КОМУНІСТИ В УКРА­ЇН­СЬКО­МУ ФУТБОЛІ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

Во­стан­ні дні ста­ро­го ро­ку за­сі­дав ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни.

По­дія ви­окре­ми­ла­ся до­во­лі не­спо­ді­ва­ним при­зна­че­н­ням. ві­до­мо­го у ми­ну­ло­му грав­ця та тре­не­ра оле­га Бло­хі­на при­зна­чи­ли спів­го­ло­вою ра­ди стра­те­гі­чно­го роз­ви­тку про­фе­сій­но­го фут­бо­лу Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни. ін­шим спів­го­ло­вою є пре­зи­дент ФФУ ан­дрій Па­вел­ко. Бе­ру­чи до ува­ги ви­ня­тко­ву зайня­тість остан­ньо­го, адже він ще й на­ро­дний де­пу­тат та очо­лює Ко­мі­тет вер­хов­ної ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань бю­дже­ту, весь тя­гар стра­те­гії гри міль­йо­нів ля­же на пле­чі во­ло­да­ря Зо­ло­то­го м’яча 1975 ро­ку. Чи спра­ви­ться олег Бло­хін, яко­му че­рез кіль­ка ро­ків ви­пов­ни­ться сім­де­сят та який має до­во­лі сер­йо­зні про­бле­ми із здо­ров’ям, мо­жна тіль­ки га­да­ти. Є, що­прав­да, й ін­ший аспект. За гу­чною на­звою йо­го по­са­ди мо­же хо­ва­ти­ся без­ді­яль­ність. і тут спра­ва не тіль­ки в то­му, що укра­їн­ський фут­бол па­се за­дніх у Єв­ро­пі і зі­рок із не­ба не ха­пає. важ­ко зба­гну­ти ці стра­те­гі­чні ве­кто­ри роз­ви­тку, якщо ни­ні­шні очіль­ни­ки гри міль­йо­нів в Укра­ї­ні ни­ми аб­со­лю­тно не пе­ре­йма­ю­ться, а ли­ше бу­ду­ють схе­ми, за яки­ми ви­во­дять чи­ма­лі су­ми, які зго­дом опи­ня­ю­ться в їхніх ки­ше­нях, на їхніх ра­хун­ках.

При­зна­че­н­ня Бло­хі­на мо­жна роз­гля­да­ти ще й як змі­цне­н­ня Па­вел­ком сво­го ото­че­н­ня шля­хом за­лу­че­н­ня не­дру­гів і во­ро­гів ко­ли­шньо­го очіль­ни­ка ФФУ, ві­це­пре­зи­ден­та УЄФа Гри­го­рія сур­кі­са. Про­ти­сто­я­н­ня між ци­ми до­стой­ни­ка­ми якраз ся­гну­ло апо­гею. не та­єм­ни­ця, що чо­ти­ри ро­ки то­му Бло­хін за­ли­шив тре­нер­ський мі­сток ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» не з до­брої во­лі. ре­зуль­та­ти ко­ман­ди бу­ли вель­ми кеп­ськи­ми і сур­кі­си, які до­во­лі дов­го тер­пі­ли на­став­ни­ка «бі­ло­го­лу­бих», вре­шті вка­за­ли йо­му на две­рі. са­ме то­ді між ни­ми і пе­ре­біг чор­ний кіт до­ро­гу. До цьо­го бу­ли над­то дру­жні сто­сун­ки. Бло­хі­ну, який очо­лю­вав на­ціо­наль­ну ко­ман­ду Укра­ї­ни, по­та­ла­ни­ло ви­ве­сти «жов­то­си­ніх» до фі­наль­ної ча­сти­ни сві­то­вої пер­шо­сті 2006 ро­ку, яка від­бу­ва­ла­ся у ні­меч­чи­ні. Біль­ше то­го, очо­лю­ва­на ним збір­на здо­бу­ла пу­тів­ку до­тер­мі­но­во, по­сів­ши пер­ше мі­сце у сво­їй гру­пі. Да­лі був успіх на мун­ді­а­лі, де «не­бе­сно­зо­ло­тих» зу­пи­ни­ли у чвер­тьфі­на­лі іта­лій­ці. спра­ве­дли­во­сті ра­ди тре­ба зга­да­ти, що нам по­та­ла­ни­ло із гру­пою та су­пер­ни­ка­ми на ста­дії плей­оф. але, як ка­же ін­ший ві­до­мий тре­нер, а ни­ні та­кож фут­боль­ний фун­кціо­нер, го­ло­ва Ко­мі­те­ту на­ціо­наль­них збір­них ко­манд ФФУ ми­рон мар­ке­вич: «то – та­ке…».

