ЕКС­ПЕР­ТНА РА­ДА ПРО­Е­КТУ АГРАР­НА ЕЛІ­ТА УКРА­Ї­НИ

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ -

Ви­зна­ча­ю­чі пе­ре­мож­ців у но­мі­на­ці­ях про­е­кту «Аграр­на Елі­та Укра­ї­ни» 2014 ро­ку, ред­ко­ле­гія вра­хо­ву­ва­ла кон­со­лі­до­ва­ні ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня чле­нів екс­пер­тної ра­ди про­е­кту, до скла­ду якої вві­йшли пред­став­ни­ки га­лу­зе­вих асо­ці­а­цій, по­ста­чаль­ни­ків МТР, ком­па­ній, що на­да­ють юри­ди­чні, кон­сал­тин­го­ві й ін­ші по­слу­ги ви­ро­бни­кам аграр­ної про­ду­кції, а та­кож фа­хів­ці, які до­ся­гли ши­ро­ко­го ви­зна­н­ня й ав­то­ри­те­ту в сфе­рі сво­єї про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті.

Ре­зуль­та­ти всіх опи­та­них екс­пер­тів по ко­жній но­мі­на­ції бу­ли під­су­мо­ва­ні, на­ра­хо­ва­ні ба­ли та був ви­ве­де­ний се­ре­дній ре­зуль­тат, що й став під­сум­ко­вим для ви­зна­че­н­ня пе­ре­мож­ців. У рей­тинг не бу­ли вклю­че­ні ком­па­нії, що від­мо­ви­ли­ся від уча­сті в про­е­кті, не на­да­ли ін­фор­ма­ції про свої ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті або її не­мо­жли­во бу­ло пе­ре­ві­ри­ти.

Iгор МУЛЬТАН, за­сту­пник ди­ре­кто­ра ТОВ «Йо­зе­ра»

На мою дум­ку, на фо­ні все­сві­тньої про­до­воль­чої кри­зи, яки­ми б не бу­ли пер­спе­кти­ви аграр­но­го бі­зне­су в Укра­ї­ні з по­гля­ду при­бу­тко­во­сті, йо­го роз­ви­ток у най­ближ­чі 3–5 ро­ків три­ва­ти­ме. На­віть якщо гло­баль­на кон­ку­рен­ція з’їсть тре­ти­ну чи по­ло­ви­ну те­пе­рі­шніх цін на зер­но­ві, їх ви­ро­бни­цтво в Укра­ї­ні бу­де рен­та­бель­ним.

Ми­ко­ла ЛИ­СЕН­КО, пар­тнер ТОВ «БДО Кон­сал­тинг»

Уже зро­бле­но пер­ший ва­жли­вий крок до ство­ре­н­ня но­вої кра­ї­ни з єв­ро­пей­ськи­ми цін­но­стя­ми. Роз­ви­ток аграр­но­го ви­ро­бни­цтва най­ближ­чим ча­сом ста­не най­ва­жли­ві­шим чин­ни­ком від­бу­до­ви на­шої дер­жа­ви. Укра­ї­на єди­на!

Iри­на ПА­ЛА­МАР, ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту стра­те­гі­чно­го пла­ну­ва­н­ня та роз­ви­тку бі­зне­су ГК «Агро­Вет Атлан­тик»

Не­зва­жа­ю­чи на си­ту­а­цію в кра­ї­ні та сві­ті, укра­їн­ський аграр­ний се­ктор стрім­ко роз­ви­ва­є­ться й утри­мує по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку зав­дя­ки та­лан­ту й до­свід­че­но­сті агра­рі­їв, які успі­шно впро­ва­джу­ють про­гре­сив­ний сві­то­вий до­свід. У 2014 ро­ці укра­їн­ський агро­бі­знес за­ли­ши­ться одні­єю з го­лов­них га­лу­зей, яка під­три­має на­ціо­наль­ну еко­но­мі­ку.

Сер­гій ГАР­БУЗ, ди­ре­ктор ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРА­Ї­НА»

Ефе­ктив­ність аграр­них під­при­ємств ґрун­ту­є­ться на зна­н­нях су­ча­сних те­хно­ло­гій та їх пра­виль­но­му за­сто­су­ван­ні. Гло­баль­ні змі­ни клі­ма­ту, не­до­ста­тність фі­нан­су­ва­н­ня та дер­жав­ної під­трим­ки за­гар­ту­ва­ли аграр­ну га­лузь та її лі­де­рів.

