МЕМОРАНДУМ ПРО СТВО­РЕ­Н­НЯ МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІ­ТИ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Панорама - Ін­форм­центр МНК

ли­сто­па­да під час що­рі­чно­го Фо­ру­му укра­їн­ських па­трі­о­ти­чних справ «Ми – Укра­їн­ці!» 6 най­біль­ших за­галь­но­на­ціо­наль­них ме­реж мо­ло­ді­жних ор­га­ні­за­цій та Асо­ці­а­ція мо­ло­ді­жних цен­трів Укра­ї­ни офі­цій­но під­пи­са­ли меморандум що­до ство­ре­н­ня у Ки­є­ві Молодіжного центру громадянської осві­ти на ба­зі Укра­їн­сько­го дер­жав­но­го центру на­ціо­наль­но­па­трі­о­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня, кра­є­знав­ства і ту­ри­зму учнів­ської мо­ло­ді. Меморандум під­пи­са­ли Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни з одно­го бо­ку та 7 все­укра­їн­ських гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та спі­лок з ін­шо­го.

«Ві­ри­мо, що спіль­но нам вда­сться ство­ри­ти про­стір, який бу­де без­ко­штов­ним для мо­ло­ді­жних лі­де­рів та акти­ві­стів, де ко­жна не­пар­тій­на все­укра­їн­ська мо­ло­ді­жна гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція, яка до­три­му­є­ться укра­їн­ських дер­жав­ни­цьких цін­но­стей, змо­же зна­йти під­трим­ку і мо­жли­во­сті для са­мо­ро­з­ви­тку. Для нас всіх це гар­на на­го­да ско­ор­ди­ну­ва­ти свої зу­си­л­ля для ви­хо­ва­н­ня та роз­ви­тку мо­ло­ді як сві­до­мих та актив­них гро­ма­дян Укра­ї­ни. Це те, що є сьо­го­дні на по­тре­бу», – го­во­рить Со­ло­мія Фа­ріон, Го­ло­ва Молодіжного На­ціо­на­лі­сти­чно­го Кон­гре­су.

Ми, пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни, як за­снов­ни­ки Укра­їн­сько­го дер­жав­но­го центру на­ціо­наль­но­па­трі­о­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня, кра­є­знав­ства і ту­ри­зму учнів­ської мо­ло­ді та най­біль­ші ме­ре­жі все­укра­їн­ських мо­ло­ді­жних ор­га­ні­за­цій, з ме­тою ство­ри­ти у сто­ли­ці Укра­ї­ни Мо­ло­ді­жний центр громадянської осві­ти – про­стір, який бу­де без­ко­штов­ним для мо­ло­ді­жних лі­де­рів та акти­ві­стів, де ко­жна не­пар­тій­на все­укра­їн­ська мо­ло­ді­жна гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція, яка до­три­му­є­ться укра­їн­ських дер­жав­ни­цьких цін­но­стей, змо­же зна­йти під­трим­ку і мо­жли­во­сті для са­мо­ро­з­ви­тку, укла­ли цей Меморандум.

Ми усві­дом­лю­є­мо, що сьо­го­дні ли­ше 1­2 % укра­їн­ської мо­ло­ді є чле­на­ми мо­ло­ді­жних ор­га­ні­за­цій. У той час, як се­ре­дній по­ка­зник член­ства мо­ло­ді в гро­мад­ських ор­га­ні­за­ці­ях у Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі ста­но­вить 50% від за­галь­ної їх кіль­ко­сті. Сві­до­мі то­го, що са­ме пра­кти­ка гро­ма­дян­сько­го жи­т­тя мо­ло­ді в Єв­ро­пі є го­лов­ною при­чи­ною та за­по­ру­кою успі­шно­го жи­т­тя, до яко­го ми пра­гне­мо.

Ми впев­не­ні, що ли­ше спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми і вла­сною актив­ні­стю змо­же­мо за­кла­сти під­ва­ли­ни для фор­му­ва­н­ня в Укра­ї­ні справ­жньо­го гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, у яко­му що­най­мен­ше ко­жна дру­га мо­ло­да лю­ди­на бу­де не про­сто актив­ною у бо­дай одній гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції чи іні­ці­а­ти­ві, а й ста­не від­по­від­аль­ним гро­ма­дя­ни­ном омрі­я­ної сто­лі­т­тя­ми віль­ної Укра­їн­ської дер­жа­ви.

Ми ві­ри­мо, що в Укра­ї­ні мо­лодь є го­лов­ною цін­ні­стю су­спіль­ства, що на­ша дер­жа­ва на­ре­шті по­чне ре­а­лі­зо­ву­ва­ти основ­не своє при­зна­че­н­ня – за­без­пе­че­н­ня які­сно­го жи­т­тя для усіх гро­ма­дян кра­ї­ни, зокре­ма для мо­ло­ді. То­му но­ве по­ко­лі­н­ня мо­же і має отри­му­ва­ти все­бі­чну під­трим­ку сво­їх іні­ці­а­тив та роз­ви­ток сво­їх мо­жли­во­стей.

Ва­жли­во, що го­лов­ним пар­тне­ром у цій іні­ці­а­ти­ві є Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни, в осо­бі Укра­їн­сько­го дер­жав­но­го центру на­ціо­наль­но­па­трі­о­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня, кра­є­знав­ства і ту­ри­зму учнів­ської мо­ло­ді, на ба­зі яко­го ство­рю­є­ться Мо­ло­ді­жний центр громадянської осві­ти. Та­ким чи­ном за­по­ча­тко­ву­є­ться но­ва мо­дель дер­жав­но­гро­мад­сько­го пар­тнер­ства: вза­є­мо­ви­гі­дної спів­пра­ці, в якій дер­жа­ва на­дає мо­ло­ді­жним ор­га­ні­за­ці­ям – за­снов­ни­цям центру про­стір (з ко­му­наль­ни­ми ви­да­тка­ми вклю­чно), а гро­мад­ські об’єд­на­н­ня в цьо­му про­сто­рі ор­га­ні­зо­ву­ють та за­без­пе­чу­ють ма­кси­маль­не вклю­че­н­ня укра­їн­ської мо­ло­ді в жи­т­тя су­спіль­ства че­рез не­фор­маль­ну і гро­ма­дян­ську осві­ту.

Мі­ні­стер­ство осві­ти та на­у­ки Укра­ї­ни Асо­ці­а­ція мо­ло­ді­жних цен­трів Укра­ї­ни Мо­ло­ді­жний На­ціо­на­лі­сти­чний Кон­грес

На­ціо­наль­ний Альянс ПЛАСТ – На­ціо­наль­на ска­ут­ська ор­га­ні­за­ція

Укра­ї­ни Спіл­ка Укра­їн­ської Мо­ло­ді в Укра­ї­ні Укра­їн­ська асо­ці­а­ція сту­ден­тів Фун­да­ція Ре­гіо­наль­них Іні­ці­а­тив

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.