«Ми­ро­твор­чість» під грім ка­но­на­ди

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ігор Ло­сєв

Пів­ро­ку то­му ві­до­мий по­лі­тик ска­зав, що «го­лов­не – при­пи­ни­ти стрі­ля­ти». Укра­ї­на на Дон­ба­сі при­пи­ни­ла, а во­рог – ні. То­му зно­ву ги­нуть і здо­бу­ва­ють по­ра­не­н­ня на­ші бій­ці, ста­ю­чи мі­ше­ня­ми для ро­сій­ських сна­ря­дів, ра­кет, куль і мін. Ось та­кий «зе­ле­ний» мир, що на­бли­жає Укра­ї­ну до по­раз­ки й кра­ху.

А в РНБО ца­рює справ­жній цирк. Як за­явив улю­бле­нець Зе­лен­сько­го пан Си­во­хо, там го­ту­ють «пла­тфор­му при­ми­ре­н­ня й зго­ди» (те­пер так на­зи­ва­є­ться ка­пі­ту­ля­ція?). Бу­цім­то (як їм ди­кту­ють з Мо­скви) у нас три­ває гро­ма­дян­ська вій­на. Не­має в Укра­ї­ні гро­ма­дян­ської вій­ни, а є агре­сив­на вій­на Ро­сії про­ти на­шої кра­ї­ни, всу­пе­реч ма­рен­ню «ми­ро­твор­ців».

Щоб у нас бу­ло пов­не при­ми­ре­н­ня – ро­сій­ські вій­ська ма­ють по­ки­ну­ти Крим і Дон­бас. І по­сту­по­во Укра­ї­на за­лі­кує ра­ни. На жаль, вій­на про­ти Укра­ї­ни ве­де­ться не ли­ше на фрон­ті, а й у ти­лу. Ге­не­рал Ми­хай­ло За­брод­ський роз­по­вів, що Пе­чер­ський ра­йон­ний суд дав до­ступ кон­то­рі па­на Тру­би (ДБР) до стра­те­гі­чно­го се­кре­тно­го пла­ну ви­ко­ри­ста­н­ня Зброй­них Сил Укра­ї­ни, що мо­же зро­би­ти не­ми­ну­чим про­со­чу­ва­н­ня над­се­кре­тної ін­фор­ма­ції й по­тра­пля­н­ня її до рук во­ро­га.

На­ві­що слід­чим ДБР та­кий до­ку­мент? Щоб пе­ре­да­ти йо­го Ро­сії? За та­ких укра­їн­ських (?) су­дів Крем­лю на­віть не по­трі­бно три­ма­ти у нас сво­їх аген­тів. Ве­те­ран вій­ни Ігор Ла­пін вва­жає пе­ре­да­н­ня над­се­кре­тно­го пла­ну в ру­ки ДБР (ді­яль­ність яко­го ви­кли­кає де­да­лі біль­ше за­не­по­ко­є­н­ня се­ред па­трі­о­тів Укра­ї­ни) пря­мою дер­жав­ною зра­дою.

Сьо­го­дні по­ча­ла­ся ата­ка на Зброй­ні Си­ли Укра­ї­ни. На ра­дість Крем­лю ар­мію сві­до­мо дис­кре­ди­ту­ють. Зраз­ком дис­кре­ди­та­ції є пе­ре­слі­ду­ва­н­ня ге­не­ра­ла Мар­чен­ка, хо­ча вій­сько­ві спро­сто­ву­ють усі зви­ну­ва­че­н­ня на йо­го адре­су. А по­лі­ти­чний огля­дач Ста­ні­слав Фе­дор­чук за­явив: спра­ви про­ти ге­не­ра­ла Мар­чен­ка, про­ти Іго­ря Ла­пі­на, про­ти Со­фії Фе­ди­ни – це по­ча­ток ре­пре­сій про­ти тих, хто за­ва­жає Зе­лен­сько­му «за­ми­ри­ти­ся» з Мо­сквою. Зро­зумі­ло, на тяж­ких і при­ни­зли­вих умо­вах Мо­скви, з фа­кти­чним зре­че­н­ням ро­сій­сько­го Кри­му й при­єд­на­н­ням Укра­ї­ни до ОРДЛО, які пов­ні­стю кон­тро­лю­ю­ться РФ. Си­ту­а­ція стає де­да­лі три­во­жні­шою. Не за­знав­ши по­раз­ки на фрон­ті, Укра­ї­на мо­же ста­ти жер­твою вну­трі­шньої зра­ди.

Єв­ген Ма­гда звер­нув ува­гу що­до не­зрід­ка див­них ви­слов­лю­вань ше­фа МЗС При­стай­ка: «У ко­жно­му йо­го ви­сту­пі є за­чі­пки, які на­тя­ка­ють на дер­жав­ну зра­ду».

