ТОВ СГП «Іме­ні Во­ло­ві­ко­ва»

Ва­силь ГОЛУБIНКА ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Най­ближ­чі 10 ро­ків ри­нок які­сно­го мо­ло­ка за­ли­ша­ти­ме­ться не­на­си­че­ним»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Для СГП «Іме­ні Во­ло­ві­ко­ва» прі­о­ри­те­тним бі­зне­сом за­ли­ша­є­ться мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. Ком­па­нія не вкла­дає ко­шти в роз­ши­ре­н­ня ви­ро­бни­цтва, а основ­ний акцент ро­бить на по­лі­пшен­ні яко­сті те­хно­ло­гі­чних про­це­сів і збіль­шен­ні про­ду­ктив­но­сті ко­рів. Стра­те­гія роз­ви­тку під­при­єм­ства в 2013 ро­ці не пе­ред­ба­ча­ла збіль­ше­н­ня бан­ку зем­лі. За­мість цьо­го в ком­па­нії кон­цен­тру­ва­ли­ся на отри­ман­ні ма­кси­маль­но­го при­бу­тку з одно­го ге­кта­ра зем­лі, опти­мі­за­ції ви­трат на ви­ро­бни­цтво про­ду­кції, а та­кож на вдо­ско­на­лен­ні ви­ро­бни­чих й управ­лін­ських про­це­сів.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У го­спо­дар­стві ми­ну­ло­го ро­ку на­ро­сти­ли по­го­лів’я ВРХ до 4228 і збіль­ши­ли ва­ло­ві на­дої до 12 713 т мо­ло­ка. Ри­нок збу­ту мо­ло­ка не обме­жу­є­ться гео­гра­фі­чни­ми ме­жа­ми Рів­нен­ської обла­сті. Основ­ни­ми спо­жи­ва­ча­ми про­ду­кції ком­па­нії у 2013 ро­ці бу­ли ВАТ «Га­ла­ктон» (ТМ «Да­нон»), ВАТ «Ду­бно­мо­ло­ко» (ТМ «КОМО») та «ПрАТ «Тер­но­піль­ський мо­ло­ко­за­вод» (ТМ «Мо­ло­кія»). За ми­ну­лий рік під­при­єм­ство не здій­сню­ва­ло сут­тє­вих ка­пі­та­ло­вкла­день у мо­дер­ні­за­цію та роз­ши­ре­н­ня й не збіль­шу­ва­ло кре­ди­тний порт­фель. На­то­мість скон­цен­тру­ва­ли­ся на сут­тє­во­му зде­шев­лен­ні вар­то­сті за­лу­че­них ко­штів шля­хом ре­фі­нан­су­ва­н­ня кре­ди­тів — із 2013 ро­ку по­ча­ли пра­цю­ва­ти з ОТП Бан­ком.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Із 2013 ро­ку в ком­па­нії діє про­гра­ма ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня пра­ців­ни­ків, від­по­від­но до якої ко­жен пра­ців­ник отри­мав по­ліс ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня за ра­ху­нок ко­штів під­при­єм­ства. Ком­па­нія на­дає до­по­мо­гу на­вчаль­ним і ме­ди­чним за­кла­дам, цер­ков­ним гро­ма­дам.

Най­ближ­чі пла­ни

Щоб зни­зи­ти ризики, пов’яза­ні з обва­лом цін на ринках сіль­госп­про­ду­кції за­бра­ти, про­тя­гом 2014 ро­ку в ком­па­нії пла­ну­ють за­про­ва­ди­ти ком­плекс за­хо­дів, які до­зво­лять змен­ши­ти її со­бі­вар­тість. Тим­ча­со­во зни­зив­ши ди­на­мі­ку на­ро­щу­ва­н­ня по­го­лів’я ВРХ, ком­па­нія зо­се­ре­ди­ться на збіль­шен­ні про­ду­ктив­но­сті ко­рів. В ін­фра­стру­кту­рі ком­па­нії пе­ред­ба­че­но ав­то­ма­ти­за­цію управ­лін­ських про­це­сів під­при­єм­ства й ав­то­ма­ти­за­цію про­це­су бух­гал­тер­сько­го облі­ку, ви­зна­че­н­ня клю­чо­вих по­ка­зни­ків бі­знес-про­це­сів, фор­му­ва­н­ня про­гра­ми з мо­ні­то­рин­гу й ана­лі­зу цих про­це­сів із ме­тою подаль­шо­го їх удо­ско­на­ле­н­ня. Із 2014 ро­ку під­при­єм­ство роз­по­чне ве­сти бух­гал­тер­ський облік за мі­жна­ро­дни­ми стан­дар­та­ми фі­нан­со­вої зві­тно­сті (МСФЗ). До кін­ця 2019 ро­ку в го­спо­дар­стві за­пла­но­ва­но бу­дів­ни­цтво двох мо­ло­чних комплексів у се­лах То­ма­хів і За­рі­чне.

До­вiд­ка: ТОВ СГП «Іме­ні Во­ло­ві­ко­ва» за­сно­ва­но 2005 ро­ку шля­хом об’єд­на­н­ня п’яти сіль­госп­під­при­ємств ра­йо­ну. В обро­бі­тку ком­па­нії 6,7 тис. га зем­лі, на утри­ман­ні 4228 го­лів ВРХ, зокре­ма 2400 ко­рів . Основ­ни­ми сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми про­ду­кта­ми є мо­ло­ко, ози­ма пше­ни­ця, яра пше­ни­ця, ози­мий рі­пак, ку­ку­ру­дза. 2010 ро­ку ком­па­нія отри­ма­ла мі­жна­ро­дний і на­ціо­наль­ний сер­ти­фі­ка­ти, які офі­цій­но за­свід­чу­ють упро­ва­дже­н­ня си­сте­ми ме­не­джмен­ту від­по­від­но до ви­мог стан­дар­ту ISO 9001:2008 і ДСТУ ISO 9001:2009. У 2011 ро­ці в го­спо­дар­стві збу­ду­ва­ли су­ча­сний до­ї­ль­ний зал ти­пу «ка­ру­сель» на 1800 го­лів ВРХ (с. Іл­лін).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.