Ро­сія – тюр­ма на­ро­дів!

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд - Сер­гій Ба­гря­ний, УІС

Окрім на­яв­но­сті без­пре­це­ден­тно ве­ли­кої кіль­ко­сті по­лі­ти­чних в’язнів – гро­ма­дян Укра­ї­ни, які фа­кти­чно як за­ру­чни­ки пе­ре­бу­ва­ють в ув’язнен­ні у Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції, є со­тні гро­ма­дян са­мої РФ, які за­су­дже­ні за по­лі­ти­чни­ми ста­т­тя­ми, в то­му чи­слі за під­трим­ку Укра­ї­ни. Крім цьо­го, ро­сій­ська вла­да в ан­ти­кон­сти­ту­цій­ний спо­сіб ре­гу­ляр­но по­ру­шує пра­ва на­ро­дів, які про­жи­ва­ють на те­ри­то­рії Ро­сії, по­чи­на­ю­чи від ути­сків за на­ціо­наль­ною і за­кін­чу­ю­чи дис­кри­мі­на­ці­єю за мов­ною та по­лі­ти­чни­ми озна­ка­ми.

Ця про­бле­ма не за­ли­ша­є­ться не по­мі­че­ною в Укра­ї­ні, де з цьо­го при­во­ду 7 гру­дня бу­ло про­ве­де­но кру­глий стіл «По­ру­ше­н­ня прав ко­рін­них на­ро­дів Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції».

За да­ни­ми ро­сій­сько­го «Ме­мо­рі­а­лу», тіль­ки офі­цій­но за по­лі­ти­чни­ми ста­т­тя­ми бу­ло ув’язне­но 195 осіб, 84 осо­би пе­ре­слі­ду­ю­ться че­рез об­сто­ю­ва­н­ня сво­їх прав на сво­бо­ду ві­ро­спо­віда­н­ня.

«Се­ред тих, ко­го пе­ре­слі­ду­ють за кон­та­кти з іслам­ським сві­том, на­при­клад, Да­ніс Са­фар­га­лі, за­су­дже­ний за спів­пра­цю з пар­ті­єю «Хі­зб-ут-Та­хрір». А за­га­лом у РФ за­су­дже­но 40 осіб за спів­пра­цю з ці­єю пар­ті­єю», – роз­по­від­ає по­лі­то­лог Дми­тро Ле­вусь. Крім цьо­го, пе­ре­слі­ду­ю­ться та­кі ор­га­ні­за­ції на­ро­дів Ідель-Ура­лу як «Bötentatar İctimaği Üzäge», «Azatlıq» і «Başqort».

На­справ­ді, по­лі­ти­чних пе­ре­слі­ду­вань за­зна­ли на­ба­га­то біль­ше гро­ма­дян РФ. Так, на­при­клад, му­зей­ник Во­ло­ди­мир Ме­лі­хов, який ін­фор­мує про ре­аль­ну істо­рію дон­сько­го ко­за­цтва, що є від­мін­ною від офі­цій­ної – крем­лів­ської, і який під­три­мав Укра­ї­ну у вій­ні з РФ, отри­мав 2 ро­ки згі­дно з ч. 1 ст.222 КК РФ.

Чи­ма­ло осіб отри­ма­ли тер­мі­ни за так зва­ним «за­ко­ном Яро­вої» – ст. 280 ч. 2 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу РФ (за­кли­ки до здій­сне­н­ня екс­тре­міст­ської ді­яль­но­сті). Та­кож се­ред ві­до­мих фа­ктів пе­ре­слі­ду­ва­н­ня за під­трим­ку Укра­ї­ни є пе­ре­слі­ду­ва­н­ня ро­сій­сько­го вчи­те­ля, по­е­та Оле­ксан­дра Бив­ше­ва з Ор­лов­ської обла­сті, яко­му за­гро­жує 5 ро­ків в’язни­ці.

Вся ця си­ту­а­ція чі­тко під­кре­слює не­ба­жа­н­ня Крем­ля ви­ко­ну­ва­ти Кон­сти­ту­цію РФ що­до до­три­ма­н­ня прав ко­рін­них на­ро­дів. Ди­скри­мі­на­ція за мов­ни­ми озна­ка­ми все більш чі­тко про­яв­ля­є­ться у ро­сій­ській дер­жа­ві. Так, за сло­ва­ми по­лі­то­ло­га Ро­сти­сла­ва Мар­ти­ню­ка, у Ка­ре­лії лю­дей, які між со­бою спіл­ку­ю­ться мі­сце­ви­ми мо­ва­ми, мо­жуть лег­ко ви­кли­ка­ти на «бе­сі­ду» в ФСБ.

