Кон­гре­смен Ле­він від­ві­дав Укра­ї­ну

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Об’єктив - Прес-слу­жба «Віль­них лю­дей»

Для по­си­ле­н­ня спів­пра­ці між Укра­ї­ною та США, «Віль­ні Лю­ди» спіль­но з Ра­дою Укра­їн­ських Дер­жав­ни­цьких Ор­га­ні­за­цій Сві­ту і Укра­їн­ським Кон­гре­со­вим Ко­мі­те­том Аме­ри­ки ор­га­ні­зу­ва­ли ві­зит до Ки­є­ва Сан­де­ру Ле­ві­ну – кон­гре­сме­ну США про­тя­гом 18 скли­кань, за­снов­ни­ку і спів­го­ло­ві Кон­гре­со­во­го Укра­їн­сько­го Ко­ку­су США (гру­па дру­жби з Укра­ї­ною в Па­ла­ті пред­став­ни­ків Кон­гре­су США).

Ме­та ві­зи­ту кон­гре­сме­на Ле­ві­на – взя­ти участь у від­зна­чен­ні 85­ї рі­чни­ці Го­ло­до­мо­ру 1932­1933 рр. і з’ясу­ва­ти клю­чо­ві та най­акту­аль­ні­ші пи­та­н­ня, в яких Укра­ї­на мо­же отри­ма­ти під­трим­ку США, а та­кож, – на­пра­цю­ва­н­ня шля­хів ре­а­лі­за­ції до­по­мо­ги.

Про­тя­гом п’яти днів Сан­дер Ле­він зу­стрів­ся з пер­ши­ми осо­ба­ми дер­жа­ви – Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном, Прем’єр­мі­ні­стром Укра­ї­ни; Ан­дрі­єм Па­ру­бі­єм, Го­ло­вою ВРУ; Іван­ною Клим­пуш­Цин­ца­дзе, Ві­це­прем’єр­мі­ні­стром з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни; до­кто­ром Уля­ною Су­прун, в.о. Мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я; на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми Сер­гі­єм Ви­со­цьким, Ган­ною Го­пко, Оста­пом Єдна­ком та Окса­ною Юри­нець; Во­ло­ди­ми­ром В’ятро­ви­чем, ди­ре­кто­ром Ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті; Сер­гі­єм Кві­том, екс­мі­ні­стром осві­ти і на­у­ки, ре­кто­ром Ки­є­во­Мо­ги­лян­ської ака­де­мії, а та­кож жур­на­лі­ста­ми, гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми.

Під час за­сі­да­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни до 85­х ро­ко­вин Го­ло­до­мо­ру Сан­дер Ле­він ви­го­ло­сив про­мо­ву у якій за­зна­чив, що США ма­ють під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну у пра­гнен­ні бо­роть­би за сво­бо­ду.

«Сьо­го­дні в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту існує не­без­пе­чний ухил до ав­то­ри­та­ри­зму. Це ро­бить бо­роть­бу Укра­ї­ни у про­ти­сто­ян­ні агре­сії, на за­хист сво­єї не­за­ле­жно­сті та за роз­ви­ток де­мо­кра­тії ще ва­жли­ві­шою. Го­ло­до­мор був збро­єю ди­кта­то­ра про­ти укра­їн­сько­го на­ро­ду; ця тра­ге­дія має по­гли­би­ти на­шу рі­шу­чість би­ти­ся за сво­бо­ду і де­мо­кра­тію, а не ро­би­ти ге­ро­їв з ди­кта­то­рів. Укра­ї­ну не зу­пи­ни­ли су­ча­сні ви­кли­ки, що з ни­ми сти­ка­є­ться де­мо­кра­тія, і по­до­ла­ти які ду­же не­лег­ко. Все це над­то ва­жли­во для по­до­ла­н­ня та­ких за­гроз, як не­спра­ве­дли­вість і ко­ру­пція. Спо­лу­че­ні Шта­ти по­вин­ні під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну в її зу­си­л­лях», – за­зна­чив у ви­сту­пі Ле­він.

Пе­ред при­су­тні­ми та­кож ви­сту­пив Сте­фан Ро­ма­нів, Го­ло­ва ОУН (б), го­ло­ва Мі­жна­ро­дно­го ко­ор­ди­на­цій­но­го ко­мі­те­ту у спра­ві Го­ло­до­мо­ру. Він звер­нув ува­гу на вне­сок укра­їн­ської ді­а­спо­ри у спра­ву ви­зна­н­ня Го­ло­до­мо­ру в Укра­ї­ні – ге­но­ци­дом.