При­на­гі­дно хо­чу на­го­ло­си­ти на не­пра­виль­но­сті назв де­яких під­роз­ді­лів ФФУ що­до го­лов­ної ко­ман­ди кра­ї­ни. та й ко­мен­та­то­ри ча­сто грі­шать цим. мо­жна вжи­ва­ти сло­во­спо­лу­че­н­ня «Збір­на Укра­ї­ни» або «на­ціо­наль­на ко­ман­да Укра­ї­ни». але аж ні­як не мо­же бу­ти «на­ціо­наль­ної збір­ної»! на­ція бо – одна! і «жов­то­си­ні» ре­пре­зен­ту­ють не збір­ну на­цій, а укра­їн­ську на­цію!

та по­вер­ні­мось до мар­ке­ви­ча. До­во­лі успі­шна йо­го ро­бо­та у хар­ків­сько­му «ме­та­лі­сті» та «Дні­прі» бу­ла пе­ре­р­ва­на фі­нан­со­ви­ми не­га­ра­зда­ми у цих ко­ман­дах. вре­шті, во­ни при­пи­ни­ли своє існу­ва­н­ня. ни­ні оби­два клу­би пра­гнуть по­вер­ну­ти ко­ли­шню сла­ву і ви­сту­па­ють у ниж­чих укра­їн­ських лі­гах. Що­до мар­ке­ви­ча, то йо­го до­свід й успі­хи, з­по­між яких ви­хід «Дні­пра» до фі­на­лу Лі­ги Єв­ро­пи, ло­гі­чно зу­мо­ви­ли при­зна­че­н­ня на по­са­ду го­лов­но­го тре­не­ра збір­ної. та кон­флікт із сур­кі­са­ми при­звів до то­го, що львів­ський фа­хі­вець вста­но­вив ре­корд із най­ко­ро­тшо­го тер­мі­ну пе­ре­бу­ва­н­ня бі­ля кер­ма на­ціо­наль­ної ко­ман­ди. Зго­дом він опи­нив­ся у Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни. Шлях Бло­хі­на вель­ми схо­жий. Фа­хі­вець ствер­джує, що дав зго­ду пі­сля пев­них роз­ду­мів. Це для ньо­го по­че­сно і від­по­від­аль­но. вва­жає, що йо­го зна­н­ня і до­свід до­по­мо­жуть укра­їн­сько­му фут­бо­лу. на­сам­кі­нець, Бло­хін по­дя­ку­вав чле­нам ви­кон­ко­му ФФУ за до­ві­ру.

Здо­бу­тки і хист Бло­хі­на як грав­ця ві­до­мі. він був вправ­ним на­па­дни­ком і за­ли­шив ва­го­мий слід в істо­рії сві­то­во­го фут­бо­лу. Да­лі не все так до­бре. Ба біль­ше, на­віть га­не­бно. Пе­ре­бу­вав у ла­вах КПсс. Зго­дом, у 1998 ро­ці став де­пу­та­том вер­хов­ної ра­ди Укра­ї­ни за спи­ском все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня «Гро­ма­да», ство­ре­но­го то­ді­шнім прем’єр­мі­ні­стром Ла­за­рен­ком. від­так, по­дав­ся у фра­кцію «Ба­тьків­щи­на». У 2001 ро­ці пе­ре­йшов у Ко­му­ні­сти­чну пар­тію Укра­ї­ни, від якої на­сту­пно­го ро­ку зно­ву став на­ро­дним де­пу­та­том. схо­же, са­ме то­ді він над­то збли­зив­ся із ме­двед­чу­ком, сур­кі­са­ми то­що, бо не ми­ну­ло і пів­ро­ку, як пе­ре­йшов у фра­кцію со­ці­ал­де­мо­кра­ти­чної пар­тії Укра­ї­ни (об’єд­на­ної). У 2003 ро­ці Бло­хін став чле­ном її по­лі­тра­ди.

