ХТО КРАДЕ ПЛАТЕЖІ СО­ЛІ­ДАР­НО­СТІ?

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп -

Не­зва­жа­ю­чи на зи­му, в Укра­ї­ні ви­ру­ють фут­боль­ні при­стра­сті. При­кме­тно, що за­пе­клі­ші во­ни по­за ме­жа­ми фут­боль­них по­лів.

свід­ків та основ­них фі­гу­ран­тів учи­не­н­ня да­но­го кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня». Ці­ка­во, це тіль­ки всім цим слід­чим і ни­шпор­кам не­зро­зумі­ло, хто пра­во­по­ру­шни­ки і де во­ни?

Ки­їв­ське «Ди­на­мо» тим ча­сом вель­ми кеп­сько ви­сту­пає у на­ціо­наль­ній пер­шо­сті. Ми­ну­ло­го ти­жня по­сту­пи­ли­ся «Оле­ксан­дрії» у ви­їзно­му дво­бої, пропу­стив­ши та­ким чи­ном сво­їх крив­дни­ків на дру­гу схо­дин­ку тур­нір­ної та­бли­ці. По­дей­ку­ють, що ки­я­ни по­кла­ли око на та­ла­но­ви­то­го на­па­дни­ка львів­ських «Кар­пат» Мар’яна Шве­да. Пі­сля не­вда­ло­го во­я­жу до іспан­ської «Се­ві­льї» Мар’ян по­вер­нув­ся до Льво­ва і став лі­де­ром «зе­ле­них ле­вів». Са­ме йо­го два го­ли га­ран­ту­ва­ли «Кар­па­там» пе­ре­мо­гу у Ки­є­ві над «Ди­на­мо». У кон­тра­кті Шве­да вка­за­на кла­у­зу­ла 2 міль­йо­ни єв­ро. Са­ме стіль­ки має ви­кла­сти клуб, який за­ба­жає ба­чи­ти на­па­дни­ка у сво­є­му та­бо­рі.

До­во­лі сум­нів­но, що це бу­де вда­ле про­дов­же­н­ня кар’єри для Шве­да. «Ди­на­мо» ві­до­ме сво­їм пе­ре­ма­ню­ва­н­ням мо­ло­дих, та­ла­но­ви­тих укра­їн­ських грав­ців, яким не на­дає ба­га­то ігро­вої пра­кти­ки. Вре­шті, чи­ма­ло фут­бо­лі­стів опи­ня­ю­ться в орен­дах, що по­зна­ча­є­ться на подаль­ших ви­сту­пах.

Оче­ви­дно, що львів’яни­ну більш опти­маль­ним був би пе­ре­хід до єв­ро­пей­сько­го чем­піо­на­ту, ска­жі­мо бель­гій­сько­го, де вже ви­сту­па­ють чи­ма­ло на­ших спів­ві­тчи­зни­ків. Там у ньо­го бу­ла б по­стій­на ігро­ва пра­кти­ка, що га­ран­ту­ва­ло б мі­сце і в на­ціо­наль­ній ко­ман­ді Укра­ї­ни, за яку Мар’ян Швед не­що­дав­но про­вів пер­ший по­єди­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.