Під час ві­зи­ту Сан­дер Ле­він та­кож взяв участь у офі­цій­но­му від­крит­ті ХІ Сві­то­во­го Кон­гре­су Укра­їн­ців, який від­був­ся 25 ли­сто­па­да та по­спіл­ку­вав­ся із акти­ві­ста­ми «Віль­них Лю­дей». За сло­ва­ми Сер­гія Ку­за­на, за­сту­пни­ка ке­рів­ни­ка Про­во­ду «Віль­них Лю­дей», до кон­гре­сме­на вда­ло­ся до­не­сти ін­фор­ма­цію про ме­ха­ні­зми про­ти­дії ро­сій­ській аген­ту­рі в Укра­ї­ні.

Най­біль­ше кон­гре­сме­на обу­ри­ла си­ту­а­ція з ді­яль­ні­стю те­ле­ка­на­лів – 112, NewsOne, Ін­тер, які ли­ша­ю­ться під кон­тро­лем во­ро­га. Він до­кла­де зу­силь, аби під­три­ма­ти роз­ви­ток не­за­ле­жних ме­діа в Укра­ї­ні. Пи­та­н­ня на­кла­да­н­ня сан­кцій та за­кри­т­тя «ру­по­рів Крем­ля» – спра­ва на­ціо­наль­ної без­пе­ки Укра­ї­ни, яку слід ви­рі­ши­ти якнай­швид­ше. І це – спра­ва вла­ди Укра­ї­ни.

«Пи­та­н­ня, яке Сан­дер за­да­вав на ко­жній зу­стрі­чі: «Як Аме­ри­ка та аме­ри­кан­ці мо­жуть до­по­мог­ти Укра­ї­ні за­раз?». Від­по­віді ре­тель­но за­но­то­ву­ва­ла йо­го дру­жи­на, що­ве­чо­ра во­ни обго­во­рю­ва­ли, як най­ефе­ктив­ні­ше це вті­ли­ти у США, а що­ран­ку і ве­чо­ра­ми обго­во­рю­ва­ли це з на­ми і Бо­ри­сом По­та­пен­ком – в.о. го­ло­ви РУДОС. І остан­ньо­го дня ми вже зор­га­ні­зу­ва­ли спе­ці­аль­ну зу­стріч із впов­но­ва­же­ни­ми осо­ба­ми та обго­во­ри­ли кон­кре­тні кро­ки. На­ди­хає ро­зу­мі­н­ня то­го, що за Укра­ї­ну бо­рю­ться да­ле­ко за її ме­жа­ми та щи­ро пе­ре­йма­ю­ться, під­крі­плю­ю­чи ре­аль­ни­ми ді­я­ми, на­шою пе­ре­мо­гою. Осо­бли­во ко­ли це лю­ди рів­ня Сан­де­ра», – го­во­рить Оле­ся Го­ряй­но­ва, ке­рів­ник мі­жна­ро­дно­го від­ді­лу «Віль­них Лю­дей» і пред­став­ник РУДОС в Укра­ї­ні, яка су­про­во­джу­ва­ла по­друж­жя Ле­ві­нів про­тя­гом всьо­го ві­зи­ту в Укра­ї­ну.

За сло­ва­ми Бо­ри­са По­та­пен­ка, кон­гре­смен Ле­він – до­брий друг Укра­ї­ни, він іні­ці­ю­вав і про­ло­бі­ю­вав від­кри­т­тя Ме­мо­рі­а­лу жер­твам Го­ло­до­мо­ру у Ва­шинг­то­ні та став спів­ав­то­ром про­е­кту по­ста­но­ви Кон­гре­су до 85­х ро­ко­вин ге­но­ци­ду – Го­ло­до­мо­ру.

«Ле­він по­стій­но ло­бі­ює укра­їн­ські ін­те­ре­си в США, іні­ці­ює за­ко­но­про­е­кти що­до за­крі­пле­н­ня сто­сун­ків США з Укра­ї­ною про­ти Ро­сії та всі­ля­ко під­три­мує укра­їн­ців у бо­роть­бі за пов­не ви­зво­ле­н­ня. Об’єд­ну­ю­чи на­ші зу­си­л­ля, ми пе­ре­ма­га­є­мо», – го­во­рить Бо­рис По­та­пен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.