та­кож вар­то зга­да­ти 2006 рік, ко­ли цей фут­боль­но­по- лі­ти­чний ді­яч ба­ло­ту­вав­ся у вер­хов­ну ра­ду Укра­ї­ни від опо­зи­цій­но­го бло­ку «не таК!», який фор­му­вав­ся на ба­зі ці­єї сум­но­ві­до­мої сДПУ(о). в одній із те­ле­ві­зій­них ре­клам цьо­го зло­чин­но­го збі­го­ви­ська Бло­хін ствер­джу­вав: «я фар­то­вий!». то­ді він справ­ді та­ким вва­жав­ся з огля­ду на вже зга­ду­ва­ний успіх у від­бір­но­му тур­ні­рі і фі­наль­ній ча­сти­ні мун­ді­а­лю. але не в по­лі­ти­ці. всі ці зло­чин­ці, укра­ї­но­же­ри та ін­ші во­ро­ги на­шої дер­жа­ви не по­до­ла­ли 3­від­со­тко­вий про­хі­дний бар’єр. «не таК!» на­брав ли­ше один від­со­ток го­ло­сів ви­бор­ців.

Бло­хін на­дов­го зі­йшов із по­лі­ти­чної сце­ни. сплив ли­ше на по­ча­тку ре­во­лю­цій­но­го май­да­ну. на­ма­га­ю­чись будь­яки­ми ме­то­да­ми за­ли­ши­ти­ся при вла­ді, зло­чин­на бан­да яну­ко­ви­ча вда­ва­ла­ся до рі­зно­ма­ні­тних ме­то­дів. Зга­да­ли й про Бло­хі­на. на про­вла­дних ка­на­лах цей по­лі­ти­чний «уні­вер­сал» обу­рю­вав­ся, що че­рез по­дії у цен­трі Ки­є­ва не мо­же сво­їх ді­тей «по­вє­сті на йол­ку». але й це йо­му зі­йшло з рук. та­кі не то­нуть.

Цьо­го ра­зу Бло­хі­на на­хва­лює «сам» Па­вел­ко: «ми зна­є­мо, що олег во­ло­ди­ми­ро­вич з ха­ра­кте­ром, з силь­ним ха­ра­кте­ром, і це до­бре. оскіль­ки при­йма­ю­чи рі­ше­н­ня по­трі­бно іно­ді на­по­ля­га­ти і від­сто­ю­ва­ти свою по­зи­цію.

У нас ча­сто бу­ває обго­во­ре­н­ня рі­зних ду­мок, рі­зних сто­рін, але в ці­ло­му ми зав­жди при­хо­ди­мо до кон­со­лі­до­ва­ної дум­ки».

мо­жна ли­ше здо­га­ду­ва­ти­ся, до скіль­кох кон­со­лі­до­ва­них ду­мок при­йдуть ці двоє. тан­дем не­аби­який. Ко­ман­да до­стой­ни­ків від Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни по­пов­ни­ла­ся ре­зуль­та­тив­ним на­па­дни­ком. Го­стрим, не­ор­ди­нар­ним, ефе­ктив­ним. від­так, обо­ро­ні дер­жав­них ко­штів бу­де ще важ­че. До за­во­ду з ви­го­тов­ле­н­ня шту­чної тра­ви, зав­дя­ки яко­му вже «від­ми­ли» чи­ма­ло міль­йо­нів, мо­жуть до­да­ти­ся ін­ші ге­ні­аль­ні схе­ми роз­кра­дань дер­жав­них ко­штів. Фут­бол? стра­те­гія йо­го роз­ви­тку? Це – дру­го­ря­дне.

Ко­ри­сту­ю­чись по­че­сною на­го­дою, хо­чу при­ві­та­ти всіх із Рі­здвом Хри­сто­вим і Но­вим ро­ком! Най­пер­ше – ко­ле­ктив ре­да­кції. Всіх благ і здій­сне­н­ня за­ду­ма­но­го.

Дя­кую за га­зе­ту, яку чи­таю із за­до­во­ле­н­ням. Що­ра­зу шу­каю ін­фор­ма­цію про мо­го ро­ди­ча – Ми­ро­сла­ва Каль­бу. Зав­дя­ки ча­со­пи­су ді­знав­ся чи­ма­ло ці­ка­вих фа­ктів про ньо­го та про на­ціо­наль­но­ви­зволь­ну бо­роть­бу.

Ва­силь Каль­ба, при­ва­тний під­при­є­мець,

Пі­дгай­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.