Ні ка­пі­ту­ля­ції! Пре­зи­ден­ту по­ста­ви­ли уль­ти­ма­тум

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - На­га­да­є­мо: Рух опо­ру ка­пі­ту­ля­ції – по­за­пар­тій­на ме­ре­же­ва стру­кту­ра, яка об’єд­нує гро­ма­дян як на ін­ди­ві­ду­аль­ній осно­ві (В’яче­слав Брю­хо­ве­цький, Во­ло­ди­мир Ва­си­лен­ко, Йо­сип Зі­сельс, Сер­гій Квіт, Уля­на Су­прун, Во­ло­ди­мир Ба­лух, Во­ло­ди­мир Огриз­ко, Ми­хай­ло Гон­ча

Під час ві­ча на Май­да­ні Не­за­ле­жно­сті 6 жов­тня уча­сни­ки Ру­ху опо­ру ка­пі­ту­ля­ції по­ста­ви­ли пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ру Зе­лен­сько­му уль­ти­ма­тум: якщо пре­зи­дент на­ва­жи­ться прийня­ти умо­ви Ро­сії під час зу­стрі­чі «нор­манд­ської че­твір­ки», йо­го очі­кує від­став­ка.

Та­кож уча­сни­ки ві­ча за­кли­ка­ли не­гай­но від­пра­ви­ти у від­став­ку Гла­ву Офі­су Пре­зи­ден­та Ан­дрія Бо­г­да­на.

«Ми не допу­сти­мо осо­бли­во­го ста­ту­су Дон­ба­су, тоб­то – ле­га­лі­за­ції ДНР і ЛНР, не допу­сти­мо ам­ні­стії бо­йо­ви­ків, ство­ре­н­ня «на­ро­дних мі­лі­цій» та від­ве­де­н­ня військ. Від­ве­де­н­ня бу­де від­бу­ва­ти­ся тіль­ки в один бік – в бік Ро­сії за ме­жі дер­жав­но­го кор­до­ну Укра­ї­ни!

Пре­зи­ден­те, у вас є час до 14 жов­тня. В цей день, якщо на­ші ви­мо­ги не бу­дуть ви­ко­на­ні, ми ви­йде­мо на ву­ли­цю в зна­чно біль­шій кіль­ко­сті. Якщо спро­бу­є­те ім­пле­мен­ту­ва­ти будь-яку з ка­пі­ту­лянт­ських фор­мул че­рез Вер­хов­ну Ра­ду та ін­ші вла­дні ін­сти­ту­ції – наш про­тест оста­то­чно пе­ре­ста­не бу­ти мир­ним», – на­го­ло­шу­ють чле­ни орг­ко­мі­те­ту Ру­ху опо­ру ка­пі­ту­ля­ції.

У ві­че взя­ли участь близь­ко 20 ти­сяч осіб. Рух опо­ру ка­пі­ту­ля­ції під­три­ма­ли не ли­ше ві­до­мі ве­те­ра­ни, ди­пло­ма­ти, во­лон­те­ри, гро­мад­ські ді­я­чі, а й пред­став­ни­ки пар­ла­мент­ських та по­за­пар­ла­мент­ських пар­тій: ЄС, «Го­ло­су», «Са­мо­по­мо­чі», «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су», «ВО «Сво­бо­да», «Пра­во­го се­кто­ру», «Де­мо­кра­ти­чної со­ки­ри».

Уча­сни­ки акції про­йшли­ся мар­шем уря­до­вим квар­та­лом, по­пе­ре­див­ши вла­ду, що в ра­зі ігно­ру­ва­н­ня ви­мог Ві­ча, во­ни при­йдуть до Вер­хов­ної Ра­ди, Ка­бмі­ну, Офі­су Пре­зи­ден­та в ро­бо­чий час і ку­ди біль­шою кіль­кі­стю осіб.

Крім то­го, сьо­го­дні ві­ча про­йшли в біль­ше як 30 мі­стах в Укра­ї­ні і за кор­до­ном – від при­фрон­то­вих мі­сте­чок і до бе­ре­гів Атлан­ти­ки.

Ре­зо­лю­ція На­ро­дно­го Ві­ча «Зу­пи­ни­мо ка­пі­ту­ля­цію»

Укра­їн­ське су­спіль­ство рі­шу­че про­те­стує про­ти впро­ва­дже­н­ня так зва­но­го пла­ну «при­пи­не­н­ня вій­ни». За сло­ва­ми пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Зе­лен­сько­го він одно­о­сі­бно по­го­див йо­го з Пу­ті­ним. Цей план пе­ред­ба­чає ви­бо­ри на оку­по­ва­них Ро­сі­єю те­ри­то­рі­ях До­неч­чи­ни і Лу­ган­щи­ни та вста­нов­ле­н­ня там осо­бли­во­го ста­ту­су.

