До пе­ред­пла­тни­ків і чи­та­чів «Шля­ху Пе­ре­мо­ги» Ш

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка -

анов­не то­ва­ри­ство, до­ро­гі на­ші дру­зі, укра­їн­ці на Ба­тьків­щи­ні та за­ве­де­ні до­лею по всень­ко­му сві­ту.

У лю­то­му 1954 ро­ку, май­же 65 ро­ків то­му, у Мюн­хе­ні бу­ло ви­да­но пер­ше чи­сло дру­ко­ва­но­го ор­га­ну Ор­га­ні­за­ції Укра­їн­ських На­ціо­на­лі­стів з-під стя­гу Сте­па­на Бан­де­ри. Га­зе­та ви­сві­тлю­ва­ла істо­рію на­ціо­наль­но-ви­зволь­но­го ру­ху, по­зи­ції ОУН, Ан­ти­боль­ше­ви­цько­го Бло­ку На­ро­дів, ге­ро­ї­чну бо­роть­бу Укра­їн­ської Пов­стан­ської Ар­мії.

«Шлях пе­ре­мо­ги» – бан­де­рів­ське ви­да­н­ня, яке не­сло прав­ду про ге­ро­ї­чну бо­роть­бу ОУН і УПА, про по­не­во­ле­ну Укра­ї­ну. Зав­дя­ки ча­со­пи­су й сьо­го­дні «у роз­сі­ян­ні су­щі» укра­їн­ці ма­ють на­го­ду ді­зна­ва­ти­ся про Ба­тьків­щи­ну, її по­лі­ти­чне, гро­мад­ське, куль­тур­не та ду­хов­не жи­т­тя. Не оми­нає ува­гою га­зе­та й жи­т­тя укра­їн­ської ді­а­спо­ри. Во­на дав­но ста­ла сим­во­лом єд­на­н­ня укра­їн­ців у сві­ті. Адже чи­та­ють її у де­ся­тках кра­їн.

«Шлях Пе­ре­мо­ги» – по­ва­жне ви­да­н­ня, яке зав­жди на за­хи­сті укра­їн­ських ін­те­ре­сів. Ни­ні роль ча­со­пи­су та­кож над­зви­чай­но ва­жли­ва. Ма­є­мо ане­ксію Кри­му, но­ві­тню вій­ну су­про­ти Мо­ско­вії на Дон­ба­сі, ви­кли­ки на ін­ших ді­лян­ках дер­жав­но­го кор­до­ну, чи­ма­лу зграю вну­трі­шніх во­ро­гів.

«Шлях Пе­ре­мо­ги» – на пе­ре­до­вій ін­фор­ма­цій­ної бо­роть­би з во­ро­гом, що в умо­вах сьо­го­де­н­ня над­зви­чай­но ва­жли­во. 65 ро­ків без­пе­рерв­но­го ви­хо­ду на­шої га­зе­ти ста­ли мо­жли­ви­ми ли­ше зав­дя­ки ва­шо­му чи­та­цько­му ін­те­ре­су, ще­дрим по­жер­твам та пра­ці ав­то­рів і ре­да­кто­рів. Ні­ко­ли на­ше ви­да­н­ня не йшло на зра­ду прин­ци­пів, ні­ко­ли не про­да­ва­ло­ся ан­ти­укра­їн­ським чин­ни­кам.

За­вер­шу­є­ться 2018 рік, для нас він став ро­ком ви­про­бу­вань, зокре­ма ду­же вда­ри­ло по бю­дже­ті не­о­чі­ку­ва­не під­ня­т­тя та­ри­фів на по­што­ву пе­ре­сил­ку, зро­ста­н­ня вар­то­сті дру­кар­ських по­слуг і ми по­ста­ли пе­ред ре­аль­ною за­гро­зою при­пи­не­н­ня ре­гу­ляр­но­го ви­хо­ду га­зе­ти. Про­те, вра­хо­ву­ю­чи, що на­сту­пний рік бу­де для офі­ці­о­зу ОУН юві­лей­ним, а для Укра­ї­ни – ви­бор­чим, ми ого­ло­си­ли пе­ред­пла­ту на пер­ше пів­річ­чя на­ступ- но­го ро­ку і роз­ра­хо­ву­є­мо на ва­шу, на­ші дру­зі, під­трим­ку.

Ли­ше актив­ною уча­стю в пе­ред­пла­тній кам­па­нії та ще­дри­ми по­жер­тва­ми на прес-фонд з на­го­ди юві­лею га­зе­ти ОУН, за­сно­ва­ної Сте­па­ном Бан­де­рою, ми мо­же­мо за­без­пе­чи­ти подаль­ший без­пе­ре­бій­ний ви­хід рі­дної для всіх нас га­зе­ти.

За­раз три­ває пе­ред­пла­та на ча­со­пис. За­кли­ка­є­мо під­три­ма­ти! Пе­ред­пла­тіть «Шлях Пе­ре­мо­ги» для се­бе, сво­їх ро­дин, бі­бліо­тек, на­вчаль­них за­кла­дів, ве­те­ра­нів ви­зволь­ної бо­роть­би… Аби ми ра­зом «йшли в бою жит­тє­во­му, твер­ді, мі­цні, не­злам­ні, мов гра­ніт…»! В єд­но­сті на­ша си­ла! Тіль­ки ра­зом змо­же­мо да­лі роз­бу­до­ву­ва­ти Укра­ї­ну, утвер­джу­ва­ти її. Вре­шті, ство­ри­ти Со­бор­ну Укра­їн­ську Дер­жа­ву, про яку мрі­я­ли і за яку впро­довж сто­літь зма­га­ли та від­да­ли жи­т­тя на­ші Ге­рої!

Пе­ред­пла­тний ін­декс – 30504.

Ре­да­кція

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.