УКРА­ЇН­ЦІ СВІ­ТУ ПРОТЕСТУЮТЬ!

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак, УІС

У Ка­на­ді за­кли­ка­ють роз­ши­ри­ти сан­кції су­про­ти Мо­ско­вії

Укра­їн­ська гро­ма­да ро­зі­сла­ла усім ка­над­ським де­пу­та­там та се­на­то­рам ли­сти із за­кли­ком по­ка­ра­ти Мо­ско­вію за зло­чин у Кер­чен­ській про­то­ці.

Укра­їн­ській Ін­фор­ма­цій­ній Слу­жбі жур­на­ліс­тка та гро­мад­ська ді­я­чка Іри­на Кор­пан по­ві­до­ми­ла, що йде­ться про за­про­ва­дже­н­ня еко­но­мі­чних сан­кцій про­ти най­ви­що­го ке­рів­ни­цтва РФ, на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї, за­сто­су­ва­н­ня «Акту Ма­гніт­сько­го» до фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб, які у той чи ін­ший спо­сіб пов’яза­ні із прав­ля­чою вер­хів­кою Мо­ско­вії.

Та­кож ді­а­спо­ра за­кли­кає ви­клю­чи­ти РФ із Ка­над­ської ді­ло­вої асо­ці­а­ції та опе­ра­тив­но від­ре­а­гу­ва­ти на зло­чин Крем­ля.

Пі­ке­ти по­сольств Мо­ско­вії

у Єв­ро­пі

У ба­га­тьох сто­ли­цях єв­ро­пей­ських дер­жав від­бу­ли­ся акції про­те­сту що­до агре­сії Мо­ско­вії у Кер­чен­ській про­то­ці. Про­те­стан­ти ви­ма­га­ли звіль­не­н­ня укра­їн­ських мо­ря­ків і по­вер­не­н­ня за­хо­пле­них ко­ра­блів ВМС Укра­ї­ни.

Укра­їн­ській Ін­фор­ма­цій­ній Слу­жбі го­ло­ва Хри­сти­ян­сько­го то­ва­ри­ства укра­їн­ців в Іта­лії Олесь Го­ро­де­цький по­ві­до­мив, що акцію ор­га­ні­зу­вав Орг­ко­мі­тет Єв­ро­май­дан Рим. Близь­ко 150 укра­їн­ців ви­йшли на акцію про­те­сту під по­соль­ство РФ в Іта­лії, щоб за­су­ди­ти на­пад на укра­їн­ські ко­ра­блі у Кер­чен­ській про­то­ці. При­су­тні три­ма­ли на­ціо­наль­ну сим­во­лі­ку, пла­ка­ти іта­лій­ською та ан­глій­ською мо­ва­ми із за­кли­ка­ми до Пу­ті­на за­би­ра­ти­ся геть з Укра­ї­ни та по­ясне­н­ням остан­ньої ро­сій­ської ата­ки на укра­їн­ські ко­ра­блі.

Іта­лій­ські жур­на­лі­сти ро­би­ли пря­мі вклю­че­н­ня на цен­траль- ний ка­нал но­вин Іта­лії. При­су­тні та­кож ви­ко­на­ли марш ОУН та по­мо­ли­ли­ся за Укра­ї­ну та її вій­сько. Ма­ні­фе­стан­ти за­кли­ка­ли іта­лій­ський уряд, між­на­ро­дну спіль­но­ту за­су­ди­ти Мо­скву і за­про­ва­ди­ти но­ві сан­кції.

Олесь Го­ро­де­цький не ви­клю­чив мо­жли­во­сті, що укра­їн­ська гро­ма­да бу­де пі­ке­ту­ва­ти і вла­дні іта­лій­ські уста­но­ви з ви­мо­гою на­да­ти на­ле­жну оцін­ку по­ді­ям та до­по­мог­ти зу­пи­ни­ти агре­со­ра. Адже, на від­мі­ну від Па­ри­жа, Лон­до­на, Ма­дри­да і Бер­лі­на, іта­лій­ський уряд де­мон­струє «кри­чу­ще мов­ча­н­ня» що­до остан­ньої агре­сії Мо­ско­вії су­про­ти Укра­ї­ни.

У Па­ри­жі та­кож від­бу­ла­ся де­мон­стра­ція про­те­сту про­ти зброй­но­го за­хо­пле­н­ня укра­їн­ських ко­ра­блів Мо­ско­ві­єю. За­сту­пник го­ло­ви Об’єд­на­н­ня укра­їн­ців у Фран­ції Жан-П’єр Па­стер­нак в ін­терв’ю УІС ска­зав, що укра­їн­ці ви­ма­га­ли по­си­ле­н­ня сан­кцій про­ти Мо­скви та ви­мо­гли­ві­шої ди­пло­ма­ти­чної по­зи­ції з бо­ку Фран­ції.

Про пі­ке­ту­ва­н­ня мо­сков­сько­го по­соль­ства у Лі­са­бо­ні по­ві­до­мив УІС акти­віст укра­їн­ської гро­ма­ди у Пор­ту­га­лії Ро­ман Ва­ри­во­да. По­дію ви­сві­тлю­ва­ли те­ле­ві­зій­ні ка­на­ли но­вин. Очі­ку­є­ться, що це не­по­оди­но­ка акція у Пор­ту­га­лії. Укра­їн­ці ці­єї кра­ї­ни да­лі ви­хо­ди­ти­муть на ма­ні­фе­ста­ції.

Агре­сію Мо­ско­вії у Кер­чен­ській про­то­ці за­су­ди­ли у Бар­се­ло­ні.

Ор­га­ні­за­тор мі­тин­гу, очіль­ни­ця укра­їн­ської асо­ці­а­ції «Дже­ре­ло» Оль­га Дзю­бан по­ві­до­ми­ла Укра­їн­ській Ін­фор­ма­цій­ній Слу­жбі, що акція від­бу­ва­ла­ся бі­ля цер­кви Сан­та Мо­ні­ка, що на Рам­блі. Для її про­ве­де­н­ня укра­їн­ська гро­ма­да одер­жа­ла до­звіл від мі­сце­вої вла­ди.

Укра­їн­ці Ка­та­ло­нії ви­ма­га­ли не­гай­но­го звіль­не­н­ня мо­ря­ків, по­вер­не­н­ня за­хо­пле­ної мор­ської те­хні­ки. Во­ни три­ма­ли чи­сель­ні пла­ка­ти укра­їн­ською та іспан­ською мо­ва­ми що­до зло­чи­нів Мо­ско­вії.

65-та рі­чни­ця про­го­ло­ше­н­ня

Акту від­нов­ле­н­ня Укра­їн­ської Дер­жа­ви 30 черв­ня 1941 ро­ку.

Во­ло­ди­мир Ко­сик

Бо­роть­ба Укра­ї­ни за не­за­ле­жність в 19381941 ро­ках

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.