МОЛИТВА ЗА УКРА­Ї­НУ В УГОРЩИНІ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

У Ду­блі­ні від­бу­ло­ся же­реб­ку­ва­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го ра­ун­ду чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з фут­бо­лу 2020 ро­ку.

На­ціо­наль­на ко­ман­да Укра­ї­ни ви­сту­па­ти­ме у гру­пі в. Її су­пер­ни­ка­ми бу­дуть збір­ні Пор­ту­га­лії, сер­бії, Ли­тви та Лю­ксем­бур­гу. тур­нір від­бу­ва­ти­ме­ться на­сту­пно­го ро­ку, із 21 бе­ре­зня до 19 ли­сто­па­да. Фі­наль­на ча­сти­на кон­ти­нен­таль­ної пер­шо­сті вдру­ге від­бу­ва­ти­ме­ться за уча­сті 24 ко­манд. аби здо­бу­ти пра­во гра­ти у ви­рі­шаль­ній ста­дії, не­об­хі­дно по­сі­сти пер­шу або дру­гу схо­дин­ку у сво­їй гру­пі. З огля­ду на ви­ни­кне­н­ня но­во­го тур­ні­ру – Лі­ги на­цій, збір­ні ма­ти­муть на­го­ду по­тра­пи­ти на єв­ро-2020, якщо вда­ло ви­сту­плять у по­єдин­ках плей-оф. Збір­на Укра­ї­ни, яка трі­ум­фу­ва­ла у сво­їй гру­пі, взяв­ши го­ру над че­ха­ми і сло­ва­ка­ми, та­кож, у ви­пад­ку не­вда­ло­го ква­лі­фі­ка­цій­но­го ви­сту­пу, змо­же до­ся­гну­ти ме­ти зав­дя­ки но­во­ство­ре­но­му зма­ган­ню на­цій.

Чи був фут­боль­ний льос у сто­ли­ці ір­лан­дії ща­сли­вим з’ясу­є­ться тіль­ки пі­сля про­ве­де­н­ня від­бір­но­го ета­пу. на­ра­зі, фа­хів­ці схо­дя­ться на дум­ці, що збір­ній Укра­ї­ни ді­ста­ли­ся силь­ні су­пер­ни­ки. йде­ться, на­сам­пе­ред, про Пор­ту­га­лію та сер­бію. У пер­шо­му ко­ши­ку по­сі­ву бу­ли най­силь­ні­ші ко­ман­ди єв­ро­пи. на­пев­не, пор­ту­галь­ці – це кра­щий для нас ва­рі­ант, ніж фран­цу­зи, іспан­ці, бель­гій­ці чи іта­лій­ці. Хоч мо­гли ді­ста­ти­ся нам швей­цар­ці або по­ля­ки. ви­гля­дає, що ці дві збір­ні все ж по­сту­па­ю­ться Пор­ту­га­лії. не по­та­ла­ни­ло нам що­до ко­манд із тре­тьо­го ко­ши­ка. най­силь­ні­шою у цій ко­гор­ті бу­ла сер­бія. і са­ме во­на ста­ла на­шим су­пер­ни­ком. При всій по­ва­зі до Ли­тви і Лю­ксем­бур­га, ці дві ко­ман­ди не мо­жуть ство­ри­ти кон­ку­рен­цію і спе­ре­ча­ти­му­ться між со­бою, щоб не па­сти за­дніх.

Під час про­ве­де­н­ня же­реб­ку­ва­н­ня Ує­Фа вра­ху­ва­ла клі­ма­ти­чні умо­ви. себ­то, ко­ман­да із до­во­лі те­плої кра­ї­ни, не мо­гла отри­ма­ти в су­пер­ни­ки від­ра­зу де­кіль­кох із пів­ні­чних кра­їн. та­кож, і це вже не впер­ше, ор­га­ні­за­то­ри роз­ве­ли Укра­ї­ну та мо­ско­вію. За жо­дних умов ми не мо­гли опи­ни­ти­ся в одній гру­пі з мо­ска­ля­ми.

По­тра­пля­н­ня до одні­єї гру­пи з пор­ту­галь­ця­ми озна­чає при­їзд до Укра­ї­ни «зір­ки» сві­то­во­го фут­бо­лу Кри­шті­а­ну ро­нал­ду. Що­прав­да, за­раз він при­зу­пи­нив ви­сту­пи у збір­ній че­рез осо­би­сті про­бле­ми. У Лі­зі на­цій він не грав. очі­ку­є­ться, що у від­бір­но­му тур­ні­рі один із най­кра­щих фут­бо­лі­стів пла­не­ти зно­ву зодя­гне фут­бол­ку го­лов­ної ко­ман­ди сво­єї кра­ї­ни.