Ці на­мі­ри пре­зи­ден­та су­пе­ре­чать во­лі укра­їн­сько­го на­ро­ду. Ре­зуль­та­ти опи­ту­вань су­спіль­ної дум­ки упро­довж ро­ків свід­чать, що аб­со­лю­тна біль­шість укра­їн­ців не спри­ймає ні ви­бо­рів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, ні ство­ре­н­ня там про­ро­сій­ської ав­то­но­мії з осо­бли­вим ста­ту­сом, ні бу­дья­ких ін­ших по­сту­пок агре­со­ру, які су­пе­ре­чать на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам Укра­ї­ни і є руй­нів­ни­ми для її не­за­ле­жної дер­жав­но­сті та ци­ві­лі­за­цій­но­го ви­бо­ру.

Ке­ру­ю­чись ін­те­ре­са­ми Укра­їн­ської дер­жа­ви та во­лею біль­шо­сті укра­їн­ців, за­кли­ка­є­мо всіх не­бай­ду­жих гро­ма­дян до за­галь­но­на­ціо­наль­ної мо­бі­лі­за­ції за­для ор­га­ні­за­ції ши­ро­ко­го спро­ти­ву не­за­кон­ним і ан­ти­кон­сти­ту­цій­ним ді­ям вла­ди. З ме­тою про­ти­дії ка­пі­ту­ля­ції та за­хи­сту дер­жав­но­сті, ве­те­ра­ни, во­лон­те­ри, на­у­ков­ці, екс­пер­ти, жур­на­лі­сти, гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції та акти­ві­сти ство­ри­ли гро­мад­ський над­пар­тій­ний Рух Опо­ру Ка­пі­ту­ля­ції. Де­ся­тки по­лі­ти­чних пар­тій та гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій по всій Укра­ї­ні та за кор­до­ном вже об’єд­на­ли­ся в цей Рух. Звер­та­є­мо­ся: До ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни. Осо­би­сто на­ді­сла­ти Пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни та на­ро­дно­му де­пу­та­ту від Ва­шо­го ви­бор­чо­го окру­гу ви­мо­гу не іні­ці­ю­ва­ти та не ухва­лю­ва­ти будь-яких рі­шень та за­ко­но­дав­чих актів, які при­зве­дуть до ка­пі­ту­ля­ції пе­ред Крем­лем. До ме­шкан­ців гро­мад Укра­ї­ни. За­кли­ка­ти мі­сце­ві ра­ди ухва­ли­ти рі­ше­н­ня, що за­су­джу­ють ка­пі­ту­лянт­ські за­яви і на­мі­ри пре­зи­ден­та Зе­лен­сько­го. До мі­сце­вих акти­ві­стів. Ор­га­ні­зо­ву­ва­ти осе­ред­ки Ру­ху Опо­ру Ка­пі­ту­ля­ції по всій Укра­ї­ні. Ве­сти про­сві­тни­цьку ро­бо­ту се­ред на­се­ле­н­ня, роз’ясню­ю­чи ре­аль­ні на­слід­ки пла­ну «при­пи­не­н­ня вій­ни».

