ТОВ «НВП Гло­бин­ський сви­но­ком­плекс»

Ва­силь СТАРОБОР ди­ре­ктор «Збіль­ше­н­ня й мо­дер­ні­за­ція ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей, ефе­ктив­ний ме­не­джмент ви­ве­ли під­при­єм­ство в лі­де­ри ві­тчи­зня­ної га­лу­зі сви­нар­ства»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

У 2013 ро­ці ТОВ НВП «Гло­бин­ський сви­но­ком­плекс» ре­а­лі­зу­вав 2 тис. ви­со­ко­про­ду­ктив­них гі­бри­дних сви­нок і 55 кну­рів, ви­ро­ще­них на вве­де­ній в екс­плу­а­та­цію 2012 ро­ку ну­кле­у­сній фер­мі. Крім того, за­вер­ше­на про­гра­ма роз­ви­тку ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей під­при­єм­ства. Те­пер пе­ре­ро­бна по­ту­жність під­при­єм­ства ста­но­вить 250 тис. го­лів на рік.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

На по­ча­тку 2013 ро­ку під­при­єм­ство за­вер­ши­ло бу­дів­ни­цтво це­ху го­дів­лі на 40 тис. го­лів. Сьо­го­дні на фер­мі обла­дна­но 150 тис. по­ста­но­во­чних місць. Мо­дер­ні­за­ція та роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­стей да­ли змо­гу від­прав­ля­ти на м’ясо­ком­бі­нат 250 тис. го­лів на рік. Ком­па­нія на пов­ну по­ту­жність за­пу­сти­ла ну­кле­у­сну фер­му, яка за­без­пе­чує ре­мон­тни­ми свин­ка­ми F1, на­яв­ні два 5-ти­ся­чні ре­про­ду­кто­ри, що­ти­жне­ва по­ста­нов­ка сви­но­ма­ток на опорос ста­но­вить 600 го­лів.

Збут про­ду­кції

За 2013 рік про­да­но близь­ко 2 тис. ви­со­ко­про­ду­ктив­них гі­бри­дних сви­нок F1 і 55 кну­рів ма­кс­гро. Клі­єн­та­ми ком­па­нії є ТОВ «Укра­ї­на 2001», ТОВ «На­ціо­наль­ний ко­ло­рит», ФГ «Шуб­ське», ФГ «Лу­га-но­ва», ФГ «Ми­хай­лів­ський лан», ТОВ «Фрі­дом­фарм», ТОВ «Зо­о­те­хно­ло­гія» та ін. Крім того, під­при­єм­ство про­дає спер­му кну­рів ма­кс­гро, дю­рок, лан­драс і ве­ли­ка бі­ла.

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах Гру­пи ком­па­ній «Гло­би­но» — збіль­ши­ти банк зем­лі з ни­ні­шніх 1,5 тис. до 10–12 тис. га для са­мо­стій­но­го за­без­пе­че­н­ня кор­ма­ми. У 2014 ро­ці та­кож є на­мір збіль­ши­ти по­ту­жність ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду що­най­мен­ше вдві­чі — до 30 т/год. Про­тя­гом 2014 ро­ку го­спо­дар­ство пла­нує пов­ні­стю роз­ра­ху­ва­ти­ся з кре­ди­тни­ми зо­бов’яза­н­ня­ми, які під­при­єм­ство взя­ло на се­бе ще влі­тку 2011 ро­ку, ко­ли за­лу­чи­ло фі­нан­су­ва­н­ня ЄБРР і Між­на­ро­дної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC). До­вiд­ка: ТОВ НВП «Гло­бин­ський сви­но­ком­плекс» вхо­дить до стру­кту­ри вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ної гру­пи ком­па­ній «Гло­би­но», за­сно­ва­ної 1998 ро­ку, яка по­ча­ла бі­знес із не­ве­ли­кої бой­ні. На сьо­го­дні до стру­кту­ри ГК «Гло­би­но» та­кож вхо­дять під­при­єм­ства, що за­без­пе­чу­ють за­мкну­тий ви­ро­бни­чий цикл — від бу­дів­ни­цтва об’єктів до ви­ро­бни­цтва й про­да­жу го­то­вої про­ду­кції: ТОВ «Гло­бин­ський м’ясо­ком­бі­нат», ТОВ «НВП Гло­бин­ський сви­но­ком­плекс», ТОВ «Гло­бин­ський ма­сло­сир­за­вод», ТОВ «Гло­бин­ський м’ясо-мо­ло­чний ком­плекс» і ТОВ «Гло­би­но-Агро», ТОВ ПБО «Дні­про». ТОВ НВП «Гло­бин­ський сви­но­ком­плекс» має ста­тус пле­мін­но­го за­во­ду з ро­зве­де­н­ня сви­ней по­ро­ди лан­драс, пле­мін­но­го за­во­ду з ро­зве­де­н­ня сви­ней по­ро­ди ве­ли­ка бі­ла, ста­тус плем­під­при­єм­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.