Кон­со­лі­да­ція укра­їн­ців – за­по­ру­ка роз­ви­тку укра­їн­ської дер­жав­но­сті

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд - Ро­ман Гри­цьків

Урам­ках ле­кцій­но­пре­зен­та­цій­но­го тур­не мав при­єм­ну на­го­ду зу­стрі­ти­ся з укра­їн­ськи­ми гро­ма­да­ми в Іта­лії, Пор­ту­га­лії, Іспа­нії та Фран­ції. Обго­во­рю­ва­ли акту­аль­ні пи­та­н­ня на­ціо­наль­но­го ми­ну­ло­го та су­ча­сно­сті. Зокре­ма, для укра­їн­ських гро­мад бу­ло про­чи­та­но ле­кції про ді­яль­ність Укра­їн­ської Пов­стан­ської Ар­мії та про­від­ни­ків ви­зволь­но­го ру­ху, а та­кож про­ве­де­но пре­зен­та­ції най­но­ві­ших ви­дань, при­свя­че­них укра­їн­ській істо­рії ХХ ст.

Щи­ро вдя­чний пред­став­ни­кам укра­їн­ських гро­мад за ве­ли­ке за­ці­кав­ле­н­ня те­ма­ти­кою та го­стин­ний при­йом і плі­дні дис­ку­сії. Осо­бли­во хо­чу по­дя­ку­ва­ти Оле­сю Го­ро­де­цько­му (Іта­лія), Па­вло­ві Са­до­сі (Пор­ту­га­лія), Юрію Чо­пи­ку (Іспа­нія), Бо­г­да­ну Бі­ло­цько­му та Іва­ну Па­стер­на­ку (Фран­ція).

Го­лов­на ме­та за­хо­дів – на­ла­го­дже­н­ня­від­нов­ле­н­ня мі­цних гу­ма­ні­тар­них і ор­га­ні­за­цій­них зв’яз­ків між укра­їн­ською ді­а­спо­рою, мі­грант­ськи­ми се­ре­до­ви­ща­ми в Єв­ро­пі та Укра­ї­ною. Шля­хом озна­йом­ле­н­ня з істо­рі­єю рі­дно­го краю, в кон­текс­ті пе­ре­о­сми­сле­н­ня істо­ри­чно­го та дер­жав­ни­цько­го до­сві­ду, бу­ло під­кре­сле­но ви­ня­тко­ву роль укра­їн­ців за ме­жа­ми Укра­ї­ни що­до утвер­дже­н­ня со­бор­но­сті та не­за­ле­жно­сті су­ча­сної укра­їн­ської дер­жа­ви.

По­при рі­зне ста­но­ви­ще укра­їн­ців у кон­кре­тних кра­ї­нах, без­за­пе­ре­чним фа­ктом є те, що від актив­но­сті гро­мад та їхньої єд­но­сті у від­сто­ю­ван­ні укра­їн­ських ін­те­ре­сів без­по­се­ре­дньо за­ле­жать гро­мад­ська дум­ка та по­лі­ти­ка що­до Укра­ї­ни. Це яскра­во про­де­мон­стру­ва­ли зла­го­дже­ні дії укра­їн­ців у сві­ті під час Єв­ро­май­да­ну, Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, АТО, а та­кож про­те­сти на остан­ні про­я­ви ро­сій­ської агре­сії у Кер­чен­ській про­то­ці.

Окре­мою те­мою під час зу­стрі­чей обго­во­рю­ва­ло­ся ста­но­ви­ще су­ча­сної укра­їн­ської мі­гра­ції та ді­а­спо­ри. Бу­ло від­зна­че­но тра­ди­цій­но ви­ня­тко­ву роль укра­їн­ської цер­кви, на­сам­пе­ред УГКЦ, в про­це­сі об’єд­на­н­ня укра­їн­ців, ство­ре­н­ня гро­мад­ських се­ре­до­вищ, фун­кціо­ну­ва­н­ня не­діль­них і су­бо­тніх шкіл та ін­ше.

