ної, вій­сько­вої, по­лі­ти­чної. На­ше зав­да­н­ня — ви­хо­ву­ва­ти май­бу­тніх про­від­ни­ків укра­їн­ської на­ції: без­ко­ри­сли­вих, че­сних та від­да­них Укра­ї­ні, тих, хто змо­же про­ти­сто­я­ти во­ро­гу в май­бу­тньо­му та збе­рег­ти су­ве­ре­ні­тет на­шої дер­жа­ви» — роз­по­від­ає Пав­ло Да­цків, ко­мен­дант та­бо­ру.

— У су­ча­сно­му сві­ті пе­ред лю­ди­ною по­стає чи­ма­ло мо­жли­во­стей і про­по­зи­цій. Ча­сто мо­ло­до­му по­ко­лін­ню скла­дно зро­би­ти пра­виль­ний ви­бір, не ва­га­ю­чись. Про­гра­ма та­бо­ру сфор­мо­ва­на та­ким чи­ном, що лю­ди­на по­вин­на чі­тко для се­бе окре­слю­ва­ти свої ба­жа­н­ня та пра­гне­н­ня й ро­би­ти ви­бір сві­до­мо, зва­жу­ю­чи усі чин­ни­ки.

На на­ших та­бо­рах ми го­во­ри­мо, що це тре­на­жер су­спіль­ства, яким ми хо­че­мо ба­чи­ти Укра­ї­ну. Цей та­бір став хо­ро­шим при­кла­дом цьо­го ви­сло­ву: ні­хто не бай­ди­ку­вав, усі пра­цю­ва­ли, щоб зро­би­ти та­бо­ро­ві умо­ви ком­фор­тни­ми для се­бе та сво­їх дру­зів, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми бун­чу­жний та­бо­ру Іван Бра­цюнь.

Мі­сце про­ве­де­н­ня — «Ку­зню Уніж» — ор­га­ні­за­то­ри обра­ли не про­сто так, адже це мі­сце є дав­ньою тра­ди­ці­єю у ви­хо­ван­ні па­трі­о­ти­чної мо­ло­ді. Са­ме там, на бе­ре­зі рі­чки Дні­стер, від­бу­вав­ся та­бір «Пов­стан­ська Ва­тра» у 2011-2013 рр.

Дя­ку­є­мо за спри­я­н­ня та під­трим­ку на­шо­го за­хо­ду Агро­хол­дин­гу «Мрія», Лі­зі Укра­їн­ців Ка­на­ди та стар­шим чле­нам МНК.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.