СПОРТИВНА ГАНЬБА

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

Ві­дбу­ла­ся ХХХІІІ зві­тно-ви­бор­на Ге­не­раль­на Асам­блея На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни.

Як і очі­ку­ва­ло­ся, цим ві­дом­ством да­лі ке­ру­ва­ти­ме олім­пій­ський чем­піон Сер­гій Буб­ка. Пре­зи­ден­том НоК Укра­ї­ни він є з 2005 ро­ку. та­кож Буб­ка вхо­дить до чи­сла очіль­ни­ків сві­то­во­го спор­ту, бу­ду­чи чле­ном Ви­кон­ко­му Між­на­ро­дно­го олім­пій­сько­го Ко­мі­те­ту та пер­шим ві­це­пре­зи­ден­том Мі­жна­ро­дної асо­ці­а­ції лег­ко­атле­ти­чних фе­де­ра­цій. еста­фе­ту ке­рів­ни­цтва олім­пій­ським ру­хом в Укра­ї­ні Сер­гій Буб­ка пе­ре­брав від «са­мо­го» Ві­кто­ра яну­ко­ви­ча, який вер­хо­во­див із 2002 ро­ку. Зго­дом, у 20102014 ро­ках Буб­ка бу­де ще й ра­дни­ком яну­ко­ви­ча.

Ни­ні, під час рі­зно­ма­ні­тних про­це­сів лю­стра­цій, де­ру­си­фі­ка­цій то­що, очо­лю­ва­не цим уро­джен­цем Лу­ган­ська ві­дом­ство яки­мось ди­вом не­по­хи­тно сто­їть. одра­зу пі­сля по­дій Май­да­ну На­ціо­наль­ний олім­пій­ський ко­мі­тет Укра­ї­ни при­хи­стив чи­ма­ло зло­чин­ців, які бу­ли у ла­вах Пар­тії ре­гіо­нів і вір­но слу­жи­ли яну­ко­ви­чу. До асам­блеї, яка ві­дбу­ла­ся де­кіль­ка днів то­му, чле­на­ми Ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту НоК Укра­ї­ни бу­ли Ра­віль Са­фі­ул­лін, Гри­го­рій Сур­кіс, оле­ксандр Вол­ков, оле­ксандр Ге­ре­га, Ві­ктор Корж, ігор Мі­тю­ков, ель­брус те­де­єв, Не­стор Шу­фрич. Був у цьо­му пе­ре­лі­ку й ни­ні­шній пре­зи­дент Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни ан­дрій Па­вел­ко. тут тре­ба на­га­да­ти, що цей ді­яч є ще й На­ро­дним де­пу­та­том Укра­ї­ни, го­ло­вою Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань бю­дже­ту! оче­ви­дно, звід­си не­ми­сли­мі ко­шти, які ви­ді­ля­ю­ться на олім­пій­ський рух в Укра­ї­ні. Ки­я­ни що­ра­зу мо­жуть ба­чи­ти на ву­ли­цях мі­ста роз­кі­шні чор­ні «Ле­ксу­си», які на­ле­жать НоК Укра­ї­ни. Про ви­пла­ти всім цим «ва­жли­вим» і «не­за­мін­ним» олім­пій­ським ді­я­чам го­ді го­во­ри­ти. Во­ни вель­ми кон­тра­сту­ють із рів­нем ни­ні­шньої се­ре­дньої зар­пла­ти в Укра­ї­ні! і це при то­му, що на­ші здо­бу­тки на остан­ніх най­го­лов­ні­ших іграх пла­не­ти мі­ні­маль­ні. Ви­сту­пи укра­їн­ських олім­пій­ців про­валь­ні. але це дру­го­ряд­ не. Для всіх цих до­стой­ни­ків, які при­грі­ли­ся бі­ля олім­пій­сько­го ко­ри­та.

та по­вер­ні­мось до Буб­ки. йо­го спор­тив­ні зви­тя­ги вра­жа­ють. окрім най­го­лов­ні­шо­го до­ся­гне­н­ня – олім­ пій­сько­го зо­ло­та у стриб­ках із жер­ди­ною, лег­ко­атлет ба­га­то­ра­зо­вий чем­піон єв­ро­пи та сві­ту, 35 ра­зів по­кра­щу­вав сві­то­ві ре­кор­ди! За­не­се­ний до Кни­ги ре­кор­дів Гін­не­са, Ге­рой Укра­ї­ни, по­че­сний гро­ма­дя­нин ба­га­тьох міст сві­ту, май­же де­сять ро­ків то­му у До­не­цьку йо­му вста­но­ви­ли пам’ятник.

Ці­ка­вий факт, що Сер­гій Буб­ка є да­ле­ким ро­ди­чем ми­тро­по­ли­та іла­ріо­на (іва­на огі­єн­ка). йо­го пре­док, ко­зак Ма­ксим огі­єн­ко, в ча­си Ко­лі­їв­щи­ни був одним із ва­таж­ків Клі­щин­сько­го пов­ста­н­ня, що на те­ри­то­рії ни­ні­шньої Чер­ка­щи­ни.