Кіль­кість фа­ктів, що під­твер­джу­ють та­кі пі­до­зри й по­бо­ю­ва­н­ня, не­стрим­но зро­стає. По­лі­то­лог Юрій Ро­ма­нен­ко по­ві­до­мив, що в сі­чні 2020 ро­ку по­мі­чник Пу­ті­на Сур­ков зби­ра­є­ться не­о­фі­цій­но від­ві­да­ти Укра­ї­ну. На­ві­що? Обго­во­ри­ти вар­тість Укра­ї­ни, ви­зна­че­ну по­лі­ти­чним «гу­ру» Зе­лен­сько­го Ко­ло­мой­ським? Ро­ман Без­смер­тний ска­зав, що пред­став­ник Зе­лен­сько­го Єр­мак по­си­ле­но спіл­ку­вав­ся із Сур­ко­вим. Що це озна­чає? До ре­чі, ро­сій­ський по­лі­ти­чний емі­грант Ан­дрій Піон­тков­ський на­звав Єр­ма­ка пред­став­ни­ком Пу­ті­на в ко­ман­ді Зе­лен­сько­го...

Ві­та­лій Ша­бу­нін гань­бив Ко­ло­мой­сько­го за йо­го спро­би про­да­ти Укра­ї­ну Ро­сії. Ну, за та­ке тре­ба не гань­би­ти, а щось ін­ше ро­би­ти. Зро­зумі­ло, що для Ко­ло­мой­сько­го Укра­ї­на мо­же отри­ма­ти гро­ші або від МВФ, або від Крем­ля. То­му, як він ду­має, лю­ди Ко­ло­мой­сько­го в Зе­ко­ман­ді, зокре­ма нар­де­пи Ду­бін­ський і Бу­жан­ський, актив­но бо­ро­ти­му­ться про­ти МВФ.

Ду­бін­ський – теж «ан­ти­ко­ру­пціо­нер», шта­тний на ка­на­лі «1+1» і де­яких ін­ших. Ве­ли­кий лю­би­тель за­гля­да­ти в чу­жу ки­ше­ню, але сам не по­спі­шає під­да­ва­ти ау­ди­ту свою вла­сну. Утім, це зро­би­ла про­гра­ма «На­ші гро­ші». Ви­я­ви­ло­ся, що фа­на­ти­чний бо­рець про­ти не­хо­ро­ших за­жер­ли­вих чи­нов­ни­ків пан Ду­бін­ський є ща­сли­вим во­ло­да­рем 24 (!!!) квар­тир,17 (!!!) ав­ті­вок, 6 зе­мель­них ді­ля­нок і 2 бу­дин­ків. Одна до­те­пна лю­ди­на ска­за­ла, що в Укра­ї­ні є два най­при­бу­тко­ві­ші ви­ди ді­яль­но­сті: 1­й – це ко­ру­пція, а 2­й – бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю. А як бі­дний, не­ща­сний Ду­бін­ський, який на­зи­вав се­бе «без­срі­бни­ком», скар­жив­ся, що ви­му­ше­ний їсти про­сто в за­лі за­сі­дань Вер­хов­ної Ра­ди, оскіль­ки йо­му не оси­ли­ти фі­нан­со­во обі­ди в пар­ла­мент­ській їдаль­ні ці­ною 300 гри­вень...

А звід­ки ж гро­ші на ве­ли­че­зне май­но? Ко­ли та­кі за­пи­та­н­ня став­лять лі­де­ро­ві ро­сій­ської Че­чні Ка­ди­ро­ву: «Рам­за­не Ахма­то­ви­чу, звід­ки гро­ші?» Ка­ди­ров про­ме­ни­сто по­смі­ха­є­ться, зді­ймає ру­ки до не­ба й від­по­від­ає: «Ал­лах дає!» А Ду­бін­сько­му – жур­на­лі­сти­ка, за йо­го сло­ва­ми. Так, фан­та­сти­чно при­бу­тко­ве в умо­вах Укра­ї­ни за­ня­т­тя...

Ну а по­ки що на­бли­же­н­ня да­ти на по­ча­тку гру­дня, ко­ли Зе­лен­ський має при­бу­ти до Па­ри­жа «на ки­лим» до Пу­ті­на, Ма­кро­на й Мер­кель, ви­кли­кає ду­же тяж­кі пе­ред­чу­т­тя на­ціо­наль­ної ка­та­стро­фи. До­бре ще, якщо Зе­лен­сько­му ста­не ро­зу­му й си­ли во­лі ні­чо­го там не під­пи­су­ва­ти, то­ді в Укра­ї­ни й са­мо­го Зе­лен­сько­го за­ли­ша­ться шан­си ща­сли­во ви­бра­ти­ся з усі­єї ці­єї істо­рії.