За сло­ва­ми уча­сни­ка АТО, спів­за­снов­ни­ка ор­га­ні­за­ції «Віль­ний Ідель-Урал», пред­став­ни­ка ер­зян­сько­го на­ро­ду Си­ре­ся Бо­ля­є­ня, Ро­сія пе­ре­кро­ює кор­до­ни ав­то­ном­них ре­спу­блік, в ре­зуль­та­ті чо­го в жо­дній з та­ких ре­спу­блік ко­рін­ні ме­шкан­ці не мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти у біль­шо­сті й ста­ють ще більш вра­зли­ви­ми до про­це­сів ру­си­фі­ка­ції. На­ро­ди ж ер­зя і мо­кша вза­га­лі на­ма­га­ю­ться шту­чно «зли­ти» в один на­род. Біль­ше то­го, вла­да мі­сце­вих ре­спу­блік по­збав­ле­на пра­ва з бо­ку фе­де­раль­но­го цен­тру вво­ди­ти на­вча­н­ня в шко­лах мо­ва­ми на­ро­дів, що про­жи­ва­ють в ре­спу­блі­ках (те­пер ці мо­ви мо­жна вчи­ти «за ба­жа­н­ням»). Не ка­жу­чи про те, що Кремль ство­рює шту­чні пе­ре­по­ни, зокре­ма, в осві­тньо­му про­це­сі, для тих на­ро­дів, мо­вою пра­во­пи­су яких є не ки­ри­ли­ця, а ла­тин­ка (як от у та­тар).

По­лі­ти­ка ке­рів­ни­цтва РФ все біль­ше ство­рює пре­це­ден­ти, які є ґрун­том для ви­ни­кне­н­ня між­е­тні­чних кон­флі­ктів. Най­більш не­без­пе­чним ре­гіо­ном у цьо­му кон­текс­ті – є Кав­каз: мо­ва про кон­флікт між ка­бар­дин­ця­ми і бал­кар­ця­ми, а осо­бли­во – між че­чен­ця­ми та ін­гу­ша­ми, який ви­ник че­рез пе­ре­да­чу ча­сти­ни те­ри­то­рії Ін­гу­ше­тії Че­чен­ській ре­спу­блі­ці.

«Якщо го­во­ри­ти про укра­їн­ців і крим­ських та­тар, то во­ни в РФ вза­га­лі є чи не най­більш без­прав­ни­ми. Укра­їн­цем чи крим­ським та­та­ри­ном бу­ти про­сто не­без­пе­чно. Хо­ди­ти в укра­їн­ську цер­кву, ви­вча­ти мо­ву (на Ку­ба­ні фа­куль­та­тив­но до­зво­ле­но ви­вча­ти як «ді­а­лєкт ру­ско­го язи­ка» – «ку­бан­скую ба­ла­чку») – не­гла­сно не­до­зво­ле­но», – за­зна­чає ди­ре­ктор Цен­тру зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних до­слі­джень іме­ні Оле­ксан­дра Ни­ко­но­ро­ва, спів­ко­ор­ди­на­тор ко­мі­те­ту «Ку­бань з Укра­ї­ною» Сер­гій Пар­хо­мен­ко.

«За на­ших гро­ма­дян в РФ дер­жа­ва має бо­ро­ти­ся ще більш на­по­ле­гли­во, на­ша під­трим­ка має від­чу­ва­ти­ся всю­ди. А вза­га­лі, га­сло Ан­ти­біль­шо­ви­цько­го Бло­ку На­ро­дів «Сво­бо­да на­ро­дам! Сво­бо­да лю­ди­ні!» зно­ву є ви­зна­чаль­ним у бо­роть­бі з но­ві­тньою ро­сій­ською ім­пе­рі­єю», – до­дає ко­ор­ди­на­тор між­на­ро­дної іні­ці­а­ти­ви «Ан­ти­пу­тін­ський ін­фор­ма­цій­ний фронт» Ель­хан Ну­рі­єв.

Си­ту­а­ція ви­ма­гає ре­а­кції з бо­ку між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, то­му за ре­зуль­та­та­ми кру­гло­го сто­лу бу­ло під­го­тов­ле­но про­ект ре­зо­лю­ції, якою ре­ко­мен­ду­є­ться Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ству за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, пред­став­ни­кам Укра­ї­ни у між­на­ро­дних ор­га­ні­за­ці­ях та між­пар­ла­мент­ських асам­бле­ях по­ру­ши­ти пе­ред єв­ро­пей­ською та сві­то­вою спіль­но­тою пи­та­н­ня про ста­но­ви­ще ко­рін­них на­ро­дів у Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції та по­тре­бу ді­є­во­го за­хи­сту їхніх прав. Крім то­го, на­ро­дний де­пу­тат Ре­фат Чу­ба­ров звер­нув­ся до ко­лег з іні­ці­а­ти­вою сфор­му­ва­ти в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті між­фра­кцій­не об’єд­на­н­ня, що за­йма­ти­ме­ться за­хи­стом прав ко­рін­них на­ро­дів Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.