із пев­ним під­текс­том від­бу­ва­ти­му­ться по­єдин­ки «жов­то­си­ніх» про­ти сер­бії. Це одна із не­ба­га­тьох кра­їн, які ще під­три­му­ють мо­ско­вію. Чи­ма­ло серб­ських на­йман­ців, зокре­ма снай­пе­рів, за­раз во­ю­ють про­ти нас на оку­по­ва­ній ча­сти­ні Дон­ба­су. і тут тре­ба ви­зна­ти до­во­лі див­ну по­зи­цію єв­ро­пей­ської фут­боль­ної асо­ці­а­ції. мо­гли б і з сер­ба­ми нас роз­ве­сти.

ми­ну­ло­го ти­жня став­ся ще один не­дру­жній чин Ує­Фа що­до Укра­ї­ни. Пол­тав­ська «вор­скла», у рам­ках Лі­ги єв­ро­пи, при­йма­ла лон­дон­ський «ар­се­нал». По­дія для Пол­та­ви не­бу­ден­на. При­їзд ко­ман­ди, яка впро­довж ба­га­тьох ро­ків вхо­дить до ко­гор­ти най­силь­ні­ших на кон­ти­нен­ті, спри­чи­нив справ­жній ажі­о­таж. Кви­тки бу­ли роз­про­да­ні за­дов­го до дня ма­тчу. на гру зби­ра­ли­ся й чи­ма­ло вбо­лі­валь­ни­ків із ін­ших те­ре­нів. але, че­рез вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну, за день до ма­тчу, зу­стріч пе­ре­не­сли до Ки­є­ва. річ у то­му, що лі­так з ан­глій­ця­ми мав би при­зем­ли­ти­ся у Хар­ко­ві, а від­так, ав­то­бу­сом, «ар­се­нал» ді­став­ся би Пол­та­ви. Дія во­єн­но­го ста­ну не по­ши­рю­є­ться на Пол­тав­щи­ну. тут клю­чо­вим фа­кто­ром став Хар­ків, центр обла­сті, у якій за­про­ва­дже­но вс. важ­ко зба­гну­ти, у чо­му са­ме річ. нев­же до Хар­ко­ва за­раз не лі­та­ють лі­та­ки? Ує­Фа ціл­ко­ви­то за­про­да­на мо­скві. рі­ше­н­ня цьо­го най­ви­що­го кон­ти­нен­таль­но­го фут­боль­но­го ор­га­ну на ко­ристь мо­ска­лів не­по­оди­но­кі і ні­ко­го не ди­ву­ють. оче­ви­дно, що тут не обі­йшло­ся без цир­ку­ля­ру Крем­ля, щоб за­го­стри­ти си­ту­а­цію. По­єди­нок у Ки­є­ві від­бу­вав­ся за май­же по­ро­жніх три­бун. «ар­се­нал» не мав жо­дних про­блем і до­вів свою ви­щість трьо­ма «су­хи­ми» го­ла­ми. та не в цьо­му спра­ва. ти­ся­чі вбо­лі­валь­ни­ків бу­ли по­збав­ле­ні свя­та фут­бо­лу. При­вер­тає ува­гу й ін­ший факт. За­зви­чай, Фі­Фа чи Ує­Фа при­йма­ють та­кі рі­ше­н­ня за­дов­го до ма­тчу. якщо ж за­про­ва­дже­н­ня во­єн­но­го ста­ну ста­ло­ся за день до гри, то її тре­ба бу­ло пе­ре­но­си­ти! Біль­ше то­го! Ко­жна ко­ман­да, яка ви­сту­пає на між­на­ро­дній аре­ні, з-по­між ін­шо­го, має за­яви­ти за­па­сний ста­діон. на ви­па­док фор­сма­жо­ру. Згі­дно ре­гла­мен­ту, та­ким ста­діо­ном «вор­скла» по­да­ла «аре­ну Львів». от­же, Ує­Фа по­ру­ши­ла вла­сний ре­гла­мент! та ще й про­я­ви­ла не­по­ва­гу до укра­їн­сько­го клу­бу! на до­го­ду ко­му так опе­ра­тив­но при­йма­ло­ся рі­ше­н­ня не­важ­ко здо­га­да­ти­ся.

