Стра­те­гія ін­фор­ма­цій­ної вій­ни

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Панорама - Оле­ксій Мі­на­ков

Не­га­тив­ний ін­фор­ма­цій­ний вплив Крем­ля на­віть на п’ято­му ро­ці гі­бри­дної вій­ни має озна­ки ре­зуль­та­тив­но­сті. Остан­ній яскра­вий при­клад – ін­тер­пре­та­ція еска­ла­ції бі­ля Кер­чен­ської про­то­ки як «до­го­вор­ня­ка між Пу­ті­ним та По­ро­шен­ком». І це при то­му, що за­раз укра­їн­ське су­спіль­ство як ні­ко­ли до­свід­че­не у пи­та­н­нях ін­фор­ма­цій­них війн, ма­ні­пу­ля­цій і про­па­ган­ди.

Чо­му ж то­ді дії Крем­ля в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі Укра­ї­ни й до­сі ефе­ктив­ні? Нев­же ми ні­чо­му не на­вчи­ли­ся та на­сту­па­є­мо на гра­блі? Чи, мо­жли­во, ми без­си­лі пе­ред ін­фор­ма­цій­ни­ми ата­ка­ми Крем­ля? Від­по­відь слід шу­ка­ти в то­му, що укра­їн­ське су­спіль­ство й до­сі не усві­до­ми­ло і не від­ре­фле­ксу­ва­ло одну ва­жли­ву річ – ще з по­ча­тку 2017 ро­ку Кремль змі­нив стра­те­гію ін­фор­ма­цій­ної вій­ни про­ти Укра­ї­ни.

Для по­ча­тку тре­ба роз­рі­зня­ти дві гло­баль­ні стра­те­гії ін­фор­ма­цій­ної вій­ни.

Пер­ша стра­те­гія – кон­стру­ктив­ний вплив, який ще на­зи­ва­ють мі­фо­ди­зай­ном. Йо­го суть по­ля­гає в кон­стру­ю­ван­ні сми­слів, фор­му­ван­ні ме­се­джів та за­галь­но­го на­ра­ти­ву впли­ву. Це до­зво­ляє ство­рю­ва­ти у ме­діа-про­сто­рі по­лі­ти­чні суб’єкти та псев­до­суб’єкти. На­при­клад, «дер­жа­ви» та се­па­ра­тист­ські ан­кла­ви: На­гір­ний Ка­ра­бах, При­дні­стров’я, Пів­ден­на Осе­тія, Аб­ха­зія, «лнр», «днр» то­що.

Із 2014 по 2016 ро­ки Кремль актив­но за­ймав­ся в Укра­ї­ні кон­стру­ктив­ним впли­вом (мі­фо­ди- зай­ном), ме­тою яко­го бу­ла ін­ста­ля­ція та по­ши­ре­н­ня кон­це­птів «рус­ско­го мі­ра» та «но­во­ро­сії».

Однак ця стра­те­гія Крем­ля за­зна­ла кра­ху, оскіль­ки бу­ла сла­бо під­три­ма­на ро­сій­сько­мов­ним на­се­ле­н­ням Укра­ї­ни. Від­то­ді кон­це­пти «рус­ско­го ми­ра» та «но­во­рос­сії» бу­ли за­ар­хі­во­ва­ні та очі­ку­ють більш вда­лої на­го­ди для ре­а­лі­за­ції.

Тож, із 2017 ро­ку Кремль си­стем­но ре­а­лі­зо­вує ін­шу стра­те­гію ін­фор­ма­цій­ної вій­ни – де­стру­ктив­ний вплив. При­чо­му, край­ню фор­му цьо­го впли­ву – ін­фор­ма­цій­ний те­ро­ризм, який має на ме­ті де­фра­гмен­та­цію та ви­ни­ще­н­ня ба­зо­утво­рю­ю­чих су­спіль­них сми­слів, тра­ди­цій, ві­ру­вань і на­віть пра­во­вих норм дер­жа­ви­су­про­тив­ни­ка, а та­кож про­ду­ку­ва­н­ня ха­о­су, жа­ху й без­ла­ду.

Тоб­то Ро­сія що­до Укра­ї­ни на­ра­зі не про­ду­кує актив­но жо­дних кон­стру­ктив­них сми­слів, пов’яза­них із Ро­сі­єю – ві­до­мий мем-ви­раз «ми же бра­т­тя» вже у ми­ну­ло­му. РФ сфо­ку­су­ва­ла­ся ви­клю­чно на де­стру­ктив­ній стра­те­гії ін­фор­ма­цій­но­го те­ро­ру про­ти Укра­ї­ни.

Кремль жа­дає, щоб укра­їн­ці по­ча­ли ма­со­во втра­ча­ти па­трі­о­тизм, мо­раль­но від­чу­жу­ва­ти ба­тьків­щи­ну і зра­джу­ва­ти свою кра­ї­ну в рі­зних фор­мах: фі­зи­чно (емі­гру­ва­ти), ін­те­ле­кту­аль­но (пра­цю­ва­ти на ін­шу дер­жа­ву) чи ду­хов­но (від­чу­ва­ти свою при­на­ле­жність, ска­жі­мо, до «рус­ско­го мі­ра»). У ре­зуль­та­ті, щоб сві­до­мі гро­ма­дя­ни пе­ре­тво­ри­лись на амор­фне на­се­ле­н­ня, а кра­ї­на з вла­сною іден­ти­чні­стю – на те­ри­то­рію.

