Чи всто­їть Укра­ї­на на вну­трі­шньо­му фрон­ті?

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Ігор Ло­сєв

Ви­бо­ри 2019 ро­ку (пре­зи­дент­ські й пар­ла­мент­ські) є над­зви­чай­но не­без­пе­чни­ми для Укра­їн­ської дер­жа­ви. На­сам­пе­ред то­му, що центр ва­ги ро­сій­ської по­лі­ти­ки що­до Укра­ї­ни при­па­дає ни­ні на ор­га­ні­за­цію вну­трі­шньо­го по­лі­ти­чно­го пе­ре­во­ро­ту. Зві­сно, це мо­же бу­ти й ком­бі­но­ва­ний ва­рі­ант (що ду­же по­лю­бля­ють в Мо­скві), ко­ли вну­трі­шні не­га­ра­зди жер­тви ро­сій­ської агре­сії до­пов­ню­ю­ться, по­си­лю­ю­ться і сти­му­лю­ю­ться зов­ні­шні­ми уда­ра­ми, ко­ли по­лі­ти­чна агре­сія під­три­му­є­ться зброй­ною агре­сі­єю. То­му до за­яв де­яких укра­їн­ських (чи «укра­їн­ських»?) по­лі­то­ло­гів про те, що до за­кін­че­н­ня ви­бо­рів Ро­сія на Укра­ї­ну, очі­ку­ю­чи ре­зуль­та­тів кам­па­нії, не на­па­де, тре­ба ста­ви­ти­ся ду­же обе­ре­жно, осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи схиль­ність го­спо­да­ря Крем­ля до не­стан­дар­тних рі­шень і дій.

Ві­до­мо, що в пе­рі­од ви­бо­рів будь-яка дер­жа­ва є де­що розба­лан­со­ва­ною, бо одна вла­да вже ні­би­то пі­шла (во­на є, як то ка­жуть, «куль­га­вою ка­чкою»), а дру­га ще тіль­ки го­ту­є­ться взя­ти на се­бе пов­но­ва­же­н­ня. Осо­бли­ві­стю Укра­ї­ни є те, що тут до­сі не існує ви­бор­чих ме­ха­ні­змів, що на­ві­ю­ва­ли б до­ві­ру су­спіль­ству що­до ре­зуль­та­тів ви­бо­рів. В Укра­ї­ні зби­ра­ю­ться оби­ра­ти в 2019 ро­ці за ви­бор­чим за­ко­но­дав­ством ча­сів Яну­ко­ви­ча, ли­ше не­що­дав­но оно­ви­ли склад Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії. Та й сто­сов­но ви­ко­рі­не­н­ня під­ку­пу ви­бор­ців ре­аль­ні за­хо­ди про­ти­дії еле­кто­раль­ній ко­ру­пції не вжи­ті й до­сі. Все це дає чу­до­ві мо­жли­во­сті для зов­ні­шньо ор­га­ні­зо­ва­них зло­вжи­вань, для гли­бо­ко­го втру­ча­н­ня. Якщо вже спец­слу­жби РФ втру­ча­ли­ся у ви­бо­ри в США та За­хі­дній Єв­ро­пі, то що ка­за­ти про Укра­ї­ну. Тут є всі під­ста­ви очі­ку­ва­ти не про­сто втру­ча­н­ня, а справ­жньої ва­кха­на­лії…

Мо­скві ні­ку­ди від­сту­па­ти

По­лі­ти­чний пе­ре­во­рот в Укра­ї­ні вна­слі­док за­галь­них ви­бо­рів був би справ­жнім по­да­рун­ком до­лі для Крем­ля, бо в 2014 ро­ці бліц­криг Ро­сії в Укра­ї­ні дав Крем­лю ли­ше час­тко­вий ре­зуль­тат (адже Мо­скві по­трі­бна ці­ла Укра­ї­на, а не ли­ше Крим і Дон­бас, про­те на­віть так зва­ної «Но­во­ро­сії» не ви­йшло на пів­ден­но­му схо­ді). За­мість бліц­кри­гу по­ча­ла­ся ви­сна­жли­ва по­зи­цій­на вій­на, сан­кції про­ти Ро­сії по­віль­но, але не­у­хиль­но по­гір­шу­ють її ста­но­ви­ще і пер­спе­кти­ви роз­ви­тку. Мі­жна­ро­дна си­ту­а­ція по­тро­ху стає для Ро­сії де­да­лі не­спри­я­тли- ві­шою, кіль­кі­сні змі­ни на­бу­ва­ють які­сно­го ха­ра­кте­ру, ви­ни­ка­ють сер­йо­зні про­бле­ми в ро­сій­ській еко­но­мі­ці, де­гра­ду­ють те­хно­ло­гії (в то­му чи­слі вій­сько­ві).