Во­дно­час бу­ло ви­окрем­ле­но й ці­лий ряд про­блем­них аспе­ктів ді­яль­но­сті укра­їн­ців за кор­до­ном. На­сам­пе­ред, пред­став­ни­ки гро­мад на­го­ло­шу­ва­ли на від­су­тно­сті, за окре­ми­ми ви­ня­тка­ми, на­ле­жної спів­пра­ці з по­соль­ства­ми Укра­ї­ни і не­ефе­ктив­но­сті фун­кціо­ну­ва­н­ня ба­га­тьох кон­суль­ських служб. Фа­кти­чно, за одним ви­ня­тком, укра­їн­ські по­соль­ства актив­но не до­лу­ча­ю­ться до за­хо­дів укра­їн­ських гро­мад, та на­віть, ча­сто їх ігно­ру­ють. Укра­їн­ці за кор­до­ном по­стій­но по­тре­бу­ють ін­сти­ту­цій­ної під­трим­ки з бо­ку укра­їн­ської дер­жа­ви у від­но­си­нах з дер­жав­ни­ми і му­ні­ци­паль­ни­ми ор­га­на­ми кра­їн в яких ме­шка­ють. Це сто­су­єть- ся, зокре­ма, по­треб у ство­рен­ні пов­но­цін­них куль­тур­них цен­трів, за­без­пе­че­н­ня їх при­мі­ще­н­ня­ми і на­ле­жною ма­те­рі­аль­ною під­трим­кою.

Ду­же скла­дним пи­та­н­ням укра­їн­ської ді­а­спо­ри в Єв­ро­пі є про­бле­ма аси­мі­ля­ції. Остан­ні хви­лі тру­до­вої мі­гра­ції ви­яви­ли­ся осо­бли­во під­да­тли­ви­ми до аси­мі­ля­цій­них про­це­сів. На­ро­дже­ні на чу­жи­ні укра­їн­ці втра­ча­ють мо­ву, істо­рію, тра­ди­ції, єд­ність з на­ціо­наль­ним се­ре­до­ви­щем і, як на­слі­док, – укра­їн­ську іден­ти­чність. В окре­мих кра­ї­нах, зокре­ма в Іспа­нії, ство­рю­ю­ться си­стем­ні умо­ви для аси­мі­ля­ції укра­їн­ців (до при­кла­ду шля­хом під­по­ряд­ку­ва­н­ня цер­ков­них гро­мад ла­тин­ській адмі­ні­стра­ції, то­що).

Бо­лю­чою про­бле­мою мі­грант­ських се­ре­до­вищ є та­кож бай­ду­жість і не­ба­жа­н­ня ба­га­тьох укра­їн­ців до спіль­ної ді­яль­но­сті та об’єд­на­н­ня в на­ціо­наль­ні спіль­но­ти, що ча­сто зу­мов­ле­но прі­о­ри­те­тні­стю ма­те­рі­аль­них, а не на­ціо­наль­них цін­но­стей. У ба­га­тьох ви­пад­ках на­ші зем­ля­ки по­мил­ко­во орі­єн­ту­ю­ться на се­ре­до­ви­ща ви­хід­ців із ко­ли­шньо­го СССР, а фа­кти­чно, ру­со­філь­ські ор­га­ні­за­ції, і під­да­ю­ться на їхні про­во­ка­ції.

Та­кож бу­ло обго­во­ре­но й шля­хи по­до­ла­н­ня цих та ін­ших про­блем. На­сам­пе­ред, на­го­ло­шу­ва­ло­ся, що укра­їн­ське су­спіль­ство та дер­жа­ва по­вин­ні про­я­ви­ти си­стем­ні актив­ність і на­по­ле­гли­вість у фор­му­ван­ні ор­га­ні­зо­ва­ної укра­їн­ської ді­а­спо­ри в Єв­ро­пі. По­трі­бно по­стій­но по­гли­блю­ва­ти ста­біль­ні кон­та­кти і спів­пра­цю між укра­їн­ця­ми в гро­мад­ській, гу­ма­ні­тар­ній, еко­но­мі­чній та ін­ших сфе­рах. Спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми, як в Укра­ї­ні, так і за її ме­жа­ми, здій­сню­ва­ти по­пу­ля­ри­за­цію укра­їн­ської ду­хов­но­сті та куль­ту­ри, по­ши­рю­ва­ти прав­ди­ві зна­н­ня про сьо­го­де­н­ня та істо­рію.

Дер­жа­ва та між­на­ро­дні об’єд­на­н­ня укра­їн­ців по­вин­ні ство­ри­ти ефе­ктив­не на­ціо­наль­не ло­бі для за­хи­сту укра­їн­ських ін­те­ре­сів в усіх кра­ї­нах, де є укра­їн­ці. З огля­ду на ве­ли­чи­ну на­шої ді­а­спо­ри, гео­по­лі­ти­чна ва­га і роль укра­їн­ської гро­ма­ди по­вин­на нев­пин­но зро­ста­ти.

Сьо­го­дні кон­со­лі­да­ція всіх укра­їн­ців – за­по­ру­ка успі­ху та роз­ви­тку су­ча­сної укра­їн­ської дер­жав­но­сті. Ми не ма­є­мо пра­ва змар­ну­ва­ти наш істо­ри­чний шанс, да­ро­ва­ний нам міль­йо­на­ми бор­ців за во­лю Укра­ї­ни!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.