ГЕНІЙ, ЯКИЙ РЯТУЄ ЛЮДСТВО ВЖЕ 30 РОКІВ!!!

Tainy Zvezd - - Добрые Советы -

Доб­ро­го дня! Мене зва­ти Іри­на. Ма­буть всі чу­ли про «Українсь­ко­го да Він­чі» – ака­де­міка Бо­ло­то­ва Бо­ри­са Ва­си­льо­ви­ча, який ро­з­ро­бив ду­же ба­га­то про­дук­тів для здо­ров’я люд­ства. Вже 30 років іс­нує баль­зам Бо­ло­то­ва, який до­по­міг мені і мільй­о­нам лю­дей. Піс­ля то­го, як я по­ча­ла ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти баль­зам, я мов на­ро­ди­ла­ся за­но­во. В мене нор­малі­зу­ва­ли­ся рівень цук­ру і тиск, шлу­нок по­чав пра­ц­ю­ва­ти, як го­дин­ник, су­г­ло­би не бо­лять, на­віть зморш­ки по­ча­ли роз­гла­д­жу­ва­тись. Я дя­кую Цен­тру Бо­ло­то­ва і са­мо­му ака­де­міку за та­кий по­ря­ту­нок – це про­сто ди­во. Як же діє баль­зам: Від­по­ві­дає Ака­де­мік Бо­ло­тов Б.В.: Дію баль­за­му мож­на роз­кла­сти на ета­пи: 1) Нор­малі­за­ція ро­бо­ти шлун­ку (ре­зуль­тат від­чу­ваєть­ся вже про­тя­гом 3-х днів). 2) Нор­малі­за­ція кис­лот­но-луж­но­го ба­лан­су в ор­ганіз­мі. Шлу­нок пра­ц­ює на­леж­ним чи­ном, їжа по­вністю пе­ре­трав­люєть­ся, ор­ганізм от­ри­мує всі по­жив­ні еле­мен­ти і го­ловне, не від­кла­да­ють­ся шла­ки, а нав­па­ки ор­ганізм очи­щуєть­ся. 3) Ор­ганізм по­чи­нає ви­во­ди­ти нероз­чин­ні солі, а це озна­чає: очи­щу­ють­ся су­ди­ни, роз­чи­ня­ють­ся ка­мені у внут­ріш­ніх ор­га­нах, ро­зрід­жуєть­ся кров, пе­ре­ста­ють боліти су­г­ло­би. 4) Внут­ріш­ні ор­га­ни по­чи­на­ють пра­ц­ю­ва­ти на­леж­ним чи­ном: нор­малі­зу­ють­ся рівень цук­ру, тиск, нер­во­ва си­сте­ма при­хо­дить у нор­му, об­мін ре­чо­вин при­ско­рюєть­ся, ми мо­же­мо від­чу­ти це на стані шкіри – роз­гла­д­жу­ють­ся зморш­ки, нор­малі­зуєть­ся ва­га. На жаль, по ста­ти­сти­ці, піс­ля 25 років кис­лот­но-луж­ний ба­ланс по­чи­нає по­ру­шу­ва­ти­ся, то­му і по­чи­на­ють­ся за­хво­рю­ван­ня. То­му, хто хо­че не хворіти, поз­ба­ви­тись від за­хво­рю­вань і дов­го жи­ти, я ра­джу пи­ти баль­зам, особ­ли­во тим, ко­му за 25 років. Я і сам йо­го п’ю вже про­тя­гом 30 років і по­чу­ваю се­бе чу­до­во!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.