Оле­ксій КУ­ЛИК, ди­ре­ктор ТОВ «Агро­сем»

Ни­ні­шня си­ту­а­ція в кра­ї­ні — це но­вий ви­клик для агра­рі­їв. До­свід по­ка­зує, що аграр­ний се­ктор ви­хо­дить із кри­зи одним із най­пер­ших. Най­силь­ні­ших агра­рі­їв че­ка­ють но­ві пер­спе­кти­ви, шир­ші мо­жли­во­сті екс­пор­ту та за­лу­че­н­ня зов­ні­шніх ін­ве­сти­цій. Це — мо­мент істи­ни.

Вiктор СИЧ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «КУН-Укра­ї­на»

Аграр­на га­лузь має ге­ро­ї­чне ми­ну­ле. І є ві­ра в ща­сли­ве май­бу­тнє, яка ба­зу­є­ться на вже зви­чно­му ге­ро­ї­змі на­ших агра­рі­їв і на ін­ду­стрі­а­лі­за­ції сіль­сько­го го­спо­дар­ства, зокре­ма че­рез роз­ви­ток агро­хол­дин­гів — на­шо­го укра­їн­сько­го ви­на­хо­ду.

На­та­лія ПРО­КО­ПЧУК, пред­став­ник швей­цар­сько-укра­їн­сько­го про­е­кту «Роз­ви­ток ор­га­ні­чно­го рин­ку в Укра­ї­ні»

Агра­рі­ям вар­то ува­жні­ше при­ди­ви­ти­ся до ор­га­ні­чно­го рин­ку, адже кон­ку­рен­ції на ньо­му пра­кти­чно не­має, а між­на­ро­дні ком­па­нії за­ці­кав­ле­ні в укра­їн­ській ор­га­ні­чній про­ду­кції. Ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво — це дов­гі гро­ші, однак і від­да­ча від ньо­го бу­де ста­біль­ною, адже йо­го ве­ктор спря­мо­ва­ний на май­бу­тнє.

Юрій ПА­ЩЕН­КО, ди­ре­ктор з роз­ви­тку про­е­ктів НВФГ «Ком­па­нія «Ма­їс»

У 2014-2015 рр. го­лов­ною умо­вою для роз­ви­тку аграр­но­го ви­ро­бни­цтва бу­де зни­же­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­ще­ної про­ду­кції, і ми вже сьо­го­дні від­чу­ли, що ве­ли­кі грав­ці звер­ну­ли ува­гу на ві­тчи­зня­ний посівний ма­те­рі­ал, який від­по­від­ає які­сним по­ка­зни­кам сві­то­вих стан­дар­тів.

Iри­на IВАНОВА, го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди ком­па­нії «Агро­скоп»

Основ­ни­ми зав­да­н­ня­ми цьо­го ро­ку бу­де опти­маль­не роз­по­ді­ле­н­ня над­зви­чай­но обме­же­них ре­сур­сів, щоб за­вер­ши­ти по­сів­ну й ухва­ле­н­ня своє­ча­сних управ­лін­ських рі­шень з ре­а­лі­за­ції сіль­госп­про­ду­кції. За умов від­су­тно­сті чі­ткої по­лі­ти­ки дер­жав­них за­ку­пі­вель над­зви­чай­но ва­жли­вим ін­стру­мен­том управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми мо­жуть ста­ти фор­вар­дні та ф’ючер­сні кон­тра­кти.

На­та­лія МАРТИНЮК, ке­рів­ник пра­кти­ки «Агро­бі­знес» в АО Arzinger»

Укра­їн­ський аграр­ний се­ктор зав­жди бу­де при­ва­бли­вим для ін­ве­сто­рів. Це зу­мов­ле­но об’єктив­ни­ми при­чи­на­ми. Зокре­ма, 30% сві­то­во­го чор­но­зе­му зна­хо­ди­ться в Укра­ї­ні. Кон­ку­рен­ція на аграр­но­му рин­ку на­шої кра­ї­ни ще не на­стіль­ки ви­со­ко ро­зви­не­на, то­му є ба­га­то про­сто­ру для но­вих про­е­ктів і бі­знес-ідей.

