ТзОВ «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром»

Пе­тро ГАДЗ го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди «Прі­о­ри­те­тни­ми для нас за­ли­ша­ю­ться роз­ви­ток мо­ло­чар­ства та са­дів­ни­цтва»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Роз­мір зе­мель­но­го бан­ку під­при­єм­ства за­ли­шив­ся на рів­ні 2012 ро­ку — 25 тис. га, на­то­мість ком­па­нія вкла­да­ла ко­шти в роз­ви­ток те­хно­ло­гій для мо­ло­чар­ства та са­дів­ни­цтва. Не­від’єм­ною скла­до­вою ді­яль­но­сті «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» є ви­ко­на­н­ня со­ці­аль­них зо­бов’язань, які в ра­зі ком­па­нії з Бу­ча­чу пе­ре­хо­дять із рів­ня тра­ди­цій­ної під­трим­ки сіль­ських те­ри­то­рій до рів­ня ко­о­пе­ра­ції ком­па­нії з на­се­ле­н­ням. По­при скла­дний пе­рі­од у жит­ті кра­ї­ни, у ТзОВ «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» про­дов­жу­ють ін­ве­сту­ва­ти в подаль­ший роз­ви­ток і ли­ша­ти­ся в аван­гар­ді сіль­сько­го го­спо­дар­ства сво­го ре­гіо­ну.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія ви­са­ди­ла пло­до­роз­са­дник на 1 млн са­джан­ців пло­щею 50 га, вар­тість яко­го ста­но­ви­ла близь­ко 50 млн грн. Пе­тро Гадз та­кож є го­ло­вою ФГ «Гадз», яке 2012 ро­ку роз­по­ча­ло за­кла­да­н­ня су­пе­р­ін­тен­сив­но­го са­ду єв­ро­пей­сько­го зраз­ка з кра­пель­ним зро­ше­н­ням і піджив­ле­н­ням. За­галь­на пло­ща са­дів ком­па­нії ни­ні ста­но­вить 420 га. Усе­ре­дне­на вро­жай­ність яблунь, що пло­до­но­сять, ста­но­вить 12–14 т/га. До­ся­гне­н­ням ми­ну­ло­го ро­ку ста­ло бу­дів­ни­цтво схо­ви­ща з хо­ло­диль­ни­ми ка­ме­ра­ми за­галь­ною міс­ткі­стю 2,5 тис. тонн збе­рі­га­н­ня.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

За­галь­ні по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня зер­на бу­ли до­ве­де­ні до 140 тис. тонн зав­дя­ки бу­дів­ни­цтву еле­ва­то­ра міс­ткі­стю 40 тис. тонн. У скла­ді «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» ді­ють: млин­за­вод із пе­ре­роб­ки жи­та по­ту­жні­стю 35 т/до­бу бо­ро­шна, млин­за­вод із пе­ре­роб­ки пше­ни­ці по­ту­жні­стю 15 т/до­бу зер­на, кру­по­цех, склад го­то­вої про­ду­кції міс­ткі­стю 1000 т, зер­но­ві еле­ва­то­ри за­галь­ною міс­ткі­стю 54 000 т і на­сін­нє­вий за­вод із дво­ма на­сін­нє­ви­ми ла­бо­ра­то­рі­я­ми по­ту­жні­стю 250–300 т/до­бу на­сі­н­ня. Ми­ну­ло­го ро­ку в ку­пів­лю сіль­гос­пте­хні­ки під­при­єм­ство ін­ве­сту­ва­ло 20 млн грн.

Мо­ло­чний на­прям

Ми­ну­ло­го ро­ку го­спо­дар­ство збіль­ши­ло по­ка­зник на­до­їв на 10% — із 5800 до 6380 кг/рік на одну дій­ну ко­ро­ву. Бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію тре­тій мо­ло­чно-тва­рин­ни­цький ком­плекс і ре­кон­стру­йо­ва­но дві фер­ми з від­го­дів­лі би­ків. Мо­ло­чну про­ду­кцію го­спо­дар­ство ре­а­лі­зує ПрАТ «Тер­но­піль­ський мо­ло­ко­за­вод» (ТМ «Мо­ло­кія») та Жи­то­мир­сько­му ма­сло­за­во­ду (ТМ «Рудь»).

Най­ближ­чі пла­ни

У ком­па­нії ма­ють на­мір най­ближ­чим ча­сом вве­сти в екс­плу­а­та­цію че­твер­тий мо­ло­чно-тва­рин­ни­цький ком­плекс із су­ча­сним до­ї­ль­ним за­лом, за 2014–2015 рр на­ро­сти­ти по­ка­зник на­до­їв до 7 тис. л і біль­ше на дій­ну ко­ро­ву. Пла­ну­ють по­са­ди­ти 50 га са­ду з на­мі­ром по­сту­по­во збіль­ши­ти пло­щі до 2,5 тис. га. Се­ред най­ва­жли­ві­ших на­пря­мів та­кож ре­а­лі­за­ція гло­баль­но­го пла­ну з бу­дів­ни­цтва фру­кто­схо­ви­ща за­галь­ним об­ся­гом збе­рі­га­н­ня 40 тис. тонн із су­ча­сною фа­су­валь­ною лі­ні­єю й обла­дна­н­ням для ор­га­ні­за­ції ло­гі­сти­чних опе­ра­цій. Та­кож у пла­нах ство­ре­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ко­опе­ра­ти­ву на пло­щі 1,5 тис. га для роз­ви­тку са­дів­ни­цтва, де се­ля­ни ма­ти­муть змо­гу на вла­сних ді­лян­ках ви­ро­бля­ти й ре­а­лі­зо­ву­ва­ти яблу­ка кон­ку­рен­то­спро­мо­жної яко­сті.

До­вiд­ка: ТзОВ «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» за­сно­ва­не 2004 ро­ку. Ста­ном на 2014-й орен­дує 25 тис. га, що роз­мі­ще­ні одним ма­си­вом у трьох ра­йо­нах Тер­но­піль­ської обла­сті. За­йма­є­ться ви­ро­щу­ва­н­ням тра­ди­цій­но­го спе­ктра куль­тур. У 2005 ро­ці ком­па­нія за­по­ча­тку­ва­ла на­прям ро­зве­де­н­ня ВРХ укра­їн­ської чор­но­ря­бої мо­ло­чної по­ро­ди та сви­ней ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди. Ін­ши­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті ком­па­нії є пе­ре­роб­ка зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, ре­а­лі­за­ція круп, бо­ро­шна пше­ни­чно­го та жи­тньо­го й олії, по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня та від­ван­та­жу­ва­н­ня зер­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.