Як уря­ту­ва­ти Дон­бас

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Політика -

їн­ської мо­ви, але й тим ідей­на «ва­та» не всти­гає по­ті­ши­ти­ся, бо те­пер над­то зайня­та ви­жи­ва­н­ням.

Не­прийня­т­тя мо­ви та всьо­го укра­їн­сько­го бу­ло істо­ри­чною по­мил­кою тих, хто ке­ру­вав до­лею Дон­ба­су. Бо укра­ї­но­фо­бія ав­то­ма­ти­чно ви­штов­хує Дон­бас за ме­жі укра­їн­сько­го дер­жав­но­го про­е­кту, а от­же, по­збав­ляє куль­ту­рою, істо­рі­єю бо­дай мі­ні­маль­ною, про­пи­са­ною в Кон­сти­ту­ції мі­рою. Крем­лів­ські не­кро­ман­ти це чу­до­во ро­зумі­ли, а то­му з усіх сил роз­дму­ху­ва­ли на Дон­ба­сі ан­ти­укра­їн­ські на­строї і сте­жи­ли, щоб по­між там­те­шньої елі­ти бу­ли ли­ше ета­лон­ні укра­ї­но­фо­би. На­ві­що? Бо іна­кше з ор­бі­ти Мо­скви міг ви­рва­ти­ся ще один кла­птик пост­ра­дян­сько­го про­сто­ру.

Утім, все це урок не ли­ше для Дон­ба­су. Ми теж му­си­мо пам’ята­ти про де­які на­рі­жні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.