До трьох пар­ла­мент­ських фра­кцій «Ба­тьків­щи­на», «Єв­ро­пей­ська со­лі­дар­ність» і «Го­лос». Офі­цій­но ство­ри­ти у Вер­хов­ній Ра­ді опо­зи­цій­ну пла­тфор­му «Ні ка­пі­ту­ля­ції!» та на­ла­го­ди­ти її спів­пра­цю з Ру­хом Опо­ру Ка­пі­ту­ля­ції. До по­за­пар­ла­мент­ських по­лі­ти­чних сил. До­лу­ча­ти­ся до Ру­ху Опо­ру Ка­пі­ту­ля­ції на за­галь­но­на­ціо­наль­но­му рів­ні та на мі­сцях. До укра­їн­ських цер­ков. На­да­ва­ти ду­хов­ну під­трим­ку і бла­го­сло­ве­н­ня спро­ти­ву укра­їн­сько­го на­ро­ду ка­пі­ту­ля­ції пе­ред агре­со­ром. До за­кор­дон­но­го укра­їн­ства. Звер­ну­ти­ся до пре­зи­ден­та Фран­ції Ема­ну­е­ля Ма­кро­на і фе­де­раль­но­го кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ли Мер­кель з по­пе­ре­дже­н­ням, що їхня участь в нав’язу­ван­ні Укра­ї­ні ка­пі­ту­ля­ції на ро­сій­ських умо­вах озна­ча­ти­ме їхню спів­у­часть в агре­сії про­ти Укра­ї­ни. До дер­жав-со­ю­зниць Укра­ї­ни в НАТО і ЄС. Змі­цню­ва­ти ко­а­лі­цію про­ти­дії ро­сій­ській агре­сії що­до су­сі­дніх кра­їн. Не­об­хі­дно об’єд­на­ти зу­си­л­ля не ли­ше для під­трим­ки Укра­ї­ни за­раз, а й для га­ран­тій без­пе­ки усім су­сі­днім дер­жа­вам, які за­зна­ють або мо­жуть за­зна­ти агре­сії з бо­ку Ро­сії. До пре­зи­ден­та, Вер­хов­ної Ра­ди та уря­ду. Фор­му­ва­ти та про­ва­ди­ти дер­жав­ну по­лі­ти­ку що­до Ро­сії та оку­по­ва­них нею те­ри­то­рій на під­ста­ві чин­но­го За­ко­ну Укра­ї­ни «Про осо­бли­во­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки та за­без­пе­че­н­ня дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни над тим­ча­со­во оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми в До­не­цькій та Лу­ган­ських обла­стях». Ро­сія – агре­сор і по­вин­на не­сти пов­ну від­по­від­аль­ність за зло­чи­ни пе­ред Укра­ї­ною та за си­ту­а­цію на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Дон­бас і Крим ма­ють по­вер­ну­ти­ся до Укра­ї­ни ра­зом, без жо­дних умов з бо­ку Крем­ля. Ми за­кли­ка­є­мо всіх гро­ма­дян Укра­ї­ни під­три­ма­ти від­кри­те звер­не­н­ня гро­мад­сько­сті до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни «Не допу­сти­мо ка­пі­ту­ля­ції!» від 17 ве­ре­сня 2019 ро­ку. У звер­нен­ні, яке іні­ці­ю­ва­ли ві­до­мі пред­став­ни­ки гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, сфор­му­льо­ва­ні клю­чо­ві по­ло­же­н­ня на­ціо­наль­ної по­зи­ції Укра­ї­ни під час пе­ре­го­во­рів у будь-яко­му фор­ма­ті.

Та­кож ми за­про­шу­є­мо взя­ти участь в за­хо­дах про­те­сту 14 жов­тня в Ки­є­ві та на мі­сцях.

Пі­сля то­го, як укра­їн­ська сто­ро­на під­пи­са­ла так зва­ну «фор­му­лу Штайн­ма­є­ра» під час зу­стрі­чі у Мін­ську, у нас не за­ли­ши­ло­ся жо­дних ілю­зій що­до то­го, чи но­ва вла­да зда­тна пре­тен­ду­ва­ти на якусь суб’єктність в між­на­ро­дних пе­ре­мо­ви­нах. Адже Ро­сія, дав­ши зго­ду на про­ве­де­н­ня са­мі­ту «нор­манд­ської че­твір­ки» на рів­ні глав дер­жав, де­фа­кто да­ла зро­зу­мі­ти, що змо­гла до­ти­сну­ти укра­їн­ську сто­ро­ну й зму­си­ла прийня­ти свої умо­ви.

Но­ва укра­їн­ська вла­да по­тра­пи­ла в пас­тку, з якої їй бу­де ду­же скла­дно ви­ліз­ти. Пре­зи­дент, уряд і пар­ла­мент по­ки не зда­тні аде­ква­тно ре­а­гу­ва­ти на дії дер­жа­ви-агре­со­ра. І то­му на­стає час для дії з бо­ку гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства.

Ор­га­ні­за­ція Укра­їн­ських На­ціо­на­лі­стів (бан­де­рів­ців) за­кли­кає укра­їн­ське су­спіль­ство та пред­став­ни­ків укра­їн­ства за кор­до­ном змо­бі­лі­зу­ва­ти­ся і бу­ти го­то­ви­ми да­ти рі­шу­чу від­січ спро­бам уза­ко­ни­ти ка­пі­ту­ля­цію.

Про­су­ва­н­ня «фор­му­ли ка­пі­ту­ля­ції», як би во­на не на­зи­ва­ла­ся – фор­му­ла Штайн­ма­є­ра чи ще якось – це шлях до оку­па­ції всі­єї Укра­ї­ни, до ти­сяч но­вих жертв і міль­йо­нів но­вих емі­гран­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.