ТОВ «Ба­ри­шів­ська зер­но­ва ком­па­нія»

Алекс АРОНОВ пре­зи­дент хол­дин­гу «Бу­де­мо ро­би­ти те, що вмі­є­мо, — ви­ро­щу­ва­ти зер­но»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

На­ла­го­дже­н­ня ста­біль­них по­ста­вок про­до­воль­чої сої в Япо­нію та роз­бу­до­ва по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на ста­ли го­лов­ни­ми ці­ля­ми ком­па­нії у 2013 ро­ці. Стра­те­гі­чним зав­да­н­ням ке­рів­ни­цтво під­при­єм­ства вва­жає на­ро­ще­н­ня зе­мель­но­го бан­ку до 100 тис. га, подаль­ше бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­рів, а та­кож на­ро­ще­н­ня екс­пор­ту в кра­ї­ни Азії.

На­сін­нє­вий за­вод

У 2013 ро­ці ком­па­нія збу­ду­ва­ла і вве­ла в екс­плу­а­та­цію вла­сний на­сін­нє­вий ка­лі­бру­валь­ний за­вод з оброб­ки про­до­воль­чих і те­хні­чних зер­но­вих куль­тур — сої, пше­ни­ці та ячме­ню в Ба­ри­шів­ці. Йо­го ви­ро­бни­ча по­ту­жність ста­но­вить 30 тис. тонн зер­на на рік. Ін­ве­сти­ції в про­ект ста­но­ви­ли 3 млн єв­ро. За­вод є уні­каль­ним для Укра­ї­ни, оскіль­ки дає змо­гу здій­сню­ва­ти ка­лі­бру­ва­н­ня та па­ку­ва­н­ня сої про­до­воль­чо­го при­зна­че­н­ня для подаль­шо­го про­да­жу в кра­ї­ни Азії, зокре­ма Япо­нію та Ко­рею, а та­кож під­го­тов­ку на­сі­н­ня ін­ших сіль­гос­пкуль­тур для ре­а­лі­за­ції на вну­трі­шньо­му рин­ку.

Екс­порт

У 2013 ро­ці ком­па­нія по­ста­ви­ла 1 тис. тонн до­бір­ної про­до­воль­чої сої без ГМО в Япо­нію для ви­го­тов­ле­н­ня кін­це­вих про­ду­ктів япон­ської ку­хні (то­фу, мі­со то­що). За­га­лом за три ро­ки ком­па­нія пла­нує ви­йти на об­ся­ги 7–10 тис. тонн екс­пор­ту про­ду­кто­вої сої.

Еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство

До двох еле­ва­то­рів, що пра­цю­ють у Бе­ре­за­ні та Яго­ти­ні, у 2013 ро­ці агро­хол­динг Grain Alliance до­дав по 50 тис. тонн. Від­те­пер за- галь­на по­ту­жність усіх еле­ва­то­рів ста­но­ви­ти­ме 160 тис. тонн. Бу­дів­ни­цтва но­во­го еле­ва­то­ра в Чер­ні­гів­ській обла­сті на 70 тис. тонн за­галь­но­го збе­рі­га­н­ня на­ра­зі ком­па­нія ви­рі­ши­ла від­кла­сти на 2014 рік.

Мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво

Мо­ло­чне ско­тар­ство є одним із прі­о­ри­те­тних на­пря­мів го­спо­да­рю­ва­н­ня агро­хол­дин­гу. У Пол­тав­ській обла­сті у двох го­спо­дар­ствах утри­му­є­ться 1200 го­лів мо­ло­чної ВРХ. Мо­ло­чні фер­ми обла­дна­но до­ї­ль­ни­ми апа­ра­та­ми та хо­ло­диль­ни­ми уста­нов­ка­ми. Агро­хол­динг і надалі пла­нує роз­ви­ва­ти мо­ло­чне ско­тар­ство із за­лу­че­н­ням за­кор­дон­них екс­пер­тів.

Най­ближ­чі пла­ни

До подаль­шої стра­те­гії роз­ви­тку хол­динг вклю­чив роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку до 100 тис. га зем­лі в ре­гіо­нах сво­єї при­су­тно­сті, що­рі­чне на­ро­щу­ва­н­ня по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня зер­на на 20%, бу­дів­ни­цтво дру­гої лі­нії на­сін­нє­во­го за­во­ду. Та­кож ком­па­нія пла­нує по­сту­по­во ско­ро­чу­ва­ти площу під со­ня­шни­ком, на­то­мість на­ро­щу­ва­ти по­сі­ви сої в за­галь­ній стру­кту­рі площ до 15%, а з ча­сом і до 25%, оскіль­ки ця куль­ту­ра до­по­ма­гає від­нов­лю­ва­ти якість ґрун­ту.

До­вiд­ка: ТОВ «Ба­ри­шів­ська зер­но­ва ком­па­нія» — під­при­єм­ство з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми, за­сно­ва­не 1998 ро­ку Але­ксом Аро­но­вим. У 2008 ро­ці пі­сля ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня що­до роз­ши­ре­н­ня бі­зне­су 100% акцій бу­ло пе­ре­да­но шве­цькій ком­па­нії Grain Alliance. Го­лов­ний офіс ТОВ «Ба­ри­шів­ська зер­но­ва ком­па­нія» зна­хо­ди­ться у м. Бе­ре­зань Ба­ри­шів­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. Основ­ним на­пря­мом ді­яль­но­сті агро­хол­дин­гу є ви­ко­на­н­ня пов­но­го ци­клу ро­біт із ви­ро­щу­ва­н­ня, до­роб­ки, збе­рі­га­н­ня та ре­а­лі­за­ції зер­но­вих куль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.