Зро­стає у сві­ті якщо не ізо­ля­ція, то при­найм­ні від­чу­же­н­ня від Ро­сії.

Та й не­без­пе­ка то­го, що на­зи­ва­ють «чор­ни­ми ле­бе­дя­ми», аж ні­як не ви­клю­ча­є­ться. В ро­сій­сько­му ін­тер­не­ті з’яви­ли­ся по­ві­дом­ле­н­ня про якісь про­бле­ми з опо­ра­ми не­що­дав­но збу­до­ва­но­го Кер­чен­сько­го мо­сту. Все ж та­ки гео­ло­гія – річ впер­та, на­мул Кер­чен­ської про­то­ки гра­ні­том не ста­не за жо­дних об­ста­вин. Де­я­кі осо­бли­во чу­тли­ві ро­сій­ські ді­я­чі вже ді­ля­ться сво­ї­ми по­га­ни­ми пе­ред­чу­т­тя­ми. Зокре­ма, ві­до­мий Ігор Гір­кін-Стрєл­ков із ро­сій­ським жур­на­лі­стом Ка­ла­шні­ко­вим. Гір­кін-Стрєл­ков є лю­ди­ною з фе­но­ме­наль­ною ін­ту­ї­ці­єю. Са­ме во­на під­ка­за­ла йо­му вча­сно ті­ка­ти зі Слов’ян­ська, який він за­хо­пив зі сво­ї­ми озбро­є­ни­ми аван­тю­ри­ста­ми, а по­тім уза­га­лі з Дон­ба­су, бо іна­кше був би він сьо­го­дні в ко­ман­ді не­біж­чи­ків ра­зом із «Гі­ві», «Мо­то­ро­лою», Мо­зго­вим, Дрьо­мо­вим, За­хар­чен­ком й ін­ши­ми.

Із гір­ко­тою і су­мом Гір­кі­нСтрєл­ков ска­зав Ка­ла­шні­ко­ву, що в ім’я по­ря­тун­ку Ро­сії від ціл­ко­ви­то­го кра­ху Крим до­ве­де­ться по­вер­ну­ти Укра­ї­ні. Чо­му з гір­ко­тою і су­мом? А то­му, що Гір­кін-Стрєл­ков був одним з най­актив­ні­ших уча­сни­ків «ро­сій­ської ве­сни-2014» на пів­остро­ві. Са­ме він зі сво­ї­ми спец­при­зна­чен­ця­ми та бо­йо­ви­ка­ми під при­ці­лом ав­то­ма­тів гнав як ота­ру ба­ра­нів крим­ських де­пу­та­тів го­ло­су­ва­ти за при­єд­на­н­ня Кри­му до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Укра­ї­на за­га­лом всто­я­ла на зов­ні­шньо­му фрон­ті, а чи вда­сться втри­ма­ти­ся на вну­трі­шньо­му, вра­хо­ву­ю­чи той оче­ви­дний факт, що Пу­тін не зу­пи­ни­ться пе­ред жо­дни­ми фі­нан­со­ви­ми, ор­га­ні­за- цій­ни­ми й кон­спі­ра­тив­ни­ми зу­си­л­ля­ми в ім’я по­лі­ти­чної по­раз­ки Укра­ї­ни на пре­зи­дент­ських і пар­ла­мент­ських ви­бо­рах 2019 ро­ку?

То чи вар­то так смер­тель­но ри­зи­ку­ва­ти? Чо­му б не за­про­ва­ди­ти ціл­ком до­ре­чний, за­кон­ний і ви­прав­да­ний во­єн­ний стан і від­мо­ви­ти­ся від ви­бо­рів, бо жо­дна дер­жа­ва не зо­бов’яза­на їх про­во­ди­ти під час вій­ни?

За­гроз­ли­ва дис­по­зи­ція

Бо що ж від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів? На де­яких «укра­їн­ських» те­ле­ка­на­лах ви­рує справ­жня ва­кха­на­лія ан­ти­укра­їн­ської, про­пу­тін­ської про­па­ган­ди, ме­та якої – під­штов­хну­ти Укра­ї­ну до при­пи­не­н­ня опо­ру ро­сій­ській агре­сії, до ка­пі­ту­ля­ції.