Ро­ман ША­ПО­ВАЛ, го­ло­ва пред­став­ни­цтва кор­по­ра­ції AGCO в Укра­ї­ні

Ми ві­ри­мо, що ві­тчи­зня­не сіль­ське го­спо­дар­ство під­ні­ме­ться на ви­со­кий те­хно­ло­гі­чний рі­вень, уже не­за­ба­ром на­ро­стив­ши кон­ку­рен­то­зда­тність, і ста­не одним із ло­ко­мо­ти­вiв по­ту­жно­го еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Укра­ї­ни.

Ми­ко­ла ВОЛКОВ, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ре­гіо­наль­них кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Ви­ро­бни­кам вар­то скон­цен­тру­ва­ти свою ува­гу на пра­виль­ній по­бу­до­ві та опти­мі­за­ції клю­чо­вих бі­знес-про­це­сів. Окре­му ува­гу слід при­ді­ли­ти під­ви­щен­ню ефе­ктив­но­сті про­да­жу сво­єї го­то­вої про­ду­кції. Адже ба­га­то ро­ків про­ду­кція ли­ше «зда­ва­лась», а те­пер тре­ба вчи­ти­ся пра­виль­но її про­да­ва­ти.

Iван ПА­ЛА­МАР, ке­рів­ник від­ді­лу роз­ви­тку рин­ку ТОВ «Кла­ас Укра­ї­на»

Ті агра­рії, хто з пер­ших днів не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни по­ві­ри­ли у свою спра­ву й вкла­ли у неї всю свою ду­шу, час, вла­сні ко­шти і, зре­штою, усьо­го се­бе, по­при всі пе­ре­по­ни збе­ре­гли сіль­ське го­спо­дар­ство Укра­ї­ни. І сьо­го­дні­шня аграр­на га­лузь ста­ла опо­рою для ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки, визначальним фа­кто­ром на­ціо­наль­ної без­пе­ки кра­ї­ни.

Во­ло­ди­мир КО­ВАЛЬ­СЬКИЙ, те­ри­то­рі­аль­ний ме­не­джер ре­гіо­ну Укра­ї­на, Ка­зах­стан, Мол­до­ва ком­па­нії Lindsay International B.V .

Зі зро­ста­н­ням на­се­ле­н­ня пла­не­ти збіль­шу­є­ться по­тре­ба в про­до­воль­стві. Ре­сур­сів для за­до­во­ле­н­ня ці­єї по­тре­би, на жаль, бра­кує. Єди­ний ви­хід — удо­ско­на­лю­ва­ти те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур, які да­дуть змо­гу збіль­шу­ва­ти вро­жай­ність і во­дно­час за­оща­джу­ва­ти час, енер­гію, во­ду та ро­бо­чу си­лу.

Олеся МЕЛЬ­НИК, пар­тнер від­ді­лу ау­ди­ту, ке­рів­ник гру­пи с/г се­кто­ра, ком­па­нія «Ернст енд Янг» в Укра­ї­ні

Укра­їн­ський аграр­ний се­ктор має зна­чні пер­спе­кти­ви зро­ста­н­ня в най­ближ­чі ро­ки: як за ра­ху­нок по­си­ле­н­ня екс­пор­ту, так і зав­дя­ки роз­ви­тку вну­трі­шньо­го рин­ку. Ві­до­мо, що по­ка­зни­ки спо­жи­ва­н­ня ба­га­тьох ви­дів сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції на ду­шу на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні на­ра­зі не до­ся­гну­ли рів­ня про­від­них кра­їн сві­ту, а отже, га­лузь має сут­тє­вий по­тен­ці­ал.

Лю­дми­ла ВА­СИ­ЛЕН­КО, го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди «Агро­бо­нус»

На сьо­го­дні в на­шій кра­ї­ні важ­ко щось про­гно­зу­ва­ти, а осо­бли­во в аграр­ній га­лу­зі. Однак Укра­ї­на має про­від­ні по­зи­ції у сві­то­во­му рей­тин­гу екс­пор­ту зер­но­вих. По­трі­бно зро­би­ти свій бі­знес ма­кси­маль­но ефе­ктив­ним і подаль­ший роз­ви­ток га­лу­зі в ці­ло­му . Які­сні пе­ре­тво­ре­н­ня та впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них рі­шень зда­тні за­без­пе­чи­ти під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка.

