ТОВ «Агро­прайм-Хол­динг»

Ла­ри­са IГНАТ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «На­ше зав­да­н­ня — за­крі­пи­ти­ся на єв­ро­пей­сько­му рин­ку»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці ком­па­нія орі­єн­ту­ва­ла­ся не на роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку, а на під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва. Зер­но­вих куль­тур бу­ло зі­бра­но 73,9 тис. тонн, що май­же вдві­чі біль­ше по­рів­ня­но з не­вро­жай­ним 2012 ро­ком. Пі­дви­щи­ла­ся та­кож ефе­ктив­ність ро­бо­ти сви­нар­ства. Об­сяг про­да­жу пле­мін­но­го мо­ло­дня­ку сто­рон­нім по­ку­пцям плем­за­во­ду ста­но­вив май­же 1700 го­лів. Ще 300 го­лів ре­мон­тно­го мо­ло­дня­ку бу­ло по­став­ле­но на вла­сний від­го­ді­вель­ний ком­плекс, який ви­йшов на пла­но­ву по­ту­жність. За ми­ну­лий рік ре­а­лі­зо­ва­но 30,6 тис. то­вар­них сви­ней жи­вою ва­гою 3286 тис. тонн. У сі­чні 2014 ро­ку ге­не­ти­чна ба­за пле­мін­но­го по­го­лів’я ТОВ «Агро­прайм Хол­динг» по­пов­ни­ла­ся пле­мін­ни­ми тва­ри­на­ми, за­ку­пле­ни­ми у фран­цузь­кої ге­не­ти­чної ком­па­нії Gene+. За­га­лом бу­ло за­ве­зе­но 44 тва­ри­ни: по 5 кну­рів і 10 сви­нок ба­тьків­ських лі­ній по­рід ве­ли­ка бі­ла та лан­драс, 7 кну­рів по­ро­ди дю­рок і 7 уль­тра­про­ду­ктив­них кну­рів Musclor для то­вар­но­го ви­ро­бни­цтва.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

На сви­но­ком­пле­ксі під­при­єм­ства 2013 ро­ку бу­ла про­ве­де­на мо­дер­ні­за­ція ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду. Це до­зво­ли­ло збіль­ши­ти кіль­кість ком­бі­кор­му, що ви­ро­бля­є­ться для по­треб від-

Ком­па­нія «Агро­прайм Хол­динг» — один із лі­де­рів про­да­жу пле­мін­но­го мо­ло­дня­ку сви­ней у пів­ден­но­му ре­гіо­ні Укра­ї­ни ми­ну­ло­го ро­ку зо­се­ре­ди­ла свою ді­яль­ність на під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва. У ро­слин­ни­цтві бу­ло отри­ма­но май­же вдві­чі біль­ший вал зер­на, для по­лі­пше­н­ня за­без­пе­че­н­ня тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів кор­ма­ми мо­дер­ні­зо­ва­но ком­бі­кор­мо­вий за­вод, а на по­ча­тку по­то­чно­го ро­ку за­ве­зе­но пле­мін­них сви­ней фран­цузь­кої ге­не­ти­ки. У пла­нах ком­па­нії — змен­ши­ти енер­ге­ти­чну за­ле­жність від га­зу та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для обі­грі­ву ви­ро­бни­чих при­мі­щень біо­газ і твер­до­па­лив­ні пе­ле­ти вла­сно­го ви­ро­бни­цтва.

го­ді­вель­но­го ком­пле­ксу, до 40 т/до­бу. Три­ває мо­дер­ні­за­ція си­сте­ми гно­є­ви­да­ле­н­ня сто­ків на від­го­ді­вель­но­му ком­пле­ксі, пі­сля за­вер­ше­н­ня якої з гною ви­ро­бля­ти­му­ться біо­газ і твер­до­па­лив­ні пе­ле­ти, як ре­зуль­тат, зни­зи­ться рі­вень спо­жи­ва­н­ня при­ро­дно­го га­зу для обі­грі­ву ви­ро­бни­чих при­мі­щень сви­но­ком­пле­ксу. Уста­нов­ле­но до­да­тко­ве обла­дна­н­ня для го­дів­лі сви­ней, що до­зво­ли­ло збіль­ши­ти се­ре­дньо­до­бо­ві при­ро­сти.

Збут про­ду­кції

Ге­о­гра­фія збу­ту плем­за­во­ду роз­ши­ри­ла­ся на всі ре­гіо­ни Укра­ї­ни та в Мол­до­ву. Ре­а­лі­за­ція про­ду­кції сви­но­ком­пле­ксу та­кож роз­ши­ри­ла­ся й охо­плює Пів­ден­ну, Цен­траль­ну та Схі­дну Укра­ї­ну.

Ка­дро­ва по­лі­ти­ка

«Агро­прайм Хол­динг» спів­пра­цює з Оде­ським дер­жав­ним аграр­ним уні­вер­си­те­том у ре­а­лі­за­ції се­ле­кцій­но­го пла­ну для плем­за­во­ду та про­гра­ми під­бо­ру мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів. Сту­ден­ти, які ма­ють ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти у тва­рин­ни­цтві, про­хо­дять ста­жу­ва­н­ня на сви­но­ком­пле­ксі, а най­кра­щі — за­ли­ша­ю­ться пра­цю­ва­ти на під­при­єм­стві.

Най­ближ­чі пла­ни

Най­го­лов­ні­ше зав­да­н­ня ком­па­нії на 2014 рік — утри­ма­ти до­ся­гну­ті у 2013 ро­ці по­ка­зни­ки.

До­від­ка.

ТОВ «Агро­прайм Хол­динг» є одним із лі­де­рів аграр­но­го се­кто­ра Оде­сько­го ре­гіо­ну. Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ді­яль­но­сті ком­па­нії є ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих, олій­них і те­хні­чних куль­тур, а та­кож то­вар­не й пле­мін­не сви­нар­ство. Пле­мін­ний за­вод, який збу­до­ва­но у 2008 ро­ці в с. Жов­тне­ве Бол­град­сько­го ра­йо­ну Оде­ської обла­сті, вхо­дить до трій­ки лі­де­рів за об­ся­га­ми про­да­жу пле­мін­но­го мо­ло­дня­ку сви­ней в Укра­ї­ні. У 2011 ро­ці ТОВ «Агро­прайм Хол­динг» ввів в екс­плу­а­та­цію най­біль­ший в Оде­ській обла­сті від­го­ді­вель­ний ком­плекс по­ту­жні­стю 24 000 го­лів сви­ней на рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.