За во­єн­но­го ста­ну ці ор­га­ни ан­ти­укра­їн­ської про­па­ган­ди мо­жна бу­ло б за­кри­ти за 5 хви­лин, а ме­не­джмент при­тя­гну­ти до кар­ної від­по­від­аль­но­сті за за­ко­на­ми во­єн­но­го ча­су. Ни­ні ж будь-які спро­би за­кли­ка­ти ці про­па­ган­дист­ські цен­три до по­ряд­ку на­ра­жа­ю­ться на їхню не­са­мо­ви­ту істе­ри­ку про «по­ру­ше­н­ня сво­бо­ди сло­ва». Ця істе­ри­ка зде­біль­шо­го під­три­му­є­ться мо­сков­ськи­ми «най­віль­ні­ши­ми у сві­ті» ЗМІ. Та­кож про­па­ган­ди­сти не­гай­но звер­та­ю­ться до єв­ро­пей­ських гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, уря­дів і пар­ла­мен­тів, де ще не зав­жди вмі­ють (чи хо­чуть) роз­рі­зня­ти жур­на­лі­сти­ку і про­па­ган­ду.

Три­ває в ре­гіо­нах Укра­ї­ни си­стем­ний «від­стріл» укра­їн­ських акти­ві­стів, щоб за­ля­ка­ти па­трі­о­ти­чну гро­мад­ськість, щоб па­трі­о­ти бо­я­ли­ся ви­хо­ди­ти на ву­ли­ці, за­ли­шив­ши їх ви­клю­чно ан­ти­укра­їн­ським си­лам. Між ін­шим, са­ме так ді­я­ли на­цист­ські бо­йо­ви­ки, за­без­пе­чу­ю­чи при­хід Гі­тле­ра до вла­ди, жор­сто­ко те­ро­ри­зу­ю­чи ву­ли­чни­ми на­па­да­ми й за­ма­ха­ми всіх сво­їх опо­нен­тів за без­си­л­ля по­лі­ції Ва­ймар­ської ре­спу­блі­ки.

Ґа­у­ляй­тер Бер­лі­на до­ктор Йо­зеф Геб­бельс ска­зав: «Ву­ли­ця має бу­ти на­шою!» Кон­троль за ву­ли­ця­ми, за пу­блі­чним про­сто­ром зна­чною мі­рою до­по­міг на­ци­стам пе­ре­мог­ти на ви­бо­рах. На жаль, чин­на вла­да, її чи­слен­ні ра­дни­ки й ана­лі­ти­ки істо­рії не зна­ють…

Ри­то­ри­ка про­мо­сков­ських угру­по­вань стає де­да­лі агре­сив­ні­шою, фе­но­ме­наль­но на­ха­бною і де­ма­го­гі­чною. На­при­клад, 11 ли­сто­па­да по­то­чно­го ро­ку на те­ле­ка­на­лі «112» лі­дер пар­тії «За жи­т­тя» Ва­дим Ра­бі­но­вич пу­блі­чно зви­ну­ва­тив екс-гла­ву СБУ Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка в то­му, що той ні­би­то є «за­вер­бо­ва­ним аген­том ро­сій­ських спец­служб». Це за­свід­чує, що пу­блі­ка, яка пра­гне ре­ван­шу, під час ви­бор­чої кам­па­нії не бу­де гре­бу­ва­ти ні­чим. Ще одним з ба­га­тьох до­ка­зів то­го, що це фа­кти­чно мо­сков­ська пар­тія в Укра­ї­ні, а зов­сім не «пар­тія ми­ру», як во­ни се­бе на­зи­ва­ють, є ви­ступ нар­де­па Юрія Бой­ка на 1-му ка­на­лі ро­сій­сько­го те­ле­ба­че­н­ня, де він за­явив, що офі­цій­ний Ки­їв по­ви­нен роз­по­ча­ти пря­мі пе­ре­го­во­ри з «ДНР»-«ЛНР» (за спи­ною яких сто­я­ла і сто­я­ти­ме Мо­сква). Це са­ме те, чо­го по­стій­но ви­ма­гає від Укра­ї­ни Пу­тін.

Ви­бо­ри від­бу­ва­ти­му­ться на тлі не­вда­лої ді­яль­но­сті укра­їн­сько­го уря­ду – під­ви­ще­н­ня цін на газ для на­се­ле­н­ня, зу­бо­жі­н­ня то­го ж та­ки на­се­ле­н­ня, без­со­ром­но­го зба­га­че­н­ня олі­гар­хів. Тяж­ка по­лі­ти­чна ім­по­тен­ція чин­ної вла­ди, її не­зда­тність на­ве­сти еле­мен­тар­ний по­ря­док в Укра­ї­ні, нев­мі­н­ня і не­ба­жа­н­ня зав­да­ти по­раз­ки вну­трі­шньо­му во­ро­го­ві, про­ве­де­н­ня по­лі­ти­ки Ве­ли­ко­го До­го­вор­ня­ка з ним – на та­ко­му тлі йти на ви­бо­ри озна­чає ко­ї­ти по­лі­ти­чне са­мо­губ­ство. Але весь жах по­ля­гає в то­му, що ра­зом із вла­дою про­гра­ти мо­же ці­ла Укра­ї­на…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.