Під га­слом сво­бо­ди на­ро­дів і лю­ди­ни

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Де­тройт, 1987 рік, 230 стор., твер­да обкл. Де­тройт, 1987 рік, 388 стор., твер­да обкл. Ки­їв, 2011 рік, 352 стор., твер­да обкл.

В по­хо­ді до во­лі, т. I

ми­ко­ла Кли­ми­шин— один із най­ви­зна­чні­ших про­від­них чле­нів оУн, який в рі­зні пе­рі­о­ди за­ймав клю­чо­ві по­са­ди, ча­сто ду­же від­по­від­аль­ні. У йо­го спо­га­дах ви­ри­нає га­ле­рея по­ста­тей, опи­са­них ла­ко­ні­чним сти­лем. Кли­ми­шин, обда­ро­ва­ний пи­сьмен­ни­цьким та­лан­том, дає чи­та­че­ві не ли­ше істо­рію ми­ну­ло­го, але її ідей­ний, пси­хо­ло­гі­чний образ.

В по­хо­ді до во­лі, т. II Укра­їн­ський на­ціо­на­лізм: Ан­то­ло­гія. Т. 2.

До дру­го­го то­му збір­ки уві­йшли текс­ти те­о­ре­ти­ків укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму, пе­ре­ва­жно на­пи­са­ні в дру­гій по­ло­ви­ні ХХ сто­лі­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.