є пі­до­зри, що це фут­боль­не ві­дом­ство ве­ло та­єм­ні пе­ре­го­во­ри із лон­дон­ським «ар­се­на­лом». іна­кше як спри­йма­ти факт, що пол­тав­ська «вор­скла», яка бу­ла ор­га­ні­за­то­ром ма­тчу, ді­зна­ла­ся про йо­го пе­ре­не­се­н­ня до сто­ли­ці, ко­ли «ар­се­нал» вже пе­ре­бу­вав у Ки­є­ві?! При­кро. За укра­їн­ський фут­бол в Ує­Фа не­ма ко­му по­ста­ти. є там ві­це-пре­зи­дент Гри­го­рій сур­кіс. але що від ньо­го ви­ма­га­ти, якщо мо­ско­вія ого­ло­си­ла по­дя­ку цьо­му фун­кціо­не­ру за до­по­мо­гу їй в ор­га­ні­за­ції і про­ве­ден­ні цьо­го­рі­чно­го мун­ді­а­лю? Див­ний ре­пре­зен­тант Укра­ї­ни, яка во­ює з мо­ско­ві­єю.

За­хо­плю­ю­ться мо­ско­ві­єю і в Укра­ї­ні! Ще на­ве­сні три­ва­ли дис­ку­сії, чи транс­лю­ва­ти сві­то­ву пер­шість, яка від­бу­ва­ла­ся на по­лях на­шо­го во­ро­га. ажі­о­таж був ще той. вре­шті, ма­тчі транс­лю­вав те­ле­ка­нал «ін­тер», ві­до­мий ан­ти­укра­їн­ською по­зи­ці­єю. те­пер де­да­лі смі­ли­ві­ше під­ні­ма­ють го­ло­ви ка­на­ли ахме­то­ва «Фут­бол 1» і «Фут­бол 2». або за­став­ки з мо­сков­ських ста­діо­нів із ви­гу­ка­ми «ра­сія!» транс­лю­ють. або ін­терв’ю з їхні­ми тре­не­ра­ми чи грав­ця­ми в ана­лі­ти­чних про­гра­мах. а ми­ну­ло­го ти­жня вза­га­лі страх втра­ти­ли. на Укра­ї­ну йшла пря­ма транс­ля­ція з мо­скви, з по­єдин­ку Лі­ги чем­піо­нів між «Ло­ко­мо­ти­вом» і ту­ре­цьким «Га­ла­та­са­ра­єм».

Па­трі­о­ти­чний чин став­ся у не вель­ми дру­жній нам Угорщині. Гра­вець клу­бу «Хла­даш» Юрій Га­бов­да пі­сля ма­тчу на­ціо­наль­ної пер­шо­сті ці­єї кра­ї­ни су­про­ти Дв­тК зняв фут­бол­ку, під якою бу­ла ін­ша, із на­пи­сом «мо­ли­мо­ся за Укра­ї­ну»! Зро­бив це 29-рі­чний уро­дже­нець му­ка­че­ва, не­зва­жа­ю­чи на по­пе­ре­дже­н­ня там­те­шньої фе­де­ра­ції фут­бо­лу на­кла­сти штраф. Пле­мін­ник ві­до­мо­го у ми­ну­ло­му на­па­дни­ка львів­ських «Кар­пат» яну­ша Га­бов­ди за­явив: «ме­ні на­плю­ва­ти на цей штраф. я ду­же пе­ре­жи­ваю і мо­лю­ся за Укра­ї­ну». У цьо­му по­єдин­ку Юрій Га­бов­да за­бив свій пер­ший гол у чем­піо­на­ті Угор­щи­ни, який га­ран­ту­вав йо­го ко­ман­ді ні­чий­ний ви­слід.

як на ме­не, на­віть якщо цей гра­вець чи­мось по­сту­па­є­ться ни­ні­шнім укра­їн­ським збір­ни­кам, са­ме йо­го вбо­лі­валь­ни­ки пра­гнуть ба­чи­ти у ла­вах го­лов­ної ко­ман­ди кра­ї­ни, а не тих, які спіл­ку­ю­ться «язи­ком», «па­ют» мо­сков­ські пі­сні чи вва­жа­ють фут­бол по­за по­лі­ти­кою і го­то­ві ви­сту­па­ти в мо­ско­вії. При­кро, але та­ких за­раз у на­ціо­наль­ній ко­ман­ді Укра­ї­ни – хоч гре­блю га­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.