ПАТ «Ба­хмут­ский аграр­ный со­юз»

Юрій АКНЄВСЬКИЙ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Вер­ти­каль­на ін­те­гра­ція за­без­пе­чує ма­кси­маль­ну еко­но­мі­чну ефе­ктив­ність хол­дин­гу»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ком­па­нія про­дов­жує спря­мо­ву­ва­ти основ­ні свої зу­си­л­ля на по­гли­бле­н­ня вер­ти­каль­ної ін­те­гра­ції та по­бу­до­ву ма­кси­маль­но за­мкну­то­го ви­ро­бни­чо­го ци­клу — від ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­фу­ра­жу та ви­ро­бни­цтва кор­мів до кін­це­вої пе­ре­роб­ки про­ду­кції сви­нар­ства й птахівництва. Ком­па­нія збіль­шує час­тку рин­ку в се­гмен­ті м’ясо­пе­ре­роб­ки, на­ро­щує об­ся­ги ви­ро­бни­цтва, роз­ши­рює гео­гра­фію про­даж й асор­ти­мен­тний ряд про­ду­кції.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Усьо­го в 2013 ро­ці ком­па­нія ре­а­лі­зу­ва­ла 15,2 тис. тонн сви­ни­ни в жи­вій ва­зі, що на 11% біль­ше ніж 2012 ро­ку. На сьо­го­дні ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті під­при­єм­ства уком­пле­кто­ва­но су­ча­сним обла­дна­н­ням, що до­зво­ляє ви­ро­бля­ти на рік близь­ко 22 тис. тонн ков­ба­сних ви­ро­бів і м’ясних де­лі­ка­те­сів. Ви­ро­бни­цтво про­ду­кції м’ясо­пе­ре­роб­ки здій­сню­є­ться на ПрАТ «Гор­лів­ський м’ясо­ком­бі­нат» (ТМ «Щи­рий Кум»). На під­при­єм­стві за­про­ва­ди­ли й сер­ти­фі­ку­ва­ли си­сте­ми управ­лі­н­ня які­стю та без­пе­чні­стю хар­чо­вих про­ду­ктів згі­дно з мі­жна­ро­дни­ми стан­дар­та­ми ISO 9001 і FSSC 22000. Ков­ба­сна про­ду­кція під тор­го­вою мар­кою «Щи­рий Кум» ни­ні за­ймає по­над 5% цьо­го се­кто­ра рин­ку Укра­ї­ни.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2014–2017 ро­ках у хол­дин­гу пла­ну­ють про­ве­сти мо­дер­ні­за­цію та на­ро­сти­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва. За ра­ху­нок цьо­го ком­па­нія має на­мір на­ро­сти­ти по­го­лів’я й об­ся­ги ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни в жи­вій ва­зі на 20%, пти­ці на 50%, а та­кож збіль­ши­ти по­ту­жно­сті м’ясо­ком­бі­на­ту на 40%. Успі­шне про­ве­де­н­ня те­хні­чно­го пе­ре­озбро­є­н­ня ПрАТ «Гор­лів­сько­го м’ясо­ком­бі­на­ту» роз­ши­ри­ло мо­жли­во­сті збу­ту про­ду­кції. У гру­дні 2013 ро­ку ПрАТ «Гор­лів­ський м’ясо­ком­бі­нат» вклю­че­но до Ре­є­стру під­при­ємств тре­тіх кра­їн, ате­сто­ва­них до по­ста­вок сво­єї про­ду­кції на те­ри­то­рію Ми­тно­го со­ю­зу. Та­ким чи­ном, ком­па­нія змо­же вво­зи­ти в кра­ї­ни МС го­то­ві м’ясні ви­ро­би з яло­ви­чи­ни, сви­ни­ни, ко­ни­ни та м’яса пти­ці.

До­вiд­ка: ПрАТ «Ба­хмут­ский аграр­ный со­юз» — вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­на агро­про­ми­сло­ва ком­па­нія, за­сно­ва­на у 1997 ро­ці. До її скла­ду вхо­дять під­при­єм­ства, що за­йма­ю­ться ро­слин­ни­цтвом — ПрАТ«Юг-Агро» і ТОВ «Во­сто­ка­гро», тва­рин­ни­цтвом — «БАС» (один із най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків сви­ни­ни в Укра­ї­ні) і ПрАТ «Ді­а­нів­ська пта­хо­фа­бри­ка», пе­ре­роб­кою — ПрАТ «Гор­лів­ський м’ясо­ком­бі­нат», що ви­го­тов­ляє близь­ко 22 тис. тонн го­то­вої про­ду­кції на рік і вхо­дить до п’ятір­ки лі­де­рів — ви­ро­бни­ків ков­ба­сних ви­ро­бів Укра­ї­ни. Ро­слин­ни­цькі під­при­єм­ства хол­дин­гу пов­ні­стю за­без­пе­чу­ють по­тре­би тва­рин­ни­цтва й птахівництва в зер­но­фу­ра­жі. Ком­бі­кор­ми ви­го­тов­ля­ють на ВАТ«Ар­те­мів­ський ком­бі­кор­мо­вий за­вод», який та­кож вхо­дить до скла­ду хол­дин­гу. Йо­го по­ту­жність ста­но­вить 60 тис. тонн на рік, збе­рі­га­н­ня зер­но­вих — 30 тис. т. Пта­хів­ни­чі під­при­єм­ства хол­дин­гу ви­ро­бля­ють що­най­мен­ше 5 тис. тонн м’яса брой­ле­рів на рік, а сви­нар­ські — по­над 15 тис. тонн сви­ни­ни в жи­вій ва­зі на рік. Від по­ча­тку сво­го існу­ва­н­ня в під­при­єм­ство бу­ло вкла­де­но близь­ко 800 млн грн. Для подаль­шо­го роз­ви­тку ком­па­нія ре­ін­ве­стує при­бу­ток та за­лу­чає кре­ди­ти ві­тчи­зня­них бан­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.