Ва­жли­ву роль у цій стра­те­гії Крем­ля ві­ді­грає кон­стру­ю­ва­н­ня шту­чних ши­зо­фре­но­ген­них гі­бри­дних кон­це­птів, при­зна­че­н­ням яких є про­во­ка­ція без­при­чин­ної па­ні­ки та агре­сії, ма­со­вих пси­хі­чних за­хво­рю­вань, мно­жин­них пси­хі­чних травм і то­таль­на де­мо­ра­лі­за­ція на­се­ле­н­ня. Для цьо­го за­сто­со­ву­є­ться так зва­не «бо­йо­ве ней­ро­лін­гві­сти­чне про­гра­му­ва­н­ня».

Ре­а­лі­за­ція чин­ної стра­те­гії Крем­ля від­бу­ва­є­ться за до­по­мо­гою зна­чної кіль­ко­сті «укра­їн­ських» дже­рел ін­фор­ма­ції – спі­ке­ри-екс­пер­ти, бот-ме­ре­жі, по­лі­ти­чні си­ли, які, при­кри­ва­ю­чись опо­зи­цій­ною, на­ціо­на­лі­сти­чною, пра­во­за­хи­сною або ан­ти­ко­ру­пцій­ною ри­то­ри­кою, є на­справ­ді про­від­ни­ка­ми ін­фор­ма­цій­но­го те­ро­ру Крем­ля.

На жаль, по­ки що укра­їн­сько­му су­спіль­ству та укра­їн­ській вла­ді не вда­є­ться ефе­ктив­но цьо­му про­ти­сто­я­ти. В умо­вах, ко­ли Ро­сія екс­пор­тує ін­фор­ма­цій­ний те­ро­ризм, Укра­ї­на про­дов­жує ре­а­лі­зо­ву­ва­ти ста­ру за­хи­сну стра­те­гію, з ви­ро­бле­н­ням кон­тр­ме­се­джів і контр-на­ра­ти­вів, а та­кож із аси­ме­три­чним «від­дзер­ка­лю­ва­н­ням», що бу­ло успі­шним для де­кон­стру­кції кон­це­птів «рус­ско­го мі­ра» чи «но­во­ро­сії».

Ми на­ма­га­є­мось про­ти­ді­я­ти якимсь «сми­слам крем­лів­сько­го впли­ву», то­ді як ці сми­сли в ін­фор­ма­цій­но­му те­ро­рі Крем­ля вза­га­лі від­су­тні на сьо­го­дні­шній день.

У та­кій си­ту­а­ції ді­є­ва стра­те­гія укра­їн­сько­го су­спіль­ства що­до про­ти­дії ін­фор­ма­цій­но­му те­ро­ри­зму Крем­ля має мі­сти­ти два ба­зо­ві на­прям­ки:

1) За­без­пе­че­н­ня кон­стру­ктив­но­го мі­фо­ди­зай­ну все­ре­ди­ні Укра­ї­ни.

Це озна­чає по­си­ле­н­ня вла­сних сми­слів, сві­то­гля­дних та цін­ні­сних уста­но­вок, пов’яза­них з Єв­ро­пою і за­хі­дною ци­ві­лі­за­ці­єю, на­ці- ональ­них іден­ти­чно­стей у фор­мах укра­їн­ської істо­рії, укра­їн­ської му­зи­ки, укра­їн­сько­го кі­но то­що.

2) Ігно­ру­ва­н­ня ін­фор­ма­цій­но­те­ро­ри­сти­чних атак Крем­ля.

На­то­мість, про­ду­ку­ва­н­ня вла­сних атак на ін­фор­ма­цій­ний про­стір во­ро­га та ство­ре­н­ня йо­му біль­ших «про­блем», які від­во­лі­ка­ти­муть та не до­зво­ля­ти­муть зо­се­ре­ди­тись на ін­фор­ма­цій­но­му те­ро­рі про­ти Укра­ї­ни. Адже те, що во­ро­гу зда­є­ться йо­го пе­ре­ва­гою – на­при­клад, мо­но­поль­ний кон­троль дер­жа­ви над про­па­ган­дист­ськи­ми фе­де­раль­ни­ми те­ле­ка­на­ла­ми – є одно­ча­сно і йо­го слаб­кі­стю, пі­ді­грі­ває ін­те­рес до аль­тер­на­тив­ної то­чки зо­ру та аль­тер­на­тив­них ме­діа.

Ми­сле­н­ня у па­ра­ди­гмі про­ти­дії ін­фор­ма­цій­но­му те­ро­ри­зму Крем­ля та­кож до­зво­ляє зро­зу­мі­ти, що по­ки укра­їн­ці «ви­ра­хо­ву­ють» про­ро­сій­сько­го кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти в кон­стру­ктив­ній (іде­о­ло­гі­чній) пло­щи­ні, за йо­го ри­то­ри­кою чи ді­я­ми в ми­ну­ло­му, РФ мо­же гра­мо­тно пі­ді­гра­ва­ти, до­по­ма­га­ти та під­три­му­ва­ти ін­ших кан­ди­да­тів, які вза­га­лі не є про­ро­сій­ськи­ми.

Крем­лю до­ста­тньо зро­би­ти став­ку на «слаб­ко­го» кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти без по­лі­ти­чно­го до­сві­ду – у ра­зі йо­го обра­н­ня дер­жав­ний апа­рат бу­де ма­ти сер­йо­зні про­бле­ми з ді­є­зда­тні­стю. І одно­ча­сно зро­би­ти став­ку на «кон­тро­вер­сій­но­го» кан­ди­да­та – в ра­зі йо­го обра­н­ня в Укра­ї­ні по­си­ли­ться вну­трі­шній роз­кол та роз­брат, що при­зве­де до де­ста­бі­лі­за­ції, якою мо­жна ско­ри­ста­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.