Ві­та­лій Пор­тни­ков за­явив, що Ко­ло­мой­ський зро­бив Зе­лен­сько­го пре­зи­ден­том, але та­ким йо­го не вва­жає. Він йо­го спри­ймає як акто­ра сво­го те­ле­ві­зій­но­го ка­ба­ре. А від­по­від­а­ти пе­ред­усім за всі на­слід­ки по­лі­ти­чних аван­тюр, по­ми­лок і про­ва­лів до­ве­де­ться са­ме Пре­зи­ден­то­ві. У цей же час ві­до­мі ді­я­чі Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу за­яв­ля­ють, що фі­нан­со­во не під­три­му­ва­ти­муть Укра­ї­ну, якщо тут не про­яв­лять актив­ність у роз­слі­ду­ван­ні ви­ве­де­н­ня з При­ват­бан­ку мі­льяр­дів до­ла­рів.

На «Ес­пре­со» в сту­дії Сер­гія Ру­ден­ка від­бу­ла­ся ці­ка­ва бе­сі­да з Окса­ною Си­ро­їд. Се­ред ін­шо­го во­на роз­по­ві­ла, що під час спіл­ку­ва­н­ня зі сту­дент­ською ау­ди­то­рі­єю в Хар­ко­ві один з при­су­тніх по­ста­вив їй за­пи­та­н­ня: то у нас вій­на з РФ чи не вій­на, то Ро­сія во­рог чи пар­тнер? І ре­зю­му­вав, що не­ви­зна­че­ність, яка три­ває вже 6 ро­ків, по­збав­ляє ві­ри в пе­ре­мо­гу й де­мо­ра­лі­зує ар­мію. Без ви­зна­че­но­сті не мо­жна ні­чо­го по­бу­ду­ва­ти й до­сяг­ти успі­ху.

Си­ро­їд за­су­ди­ла ка­пі­ту­лянт­ський про­мо­сков­ський за­кон про «осо­бли­вий ста­тус Дон­ба­су, який 2014 р. про­пхнув че­рез ВР Пе­тро По­ро­шен­ко. За­раз він дає цьо­му якісь «при­стой­ні» по­ясне­н­ня, але факт за­ли­ша­є­ться фа­ктом. А но­ва вла­да обі­цяє та­кий са­мий про­мо­сков­ський, але вже не тим­ча­со­вий, а по­стій­ний за­кон, аб­со­лю­тно то­кси­чний для Укра­ї­ни.

Сер­гій Ру­ден­ко, ци­ту­ю­чи стат­ті ро­сій­ських ЗМІ, роз­по­вів, що під­сум­ко­вий до­ку­мент зу­стрі­чі Зе­лен­сько­го, Пу­ті­на, Ма­кро­на й Мер­кель у Па­ри­жі вже го­то­вий і по­го­дже­ний з усі­ма уча­сни­ка­ми. Уже під час са­мо­го са­мі­ту во­ни ви­рі­шать, бу­де цей до­ку­мент пу­блі­чним чи та­єм­ним. Нас че­кає епо­халь­на зра­да Укра­ї­ни в XXI сто­літ­ті? Па­ризь­ка змо­ва за уча­стю Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни?

В пе­рі­од прав­лі­н­ня По­ро­шен­ком ні­чо­го не бу­ло зро­бле­но для роз­гро­му ан­ти­укра­їн­ських сил усе­ре­ди­ні кра­ї­ни. І то­му во­ни сьо­го­дні в пар­ла­мен­ті й ре­аль­но мо­жуть за­хо­пи­ти вла­ду. Між ін­шим, екс­по­сол США в Укра­ї­ні Ма­рі Іо­ва­но­вич за­яви­ла в Кон­гре­сі США, що три­ває гі­бри­дна вій­на за кон­троль над вла­дою Укра­ї­ни. Зда­є­ться, Мо­сква вже вста­но­ви­ла та­кий кон­троль (якщо су­ди­ти з дій ко­ман­ди Зе­лен­сько­го).

І важ­ко не по­го­ди­ти­ся з ви­снов­ком: ли­ше укра­їн­ська ар­мія й укра­їн­ський на­род мо­жуть да­ти нам мир, а не Кремль, Єв­ро­па або США, хо­ча під­трим­ка За­хо­ду для нас ду­же ва­жли­ва. Ли­ше укра­їн­ська си­ла нас вря­тує. Усі­ля­кі Ко­ло­мой­ські на­ма­га­ю­ться зму­си­ти нас усіх за­бу­ти (фра­за олі­гар­ха: за 5­10 ро­ків кров за­бу­дуть), але ми ма­є­мо все пам’ята­ти. Са­ме без­пам’ятність міль­йо­нів укра­їн­ців не­зрід­ка при­рі­ка­ла Укра­ї­ну на ка­та­стро­фи й тра­ге­дії. І нев­же ви­бо­ри 2019 ро­ку бу­ли вчин­ком лю­дей з до­брою істо­ри­чною пам’ят­тю?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.