ТОВ «Він­ни­цька агро­про­ми­сло­ва гру­па»

Во­ло­ди­мир БАР­ЦЬОСЬ спів­вла­сник «За рік хол­динг збіль­шив зе­мель­ний банк із 40 до 50 тис. га. Роз­по­ча­то бу­дів­ни­цтво на­сін­нє­во­го за­во­ду й еле­ва­то­ра єм­ні­стю збе­рі­га­н­ня 100 тис. тонн у пе­ред­мі­сті Він­ни­ці»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Че­рез збіль­ше­н­ня на 25% об­ся­гу зе­мель в обро­бі­тку на під­при­єм­ствах сіль­сько­го­спо­дар­сько­го на­пря­му про­тя­гом 2013 ро­ку три­ва­ло ство­ре­н­ня кіль­кох кла­стер­них стру­ктур­них під­роз­ді­лів за те­ри­то­рі­аль­ним прин­ци­пом. За сло­ва­ми ке­рів­ни­цтва ком­па­нії, це має по­лег­ши­ти стру­кту­ру управ­лі­н­ня та кон­троль за ви­ро­бни­чи­ми про­це­са­ми. Основ­ним зав­да­н­ням на по­то­чний рік на під­при­єм­стві вва­жа­ють на­ро­ще­н­ня по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на та під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва.

За­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій

Кре­ди­тні ре­сур­си ком­па­нія за­лу­чає в укра­їн­ських бан­ках і за до­по­мо­гою кре­ди­тно-екс­порт­них агентств. Оскіль­ки від­со­тко­ві став­ки укра­їн­ських бан­ків до­сить зна­чні (не мен­ше за 20% рі­чних), у пла­нах є ви­хід на за­кор­дон­ні бан­ки й ін­ве­сти­цій­ні фон­ди, аби змен­ши­ти фі­нан­со­ве на­ван­та­же­н­ня.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ком­па­нія має по­над 100 оди­ниць су­ча­сної ім­порт­ної те­хні­ки для які­сно­го про­ве­де­н­ня всьо­го ком­пле­ксу по­льо­вих ро­біт. У 2013 ро­ці бу­ло при­дба­но чо­ти­ри ро­тор­ні зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни. Акцент в основ­но­му обро­бі­тку зе­мель бу­ло зро­бле­но на гли­бо­ко­му щі­лю­ван­ні (до 45 см) і роз­ки­дан­ні по­жнив­них ре­шток. Для за­без­пе­че­н­ня вла­сних ло­гі­сти­чних по­треб хол­динг має парк ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів, зокре­ма ав­то­мо­бі­лі IVECO Stralis ван­та­жо­пі­д­йом­ні­стю 26–38 т. Та­кож 2013 ро­ку спіль­но з ком­па­ні­я­ми «Байєр» та «Агро­скоп» за­пу­сти­ли про­ект су­пу­тни­ко­во­го мо­ні­то­рин­гу по­лів — на­ра­зі він на ста­дії впро­ва­дже­н­ня.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Ком­па­нія має у вла­сно­сті три сер­ти­фі­ко­ва­ні еле­ва­то­ри за­галь­ною по­ту­жні­стю збе­рі­га­н­ня 150 тис. тонн, два з яких ма­ють за­лі­зни­чне спо­лу­че­н­ня. У 2013 ро­ці роз­по­ча­то бу­дів­ни­цтво че­твер­то­го по­ту­жно­го еле­ва­то­ра єм­ні­стю збе­рі­га­н­ня 100 тис. тонн у пе­ред­мі­сті Він­ни­ці. Роз­мі­ще­н­ня еле­ва­то­ра по­бли­зу обла­сно­го цен­тру зу­мов­ле­не зру­чною ло­гі­сти­кою: на­яв­ні­стю ав­то­мо­біль­них під’їзних шля­хів, за­лі­зни­ці то­що. Пла­ну­є­ться, що він на­да­ва­ти- ме ко­мер­цій­ні по­слу­ги, адже до цьо­го ча­су Він­ни­цькій АПГ не ви­ста­ча­ло по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня вла­сно­го збіж­жя. Еле­ва­тор має роз­по­ча­ти ро­бо­ту в 2014 ро­ці, прое­кт­на по­ту­жність ви­ван­та­же­н­ня ста­но­ви­ти­ме 4 тис. т/до­бу, за­ван­та­же­н­ня — 3,5 тис. т/до­бу.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія ви­рі­ши­ла при­зу­пи­ни­ти на­ро­щу­ва­н­ня зе­мель­но­го бан­ку та зо­се­ре­ди­ти­ся на під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті й збіль­шен­ні при­бу­тку з ко­жно­го ге­кта­ра. На 2014 рік за­пла­но­ва­но вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію че­твер­то­го еле­ва­то­ра та на­сін­нє­во­го за­во­ду.

До­вiд­ка: Він­ни­цька агро­про­ми­сло­ва гру­па — це вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­на гру­па ком­па­ній, яка обро­бляє 50 тис. га ор­них зе­мель на те­ри­то­рії Він­ни­цької та Хмель­ни­цької обла­стей, має пта­хо­фа­бри­ку, на ба­зі якої збу­до­ва­но цех ви­го­тов­ле­н­ня сер­ти­фі­ко­ва­них до­брив. Ком­па­нія зо­се­ре­дже­на на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих й олій­них куль­тур, має для цьо­го спе­ці­а­лі­зо­ва­ний парк те­хні­ки, обла­дна­ної си­сте­ма­ми GPS.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.