ТОВ «Ком­плекс Агро­марс»

Ма­ри­на СIГАЛ ге­не­раль­ный ди­ре­ктор «Ми не зу­пи­ня­є­мо­ся на до­ся­гну­то­му й про­дов­жу­є­мо ін­ве­сту­ва­ти в май­бу­тнє на­шої ком­па­нії»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія спря­му­ва­ла основ­ні зу­си­л­ля на збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва та по­лі­пше­н­ня які­сних по­ка­зни­ків і то­вар­ної при­ва­бли­во­сті про­ду­кції. За­кін­че­н­ня пов­но­мас­шта­бної ре­кон­стру­кції Бо­рис­піль­сько­го та Ки­їв­сько­го ком­бі­кор­мо­вих за­во­дів до­зво­ли­ло пов­ні­стю за­без­пе­чи­ти по­тре­би ви­ро­бни­цтва в ком­бі­кор­мах і змен­ши­ти со­бі­вар­тість про­ду­кції. Пі­сля отри­ма­н­ня до­зво­лів на екс­порт ві­тчи­зня­ної ку­ря­ти­ни в кра­ї­ни ЄС ком­па­нія отри­ма­ла всю не­об­хі­дну сер­ти­фі­ка­цію й цьо­го ро­ку пла­нує по­ча­ти по­став­ки в кра­ї­ни Європи.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці ком­па­нія зайня­ла 18% рин­ку ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні з по­ка­зни­ка­ми ви­ро­бни­цтва 160 тис. тонн. На під­при­єм­стві вста­нов­ле­но ма­ши­ни па­ку­ва­н­ня ту­шок кур­чат-брой­ле­рів в ін­ди­ві­ду­аль­ний па­кет, уком­пле­кто­ва­но лі­нію транс­пор­те­ра­ми та ва­го­ви­ми тер­мі­на­ла­ми Bizerba. За­кін­че­но пов­ну ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чну ре­кон­стру­кцію Бо­рис­піль­сько­го та Ки­їв­сько­го ком­бі­кор­мо­вих за­во­дів, що три­ва­ла кіль­ка остан­ніх ро­ків. Уста­нов­ле­но су­ча­сне дат­ське, ні­ме­цьке, гол­ланд­ське та швей­цар­ське обладнання. За­про­ва­дже­ні змі­ни до­по­мо­жуть ком­па­нії ви­ро­бля­ти які­сні та еко­ло­гі­чно чи­сті ком­бі­кор­ми. За­пра­цю­вав за­бій­ний цех на дві ви­ро­бни­чі лі­нії, по­ту­жність ко­жної з них ста­но­вить 9000 го­лів/ год. Це має до­зво­ли­ти ком­па­нії збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво м’яса кур­чат-брой­ле­рів на 50%.

Екс­порт

Ра­зом із на­ро­щу­ва­н­ням об­ся­гів ви­ро­бни­цтва три­ває роз­ши­ре­н­ня рин­ків збу­ту про­ду­кції ТМ «Гав­ри­лів­ські кур­ча­та». Про­ду­кція «Ком­плекс Агро­марс» сер­ти­фі­ко­ва­на від­по­від­но до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів і ви­мог окре­мих му­суль­ман­ських кра­їн ком­па­ні­єю «Бю­ро Ве­рі­тас». Та­ким чи­ном, під­при­єм­ство отри­ма­ло до­ступ до єв­ро­пей­ських рин­ків, на цьо­му ета­пі ве­де­ться актив­на під­го­тов­ка до по­ста­вок у ЄС. Про­те най­біль­ше ку­ря­ти­ни ком­па­нія все ж екс­пор­тує в кра­ї­ни Ми­тно­го со­ю­зу.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2014 ро­ці ТОВ «Ком­плекс Агро­марс» має на­мір вве­сти в екс­плу­а­та­цію но­вий ін­ку­ба­то­рій, по­ту­жність яко­го до­зво­лить про­во­ди­ти ін­ку­ба­цію 82 млн яєць й отри­му­ва­ти по­над 69 млн до­бо­вих кур­чат на рік. Та­кож за­пла­но­ва­но збіль­ше­н­ня по­ту­жно­сті ВАТ «Бо­ри­спіль­ський екс­пе­ри­мен­таль­ний ком­бі­кор­мо­вий за­вод» (спе­ці­а­лі­зу­є­ться на пе­ре­роб­ці зер­но­вих й олій­них куль­тур, ви­ро­бни­цтва зба­лан­со­ва­них ком­бі­кор­мів для пти­ці) до 2,5 тис. тонн на до­бу та вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію це­ху з пе­ре­роб­ки від­хо­дів за­бою пти­ці й ви­ро­бни­цтва біл­ко­вих кор­мо­вих до­ба­вок. До­вiд­ка: ТОВ «Ком­плекс Агро­марс» за­сно­ва­не 1998 ро­ку — хол­дин­го­ва ком­па­нія із за­мкну­тим ци­клом ви­ро­бни­цтва, що до­зво­ляє кон­тро­лю­ва­ти всі ета­пи бі­зне­су від ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих куль­тур, ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­мів, ви­ро­щу­ва­н­ня пле­мін­ної та брой­лер­ної пти­ці до пе­ре­роб­ки м’яса та йо­го ре­а­лі­за­ції че­рез вла­сну фран­чай­зин­го­ву ме­ре­жу. На рин­ку пред­став­ле­ний тор­го­вою мар­кою ТМ «Гав­ри­лів­ські кур­ча­та».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.