Ві­та­лій СКО­ЦИК, го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди Гру­пи ком­па­ній АМАКО

Із кре­ди­ту­ва­н­ням цьо­го ро­ку бу­де ду­же важ­ко. Став­ка ре­фі­нан­су­ва­н­ня Нац­бан­ку зро­сла втри­чі, від­по­від­но, зро­сте вар­тість і кре­ди­тів для сіль­го­спви­ро­бни­ків. Однак лі­зин­го­ві ком­па­нії збе­рі­га­ють свою ди­на­мі­ку на то­му са­мо­му рів­ні, на яко­му во­на бу­ла в по­пе­ре­дні ро­ки.

Ан­ту­ан РЕБIЙАР, бі­знес-ди­ре­ктор New Holland Agriculture в Укра­ї­ні та Мол­до­ві

На­ша ком­па­нія твер­до ві­рить у зна­чний роз­ви­ток і по­тен­ці­ал сіль­сько­го го­спо­дар­ства в Укра­ї­ні. Ми про­дов­жу­є­мо ін­ве­сту­ва­ти та роз­ши­рю­ва­ти на­шу ко­ман­ду, го­ту­ю­чи мі­цну осно­ву для яскра­во­го май­бу­тньо­го.

Ва­дим КОВЕРНИК, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ком­па­нії «Бі­зон-Тех»

Най­кра­ща до­по­мо­га сіль­сько­му го­спо­дар­ству бу­ла б, як­би про нас на де­який час за­бу­ли. Не по­трі­бно нам ні до­та­цій, ні суб­си­дій. Від­но­си­ни бі­зне­су та дер­жа­ви ма­ють ба­зу­ва­ти­ся на про­сто­му прин­ци­пі: хо­чеш до­по­мог­ти — не за­ва­жай. Під­пи­са­н­ня ж Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС — дав­но очі­ку­ва­на по­дія, бо ми приєднаємося до ве­ли­кої сім’ї, де ді­ють ста­лі нор­ми.

IГОР КУ­ТО­ВИЙ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Джон Дір Укра­ї­на»

Укра­їн­ське сіль­ське го­спо­дар­ство є дви­гу­ном еко­но­мі­ки дер­жа­ви. Зав­дя­ки цій га­лу­зі Укра­ї­на є одним зі сві­то­вих лі­де­рів з по­ста­ча­н­ня зер­на. Про­до­воль­ча без­пе­ка є одним з найсерйозніших ви­кли­ків для сві­то­вої спіль­но­ти й укра­їн­ські фер­ме­ри і надалі спри­я­ти­муть роз­ви­тку в цьо­му на­пря­мі. 2014 рік бу­де важ­ким, але Укра­ї­на бу­ла, є і бу­де дер­жа­вою з по­ту­жним агро­се­кто­ром.

Ві­та­лій ФIЛАТОВ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Ве­дер­стад»

Аграр­на га­лузь ста­не най­більш ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­вою в на­сту­пні 2–5 ро­ків. Умо­вою для цьо­го є роз­чи­ще­н­ня та роз­шив­ка всіх ко­ру­пцій­них ву­злів. Не­об­хі­дно ма­кси­маль­но швид­ко за­чи­сти­ти ло­гі­сти­ку екс­пор­ту від не­та­ри­фних обме­жень що­до кон­тро­лю яко­сті, від­ка­тів у по­вер­нен­ні ПДВ, лі­бе­ра­лі­зу­ва­ти по­слу­ги в оформ­лен­ні екс­пор­ту. Це на­дасть до­да­тко­вих мі­льяр­дів до­хо­дів то­ва­ро­ви­ро­бни­кам. На­ре­шті, за­бу­ти дур­ни­ці що­до «зер­но­вої ОПЕК ра­зом із Ро­сі­єю». Укра­ї­на са­ма по со­бі є са­мо­до­ста­тнім грав­цем. Очі­кую ви­со­ко­го ін­те­ре­су від су­ве­рен­них фон­дів Близь­ко­го Схо­ду, Ки­таю і США до аграр­них ком­па­ній. Усім ра­джу — ін­ве­стуй­те в аграр­ну га­лузь і кон­тро­люй­те те­хно­ло­гії що­до ви­тра­тно­сті.

Олег Кра­сно­ру­цький,

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ДП

«Де­Ла­валь»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.