Укра­ї­ні – укра­їн­ську цер­кву!

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Об’єктив - Сте­фан Ро­ма­нів, Го­ло­ва ОУН (б)

Ор­га­ні­за­ція Укра­їн­ських На­ціо­на­лі­стів (бан­де­рів­ців) ві­тає укра­їн­ців з ви­зна­чною по­ді­єю. 15 гру­дня зро­бле­но ви­рі­шаль­ний крок для ство­ре­н­ня не­за­ле­жної пра­во­слав­ної по­мі­сної цер­кви Укра­ї­ни. Ві­дбув­ся Об’єд­нав­чий со­бор, в ре­зуль­та­ті ро­бо­ти яко­го з’яви­ла­ся Пра­во­слав­на цер­ква Укра­ї­ни на чо­лі з ми­тро­по­ли­том Епі­фа­ні­єм.

До цьо­го дня Укра­ї­на йшла со­тні ро­ків. Вва­жа­є­мо, що зі ство­ре­н­ням Укра­їн­ської По­мі­сної Пра­во­слав­ної Цер­кви здій­сню­є­ться пра­гне­н­ня ба­га- тьох по­ко­лінь укра­їн­ців, її по­ста­н­ня спри­я­ти­ме кон­со­лі­да­ції укра­їн­ської на­ції та від­нов­лен­ню істо­ри­чної спра­ве­дли­во­сті.

Зга­да­є­мо в ці дні лі­де­рів укра­їн­сько­го пра­во­слав’я, які при­свя­ти­ли своє жи­т­тя слу­жін­ню Бо­го­ві і Укра­ї­ні, від­ро­джу­ва­ли укра­їн­ську цер­кву, зокре­ма Ва­си­ля Ли­пків­сько­го, Сте­па­на Скри­пни­ка (Мсти­сла­ва), Во­ло­ди­ми­ра Ро­ма­ню­ка та ба­га­тьох ін­ших свя­щен­но­слу­жи­те­лів. По­мо­лі­мо­ся за їх ду­ші.

Ви­слов­лю­є­мо гли­бо­ку вдя­чність цер­ков­ним і по­лі­ти­чним ді­я­чам, які по­слі­дов­но, ці­ле­спря­мо­ва­но, крок за кро­ком на­бли­жа­ли цей ра­ді­сний і сві­тлий день.

Про­те ми ви­ра­зно ро­зу­мі­є­мо, що це ли­ше ва­жли­вий етап, з яко­го роз­по­чи­на­є­ться дов­гий шлях.

ОУН (б) ще в кві­тні цьо­го ро­ку на сво­є­му Ве­ли­ко­му Збо­рі роз­гля­ну­ла пи­та­н­ня на­да­н­ня То­мо­су укра­їн­ській цер­кві як на­галь­не і ва­жли­ве та прийня­ла й опри­лю­дни­ла ряд ва­жли­вих до­ку­мен­тів. Зокре­ма бу­ло за­зна­че­но:

«При ство­рен­ні По­мі­сної пра­во­слав­ної Цер­кви на­ціо­наль­ні цер­ков­ні свя­ти­ні ма­ють ста­ти вла­сні­стю ці­єї Цер­кви.

По­ряд з цим не­від­кла­дно­го ре­гу­лю­ва­н­ня ви­ма­гає ви­зна­че­н­ня ста­ту­су Ро­сій­ської пра­во­слав­ної Цер­кви в Укра­ї­ні, що діє під на­звою УПЦ (МП). Мі­ні­стер­ство юсти­ції має пе­ре­ре­є­стру­ва­ти УПЦ (МП) в РПЦ в Укра­ї­ні».

Усві­дом­лю­є­мо що Мо­сква не обли­шить сво­го без­це­ре­мон­но­го втру­ча­н­ня в ре­лі­гій­не жи­т­тя в Укра­ї­ні, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи по­ту­жну «п’яту ко­ло­ну», чи­слен-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.