Пов­то­ре­н­ня прой­де­но­го

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Ігор Ло­сєв

На жаль, що­до на­шо­го ТБ ні­чо­го но­во­го й по­зи­тив­но­го по­ві­до­ми­ти чи­та­чам не мо­жу. Хо­ча слаб­кі спро­би по­ста­ви­ти на мі­сце про­па­ган­дист­ські те­ле­кон­то­ри, що оста­то­чно роз­пе­ре­за­ли­ся, про­де­мон­стру­ва­ли ще раз украй не­при­єм­ні осо­бли­во­сті ві­тчи­зня­но­го по­лі­ти­ку­му. У про­па­ган­ди­стів зна­йшли­ся за­хи­сни­ки, й не ли­ше се­ред нар­де­пів з «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» і «За жи­т­тя», що при­ро­дно. Ви­я­ви­ло­ся, що й де­які нар­де­пи з ре­пу­та­ці­єю де­мо­кра­тів і па­трі­о­тів го­то­ві на смерть сто­я­ти за най­ре­а­кцій­ні­ші і де­стру­ктив­ні те­ле­ка­на­ли, якщо ли­ше їх, «ко­ха­них», на ці те­ле­е­фі­ри за­про­шу­ють. Без­прин­ци­пність як прин­цип? Ну, зро­зумі­ло, лу­на­ли на­тхнен­ні гім­ни про «сво­бо­ду сло­ва», про «ін­шу то­чку зо­ру», про «пра­во на кри­ти­ку» то­що. Най­ці­ка­ві­ше, що на­віть лі­бе­раль­на Єв­ро­па по­чи­нає по­сту­по­во по­збав­ля­ти­ся по­лі­ти­чно­го даль­то­ні­зму, нев­мі­н­ня від­рі­зня­ти сво­бо­ду сло­ва від бо­йо­вої ан­ти­дер­жав­ної про­па­ган­ди, від пси­хо­ло­гі­чної вій­ни з ме­тою зав­да­ти по­раз­ки про­тив­ни­ко­ві.

Не­що­дав­но у Фін­лян­дії ки­ну­ли до в’язни­ці трьох ро­сій­ських про­па­ган­ди­стів, які пра­цю­ва­ли під при­кри­т­тям «сво­бо­ди сло­ва», за ін­фор­ма­цій­ний те­рор про­ти фін­ської гро­мад­ської ді­я­чки й жур­на­ліс­тки. По­ма­лу мо­сков­ську псев­до­жур­на­ліст­ську аген­ту­ру обме­жу­ва­ти­муть на­віть у най­лі­бе­раль­ні­ших дер­жа­вах. А Укра­ї­на має в цьо­му осо­бли­ві пра­ва, оскіль­ки пе­ре­бу­ває в умо­вах ре­аль­ної вій­ни, яку Мо­сква ве­де про­ти нас у всіх сфе­рах.

Тут-от не­що­дав­но по­ка­за­ли фра­гмен­ти мо­сков­сько­го те­ле­е­фі­ру, де наш ста­рий зна­йо­мий Во­ло­ди­мир Кор­ні­лов з ви­трі­ще­ни­ми від не­на­ви­сті очи­ма за­кли­кав вби­ва­ти укра­їн­ців, «мо­чи­ти в сор­ти­рі», як він ви­сло­вив­ся у ду­сі сво­го крем­лів­сько­го ку­ми­ра. До 2014 ро­ку на­ше ТБ всі­ля­ко пла­зу­ва­ло пе­ред цим мо­сков­ським аген­том, йо­го за­про­шу­ва­ли на всі ток-шоу, нав­пе­ре­бій бра­ли у ньо­го ін­терв’ю, ква­пи­ли­ся ді­зна­ти­ся йо­го дум­ку. І він не шко­ду­вав Укра­ї­ні сво­єї про­па­ган­дист­ської отру­ти. А якісь «ди­ва­ки» (якщо не ви­сло­ви­ти­ся силь­ні­ше) на­віть ор­га­ні­зо­ву­ва­ли Кор­ні­ло­ву уро­чи­сту зу­стріч у Льво­ві й обго­во­ре­н­ня йо­го книж­ки «До­не­цко­Кри­во­рож­ская ре­спу­бли­ка», де Кор­ні­лов оспі­ву­вав цю по­пе­ре­дни­цю ни­ні­шніх «ДНР-ЛНР». І що, на­ше олі­гар­хі­чне ТБ зро­би­ло ви­снов­ки? Ні, зно­ву за­про­шу­ють до сво­їх ефі­рів вся­ку ан­ти­укра­їн­ську сво­ло­ту, яка зав­тра за­кли­ка­ти­ме нас вби­ва­ти.

«Пря­мий» стає де­да­лі не­ро­збір­ли­ві­шим до го­стей сво­їх ефі­рів. От і не­що­дав­но спе­ци­фі­чний по­лі­то­лог (ма­є­мо на ува­зі йо­го по­зи­ції) пан Ра­ї­мов за­явив на «Пря­мо­му», що у Пу­ті­на не за­ли­ши­ло­ся ва­же­лів впли­ву на вну- трі­шню по­лі­ти­ку Укра­ї­ни. Це як, до­зволь­те за­пи­та­ти?

