ПП «Агро-Ек­с­прес-Сер­віс»

Сер­гій КО­СТЮ­ЧКО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Мій ба­тько ка­зав: “Якщо ста­неш ке­рів­ни­ком, не по­ли­шай на­о­дин­ці з про­бле­ма­ми тих, із ким пра­цю­єш і за ко­го від­по­від­а­єш”, — це моя ро­до­від­на за­по­відь»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Ми­ну­ло­го ро­ку агро­ком­па­нія не ли­ше про­ве­ла онов­ле­н­ня те­хні­чно­го пар­ку й при­дба­ла су­ча­сні сіль­сько­го­спо­дар­ські ма­ши­ни, а й збу­ду­ва­ла ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні ма­ши­но-тра­ктор­ні май­но­ві ком­пле­кси для їх об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ми­ну­ло­го ро­ку час­тка ПП «Агро-Ек­с­пре­сСер­віс» се­ред сіль­госп­під­при­ємств Рів­нень­кої обла­сті у ви­ро­щу­ван­ні ози­мої пше­ни­ці, цукро­вих бу­ря­ків, рі­па­ку до­ся­гла 12%.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Те­хні­чний парк під­при­єм­ства обла­дна­но су­ча­сною за­ру­бі­жною та ві­тчи­зня­ною сіль­гос­пте­хні­кою. Її кіль­кість що­рі­чно збіль­шу­є­ться, при­чо­му став­ку ро­блять на зраз­ки те­хні­ки ви­ро­бни­ків зі сві­то­ви­ми брен­да­ми. Так, у 2013 ро­ці бу­ло при­дба­но 22 тра­кто­ри та 30 оди­ниць ін­шої сіль­гос­пте­хні­ки.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Ро­зви­ва­ю­чи про­гра­му по­лі­пше­н­ня умо­ви пра­ці пра­ців­ни­ків, у жов­тні 2013 ро­ку в с. Но­во­укра­їн­ка на Рів­нен­щи­ні за­пра­цю­вав тре­тій ма­ши­но-тра­ктор­ний май­но­вий ком­плекс, який крім га­ра­жів, ре­мон­тних май­сте­рень вклю­чає та­кож кон­фе­ренц-зал, спорт­зал, ду­шо­ві, по­бу­то­ві кім­на­ти для пра­ців­ни­ків під­при­єм­ства та їдаль­ню.

Тва­рин­ни­цтво

Під­при­єм­ство про­дов­жує актив­но вті­лю­ва­ти роз­по­ча­тий 2011 ро­ку про­ект ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко­про­ду­ктив­них по­рід ВРХ ні­ме­цької та ві­тчи­зня­ної се­ле­кцій. Якщо на по­ча­ток 2012-го на під­при­єм­стві утри­му­ва­ли 450 го­лів ВРХ го­лштин­ської по­ро­ди, то на по­ча­ток 2014-го цей по­ка­зник зріс до 2000. Для утри­ма­н­ня дій­но­го ста­да на прив’язній осно­ві зве­де­но чо­ти­ри су­ча­сні ферм­ські при­мі­ще­н­ня, в яких уста­нов­ле­но обла­дна­н­ня ком­па­нії «Де­Ла­валь».

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

На роз­ви­ток гро­мад, на те­ри­то­рії яких го­спо­да­рює при­ва­тне під­при­єм­ство, ви­ді­ле­но май­же 500 тис. грн, що є сут­тє­вою під­мо­гою для сіль­ських гро­мад у ре­а­лі­за­ції най­рі­зно­ма­ні­тні­ших со­ці­аль­них про­е­ктів.

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах під­при­єм­ства — про­дов­же­н­ня ство­ре­н­ня ма­шин­но-тра­ктор­них май­но­вих ком­пле­ксів на ко­жній із во­сьми діль­ниць. На­сту­пне від­кри­т­тя но­во­го пар­ку на одній із діль­ниць пла­ну­є­ться у 2014 ро­ці. Ком­па­нія і на­да­лі пла­нує роз­ви­ва­ти тва­рин­ни­цьку га­лузь — на­ро­щу­ва­ти­ме дій­не ста­до ВРХ го­лштин­ської по­ро­ди та бу­ду­ва­ти­ме но­ві тва­рин­ни­цькі при­мі­ще­н­ня. У с. Ба­ша­рів­ка (Рів­нен­ська обл.) тва­рин­ни­цький ком­плекс роз­ши­ри­ться до во­сьми ко­рів­ни­ків, які на­ве­сні 2014 ро­ку за­се­ля­ти­муть ВРХ. Бу­ду­є­ться ком­плекс для без­прив’язно­го утри­ма­н­ня ху­до­би.

До­вiд­ка: При­ва­тне під­при­єм­ство «Агро-Ек­с­прес-Сер­віс» за­сно­ва­не 1999 ро­ку. За 15 ро­ків ді­яль­но­сті ста­ло фла­гма­ном укра­їн­сько­го сіль­го­спви­ро­бни­цтва. За 15 ро­ків актив­ної ді­яль­но­сті під­при­єм­ство ста­ло одним із най­пер­спе­ктив­ні­ших агро­хол­дин­гів Укра­ї­ни, в обро­бі­тку яко­го ни­ні пе­ре­бу­ває по­над 31 тис. га на те­ри­то­рі­ях трьох обла­стей на за­хо­ді кра­ї­ни. За су­ча­сни­ми те­хно­ло­гі­я­ми в агро­ком­па­нії ви­ро­щу­ють основ­ні сіль­гос­пкуль­ту­ри: пше­ни­цю, цукро­ві бу­ря­ки та рі­пак.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.