У Гре­ції за­су­ди­ли мо­сков­ську агре­сію

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак, УІС

Уцен­траль­но­му пор­ту Гре­ції – Пі­реї зі­бра­ли­ся пред­став­ни­ки укра­їн­ської гро­ма­ди Гре­ції, Гре­цько-Укра­їн­ської Па­ла­ти, а та­кож По­соль­ства Укра­ї­ни в Гре­цькій Ре­спу­блі­ці, щоб до­лу­чи­ти­ся до між­на­ро­дної ін­фор­ма­цій­ної кам­па­нії «На під­трим­ку укра­їн­ських вій­сько­во­по­ло­не­них».

Укра­їн­ській Ін­фор­ма­цій­ній Слу­жбі го­ло­ва Асо­ці­а­ції укра­їн­ської ді­а­спо­ри в Гре­ції «Укра­їн­сько-Гре­цька Дум­ка» Га­ли­на Ма­слюк по­ві­до­ми­ла, що за до­во­лі прохо­ло­дної, як для Гре­ції, по­го­ди на акцію при­йшло чи­ма­ло лю­дей.

Укра­їн­ські ор­га­ні­за­ції Гре­ції, об’єд­на­ні в КРОДУГ (Ко­ор­ди­на­цій­ну Ра­ду Об’єд­на­ної Ді­а­спо­ри Укра­їн­ців Гре­ції), на­пра­ви­ли до уря­ду та пар­ла­мен­ту Гре­ції Звер­не­н­ня, в яко­му зву­чать за­кли­ки рі­шу­че за­су­ди­ти еска­ла­цію агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції про­ти Укра­ї­ни, зокре­ма, не­дав­ній на- пад вій­сько­вих ко­ра­блів РФ на укра­їн­ські вій­сько­во-мор­ські ко­ра­блі в Кер­чен­ській про­то­ці, не­за­кон­не утри­ма­н­ня укра­їн­ських ко­ра­блів та 24 укра­їн­ських вій­сько­во­по­ло­не­них.

Цей акт яв­ної агре­сії про­ти су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни є ще одним ви­про­бу­ва­н­ням для між­на­ро­дної спіль­но­ти і її зда­тно­сті про­ти­сто­я­ти гру­бим по­ру­ше­н­ням між­на­ро­дних до­мов­ле­но­стей зі сто­ро­ни окре­мих кра­їн. Укра­їн­ська гро­ма­да Гре­ції, як ча­сти­на сві­то­во­го укра­їн­ства, за­кли­кає між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство до не­гай­них дій, які б кон­кре­тно по­ка­за­ли Мо­ско­вії, що під­трим­ка Укра­ї­ни та її те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті є рі­шу­чою і без­ком­про­мі­сною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.