А «Опо­зи­цій­ний блок», а «За жи­т­тя», а «Ін­тер», NEWS ONE, «112» та ін­ші? А по­стій­на при­су­тність по­лі­то­ло­гів? Ба більш, як ви­сло­вив­ся в ефі­рі нар­деп пан Усов, у Пу­ті­на в Укра­ї­ні є ці­ла низ­ка кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти. Пан Ра­ї­мов щи­ро не ба­чить оче­ви­дно­го чи пе­ре­бу­ває «на слу­жбі»?

Мій по­кій­ний брат, який слу­жив у шта­бі Вій­сько­во-Мор­ських сил Укра­ї­ни в Се­ва­сто­по­лі, з по­ди­вом роз­по­від­ав ме­ні про те, що в них для офі­цер­сько­го скла­ду не про­во­ди­ли жо­дних по­лі­ти­чних за­нять, де б да­ва­ли оцін­ку си­ту­а­ції у сві­ті, Єв­ро­пі й Укра­ї­ні, да­ва­ли уста­нов­ки, хто Укра­ї­ні друг, хто во­рог то­що. На­то­мість на ко­ра­блях і у бе­ре­го­вих ча­сти­нах Чор­но­мор­сько­го фло­ту Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції по­літ­за­ня­т­тя­ми не не­хту­ва­ли, там ду­же сер­йо­зно ста­ви­ли­ся до то­го, що по­зна­ча­ло­ся за­гад­ко­вим сло­вом «по­лі­тмор­стан» – по­лі­ти­ко-мо­раль­ний стан. Там го­ло­ви офі­це­рів і ма­тро­сів ре­гу­ляр­но на­пов­ню­ва­ли­ся ан­ти­укра­їн­ською про­па­ган­дою. Ось чо­му лю­тий 2014 ро­ку укра­їн­ський флот і ро­сій­ський флот у Кри­му зу­стрі­ли аб­со­лю­тно рі­зним рів­нем го­тов­но­сті. Зві­сно, спра­цю­вав не ли­ше цей чин­ник, але зга­да­ний був одним з най­ва­жли­ві­ших. Чи зро­би­ли сьо­го­дні ви­снов­ки у РНБОУ, в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, в Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни й Ге­не­раль­но­му шта­бі? А от у жур­на­ліст­ській сфе­рі то­чно не зро­би­ли, звід­си і іде­о­ло­гі­чна все­їдність, і бо­роть­ба про­ти «мо­ви не­на­ви­сті» (в умо­вах вій­ни!!!), і пе­ре­тво­ре­н­ня ба­га­тьох те­ле­ка­на­лів на три­бу­ну ан­ти­укра­їн­ської про­па­ган­ди й про­по­відь ней­тра­лі­те­ту до вла­сної кра­ї­ни, що во­ює.

І на­ре­шті, «убив­чий сю­жет» ТСН. На ки­їв­сько­му за­лі­зни­чно­му вок­за­лі про­ми­шляє ці­ла гру­па ки­шень­ко­вих зло­ді­їв пра­кти­чно одні­єї етні­чної при­на­ле­жно­сті. Ча­сом їх ло­вить по­лі­ція, але тут­та­ки ви­пу­скає. Зло­дії вла­шту­ва­ли бі­ля вок­за­лу щось по­ді­бне до та­бо­ру, жур­на­лі­сти «1+1» зна­йшли там кіль­ка бан­ків­ських кар­ток, яв­но вкра­де­них у па­са­жи­рів, які злов­ми­сни­ки, не ма­ю­чи мо­жли­во­сті ре­а­лі­зу­ва­ти, ви­ки­ну­ли.

Па­ні ром­ської на­ціо­наль­но­сті за­яви­ла на те­ле­ка­ме­ру, що во­на кра­ла, кра­де й кра­сти­ме. А якщо їй по­чнуть за­ва­жа­ти, во­на звер­не­ться до «управ­лі­н­ня з прав лю­ди­ни». Тоб­то во­на щи­ро пе­ре­ко­на­на в то­му, що кра­сти – її «свя­те пра­во лю­ди­ни». За­кін­чи­ла свій спіч во­на сма­чним плюв­ком у бік жур­на­лі­стів.

Щось тут ду­же не­пра­виль­но, па­но­ве «пра­во­за­хи­сни­ки». Якщо за­ко­ни в Укра­ї­ні для всіх – то во­ни ма­ють бу­ти для всіх. Без ви­ня­тків для яки­хось «осо­бли­во ви­да­тних етні­чних груп». І якщо вла­да не на­ве­де з цим лад, то зна­йду­ться до­бро­воль­ці, які зро­блять це за неї і сво­ї­ми ме­то­да­ми.

ви­хо­дить з 1954 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.