Агро­пром­хол­динг «Астар­та-Ки­їв»

Ві­ктор IВАНЧИК ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Окрім ре­а­лі­за­ції но­вих про­е­ктів, нам вда­ло­ся по­мі­тно під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність опе­ра­цій­ної ді­яль­но­сті й на­ро­сти­ти вро­жай­ність основ­них куль­тур»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Го­лов­ним про­е­ктом ро­ку в агро­пром­хол­дин­гу «Астар­та­Ки­їв» став за­пуск одно­го із най­біль­ших у Єв­ро­пі за­во­дів із пе­ре­роб­ки сої у м. Гло­би­но (Пол­тав­ська обл.) по­ту­жні­стю 220 тис. т/рік. У 2013 ро­ці ком­па­нія змі­цни­ла свої по­зи­ції і в тра­ди­цій­но­му се­гмен­ті рин­ку — ви­ро­бни­цтві цукру. Час­тка «Астар­ти» у цьо­му се­гмен­ті до­ся­гла 25%. Ком­па­нія на­ро­сти­ла свої акти­ви, при­дбав­ши цукро­вий за­вод у «Кер­нел». Стра­те­гія роз­ви­тку агро­пром­хол­дин­гу пе­ред­ба­чає опти­мі­за­цію ви­ро­бни­чих про­це­сів, упро­ва­дже­н­ня но­вих енер­го­ефе­ктив­них те­хно­ло­гій.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Го­спо­дар­ства­ми агро­пром­хол­дин­гу у 2013 ро­ці зі­бра­но близь­ко 760 тис. тонн зер­но­вих й олій­них куль­тур, що на 45% біль­ше по­ка­зни­ка ми­ну­ло­го ро­ку. Се­ре­дня вро­жай­ність цих куль­тур зро­сла на 10-30%. Уро­жай цукро­вих бу­ря­ків ста­но­вив 2,1 млн тонн, а се­ре­дня вро­жай­ність до­ся­гла 56 т/га, тоб­то на 7% біль­ше, ніж 2012-го. У се­зо­ні 2013 ро­ку бу­ло ви­ро­бле­но по­над 305 тис. тонн цукру, що ста­но­вить по­над 25% за­галь­но­го ви­ро­бни­цтва в кра­ї­ні. Час­тка ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сної си­ро­ви­ни зро­сла до 85%. На фер­мах агро­пром­хол­дин­гу ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло ви­ро­бле­но 91 тис. тонн мо­ло­ка, що на 8% біль­ше, ніж 2012-го. Се­ре­дньо­рі­чний на­дій на ко­ро­ву ста­но­вив 5,8 тис. т/рік, у най­більш ефе­ктив­них го­спо­дар­ствах — 8 тис. тонн. Збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка від­бу­ло­ся зав­дя­ки по­лі­пшен­ню про­ду­ктив­но­сті мо­ло­чно­го ста­да та на­ро­щен­ню по­го­лів’я до 16 тис.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

Від­по­від­но до по­пе­ре­дніх ре­зуль­та­тів кон­со­лі­до­ва­на ви­ру­чка хол­дин­гу «Астар­та-Ки­їв» за 2013 рік ста­но­ви­ла 368 млн єв­ро. Ва­ло­вий при­бу­ток — 107 млн єв­ро, а EBITDA — 63 млн єв­ро.

Ре­а­лі­за­ція но­вих про­е­ктів

У 2013 ро­ці був вве­де­ний в екс­плу­а­та­цію за­вод із пе­ре­роб­ки сої та біо­енер­ге­ти­чний ком­плекс у м. Гло­би­но. Гло­бин­ський пе­ре­ро­бний за­вод ви­ве­де­но на прое­кт­ну по­ту­жність у 220 тис. тонн. Під­при­єм­ство ви­пу­скає 160 тис. тонн ви­со­ко­про­те­ї­но­во­го шро­ту, 40 тис. тонн со­є­вої олії й до 10 тис. тонн гра­ну­льо­ва­ної обо­лон­ки. До скла­ду ком­пле­ксу та­кож уві­йшли по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня го­то­вої про­ду­кції та еле­ва­тор для сої єм­ні­стю 42 тис. тонн. За­га­лом із ре­а­лі­за­ці­єю низ­ки про­е­ктів у га­лу­зі зер­но­вої ло­гі­сти­ки, а та­кож придбанням Но­во­ор­жиць- ко­го цукро­во­го за­во­ду бу­ла сут­тє­во змі­цне­на ви­ро­бни­ча ба­за агро­пром­хол­дин­гу.

Най­ближ­чі пла­ни

«Астар­та» у най­ближ­чий пе­рі­од про­дов­жить мо­дер­ні­за­цію обладнання для пе­ре­роб­ки цукру та ре­а­лі­за­цію про­грам енер­го­ефе­ктив­но­сті. Ком­па­нія по­гли­блю­ва­ти­ме вер­ти­каль­ну ін­те­гра­цію шля­хом ма­кси­маль­но­го за­без­пе­че­н­ня цукро­ви­ро­бни­цтва вла­сною си­ро­ви­ною та роз­ши­ре­н­ня про­да­жу цукру клю­чо­вим клі­єн­там. Крім того, пла­ну­є­ться подаль­ше роз­ши­ре­н­ня еле­ва­тор­но­го го­спо­дар­ства та роз­ви­ток мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва.

До­вiд­ка: Агро­пром­хол­динг «Астар­та-Ки­їв» пра­цює у га­лу­зі цукро­во­го та сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва з 1993 ро­ку. Основ­на ді­яль­ність ком­па­нії по­ля­гає у ви­ро­щу­ван­ні бу­ря­ків, зер­но­вих й олій­них куль­тур, ви­ро­бни­цтві цукру та су­пу­тньої про­ду­кції (ме­ля­са та су­хий гра­ну­льо­ва­ний жом), а та­кож мо­ло­ка й м’яса. У кін­ці 2013 ро­ку за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво за­во­ду з пе­ре­роб­ки сої. Крім того, го­ту­є­ться до вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію стан­ція з ви­ро­бни­цтва біо­га­зу з жо­му. Та­кож «Астар­та» є одним із най­біль­ших про­ми­сло­вих ви­ро­бни­ків мо­ло­ка в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.