та Сер­гій Буб­ка став по­га­ним прав­ну­ком сво­їх слав­них пра­ді­дів. Щой­но за­вер­шив­ши вра­жа­ю­чу спор­тив­ну кар’єру, він по­дав­ся у по­лі­ти­ку. Зві­сно, лю­ди­ну з та­ким ві­до­мим прі­зви­щем пра­гну­ ли ба­чи­ти у сво­їх ла­вах ба­га­то по­лі­ти­чних пар­тій чи об’єд­нань. адже ли­ше са­ма при­су­тність Буб­ки у їхніх спи­сках га­ран­ту­ва­ла чи­ма­лий від­со­ток го­ло­сів ви­бор­ців. Чем­піон обрав блок «За єди­ну Укра­ї­ну!», до яко­го вхо­ди­ли то­ді ко­ли­шні ко­му­ні­сти та ін­ші від­вер­ті укра­ї­но­фо­би. Бу­ду­чи на 12 мі­сці у ви­бор­чо­му спи­ску ці­єї «За єДУ!», Сер­гій Буб­ка 2002 ро­ку став На­ро­дним де­пу­та­том че­твер­то­го скли­ка­н­ня. Май­же одра­зу всту­пив у фра­кцію «Ре­гіо­ни Укра­ї­ни», яка зго­дом пе­ре­фор­му­ва­ла­ся в одну із най­більш зло­чин­них пар­тій в но­ві­тній істо­рії на­шої кра­ї­ни.

Де­сять ро­ків то­му Сер­гій Буб­ка був одним із го­лов­них вла­сни­ків і пре­зи­ден­том «Ро­до­від Бан­ку», який був одним із най­по­ту­жні­ших в Укра­ї­ні. Зго­дом, зав­дя­ки мас­шта­бним хи­тро­спле­ті­н­ням, банк за­знав фі­нан­со­вої кри­зи. Від­так, йо­го на­ціо­на­лі­зу­ва­ли. а ти­ся­чі вкла­дни­ків так і не до­че­ка­ли­ся по­вер­не­н­ня ко­штів.

те­пер, із пе­ре­о­бра­н­ням, та ще й по­явою та­ко­го мо­гу­тньо­го фі­нан­со­во­го «ко­ро­ля» як ан­дрій Па­вел­ко, пе­ред Буб­кою та очо­лю­ва­ним ним ві­дом­ством від­кри­ва­є­ться ши­ро­ке по­ле для ді­яль­но­сті. Ви­гля­дає, що у них все в «шо­ко­ла­ді». адже жо­дні пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни впер­то не по­мі­ча­ють зло, яке чи­нить Па­вел­ко. Все йо­му схо­дить із рук. За­мість ку­пи­ти обла­дна­н­ня для за­во­ду по ви­го­тов­лен­ню шту­чної тра­ви в аме­ри­кан­сько­го ви­ро­бни­ка, він при­дбав йо­го у так зва­ної фір­ми­про­клад­ки, що в об’єд­на­них араб­ських емі­ра­тах, за зна­чно біль­шу су­му. Пі­кан­тно­сті до­дає той факт, що ара­би при­дба­ли це обла­дна­н­ня за лі­че­ні дні до пе­ре­про­да­жу Па­вел­ко­ві! До то­го ж, очіль­ник Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань бю­дже­ту сам зу­стрі­чав­ся з ни­ми і не­о­ба­чно фо­то­гра­фу­вав­ся в оае!

та­кож га­не­бним є факт, що ба­га­то­міль­йон­ні ко­шти ни­ні мо­жна бу­ло б ви­ко­ри­ста­ти на зна­чно ва­жли­ві­ші ці­лі. Зокре­ма, в умо­вах вій­ни з Мо­ско­ві­єю, на змі­цне­н­ня ар­мії, зокре­ма ба­га­то­стра­ждаль­но­го укра­їн­сько­го фло­ту. та ні! Шту­чна тра­ва зна­чно ва­жли­ві­ша!

Не­а­би­як обу­рює й те, що ко­шти ці го­ло­ва Ко­мі­те­ту з пи­тань бю­дже­ту ви­ді­лив ке­ро­ва­но­му со­бою ві­дом­ству! Це вже не йде у ні­які во­ро­та! Не ли­ше фут­боль­ні.

На­ціо­наль­ний олім­пій­ський ко­мі­тет Укра­ї­ни не по­ми­лив­ся із сво­їм ви­бо­ром. Ма­ю­чи у сво­їх ла­вах все­мо­гу­тньо­го Па­вел­ка, мо­жна й со­бі сі­я­ти «шту­чну тра­ву». Ру­ка ру­ку миє. а га­не­бні ви­сту­пи укра­їн­ських олім­пій­ців – пи­та­н­ня «над­ця­те».

Ко­му з них справ­ді бо­лить Укра­ї­на?!

Ча­со­пис «Шлях Пе­ре­мо­ги» дав­но став скла­до­вою ча­сти­ною мо­го жи­т­тя. Зав­жди акту­аль­ні, че­сні і ці­ка­ві пу­блі­ка­ції. Важ­ко ви­окре­ми­ти якусь те­му, як прі­о­ри­те­тну. Чи­таю всі стат­ті.

Пе­ре­ко­на­ний, зі мною бу­дуть згі­дні ба­га­то ін­ших чи­та­чів, що це – єди­на укра­їн­ська га­зе­та, яка ні­ко­ли і за жо­дних умов не змі­ню­ва­ла сво­їх по­гля­дів. У ни­ні­шній не­про­стий час її роль над­то ва­жли­ва.

Та­рас Гре­бе­няк,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.