Юві­лей­ний 2019 рік

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд -

сі­чень

на­ро­див­ся Про­від­ник оУН Сте­пан

Бан­де­ра

Все­на­ро­дні Збо­ри в Ху­сті ухва­ли­ли при­єд­на­ти За­кар­па­т­тя до УНР про­го­ло­ше­но в Ки­є­ві акт Злу­ки всіх укра­їн­ських зе­мель. Свя­то Со­бор­но­сті у Ві­дні роз­по­чав­ся Кон­грес Укра­їн­ських На­ціо­на­лі­стів, на яко­му ство­ре­но оУН на чо­лі з єв­ге­ном Ко­но­валь­цем на­ро­див­ся про­від­ний ді­яч оУН д­р Во­ло­ди­мир Гор­бо­вий за­ги­нув у Льво­ві шеф шта­бу УПа

оле­кса Га­син «Ли­цар»

бе­ре­зень

на­ро­див­ся та­рас Шев­чен­ко

про­го­ло­ше­но са­мо­стій­ність Кар­пат­ської Укра­ї­ни

на­ро­див­ся Пре­зи­дент Кар­пат­ської Укра­ї­ни о. ав­гу­стин Во­ло­шин

на­ро­див­ся ми­тро­по­лит Уа­ПЦ Ва­силь Ли­пків­ський

за­ги­нув про­від­ний ді­яч оУН пол­ков­ник Ми­хай­ло Ко­ло­дзін­ський «Гу­зар»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.